Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
SamenTwente

Bevoegdhedenbesluit SamenTwente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenTwente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBevoegdhedenbesluit SamenTwente
CiteertitelBevoegdhedenbesluit SamenTwente
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 3. artikel 33c van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 4. artikel 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 5. Gemeenschappelijke regeling SamenTwente
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-09-2023nieuwe regeling

06-09-2023

bgr-2023-912

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenbesluit SamenTwente

Het dagelijks bestuur en de voorzitter van SamenTwente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft,

 

gelet op:

 • afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikelen 33b, 33c en 33d Wet gemeenschappelijke regelingen;

 • Gemeenschappelijke regeling SamenTwente;

overwegende dat:

 • het om redenen van doelmatigheid en slagvaardig bestuur wenselijk is de uitoefening van daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden op te dragen aan medewerkers die werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van het bestuur;

 • het gelet op de wijziging in de organisatiestructuur noodzakelijk is de bevoegdhedenregeling aan te passen;

 • de volgende uitgangspunten voor mandaatverlening gelden:

  • -

   Mandatering, tenzij.... (zoveel mogelijk mandateren);

  • -

   Globale wijze van mandatering (geen gedetailleerde regeling);

  • -

   Verantwoordelijk zo laag mogelijk in de organisatie;

 • het wenselijk is deze uitgangspunten te concretiseren in een nieuwe regeling;

 • het wenselijk is te komen tot een flexible, eenvoudige en onderhoudsarme mandaatregeling die duidelijk is;

 • naast de mandaatregeling diverse andere beheersmaatregelen bestaan die gericht zijn op het borgen van een getrouwe, rechtmatige en doelmatige uitoefening van bevoegdheden binnen de organisatie. Zo zijn de budgettair-administratieve bevoegdheden nader geregeld en zijn regels gesteld voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, werken en diensten. Daarnaast bestaan voor de diverse bedrijfsprocessen binnen de organisatie procesbeschrijvingen en instructies die gericht zijn op een betrouwbare, rechtmatige en doelmatige taakuitoefening. Deze mandaatregeling is te plaatsen binnen de context van die set van beheersmaatregelen binnen de organisatie;

gezien het advies van de Ondernemingsraad d.d. 6 juni 2023besluiten:

 

het navolgende Bevoegdhedenbesluit SamenTwente vast te stellen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:3 Awb;

 • b.

  budgethouder: de leidinggevende die bevoegd is tot het aangaan van financiële verplichtingen voor zijn organisatieonderdeel of programma;

 • c.

  budgetbeheerder: de door de budgethouder aangewezen medewerker die bevoegd is tot het aangaan van financiële verplichtingen voor bepaalde producten.

 • d.

  leidinggevende: de directeur, de manager, de teamleider;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om (feitelijke) handelingen te verrichten, die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandelingen zijn;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om namens het dagelijks bestuur een besluit te nemen;

 • g.

  medewerker: iedere medewerker die werkzaam is onder de verantwoordelijkheid van SamenTwente;

 • h.

  ondermandaat: het schriftelijk verlenen van mandaat, volmacht en machtiging door de medewerker aan een andere medewerker;

 • i.

  organisatieonderdeel: afdeling, team of anders aangeduide functionele eenheid van medewerkers;

 • j.

  volmacht: de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten in naam van SamenTwente, als ook de opdracht tot vertegenwoordiging in en buiten rechte.

Artikel 2 Algemene bepalingen.

 • 1.

  Waar in dit besluit gesproken wordt over mandaat wordt daaronder ook verstaan machtiging en volmacht.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede de bevoegdheid tot:

  • a.

   het (doen) treffen van voorbereidings-, proces- en uitvoeringshandelingen.

  • b.

   het stellen van voorschriften en beperkingen,

  • c.

   het intrekken of wijzigen van besluiten

 • 3.

  De leidinggevende heeft hetzelfde mandaat als zijn medewerkers.

 • 4.

  Ondermandaat is slechts mogelijk voor zover dat uit dit besluit blijkt.

Artikel 3 Mandaat

Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen mandaat aan:

 • 1.

  de medewerker voor al hun bevoegdheden, die in het kader van een goede uitoefening van zijn taken en verantwoordelijkheden nodig zijn, uitgezonderd:

  • a.

   de bevoegdheden genoemd in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel

  • b.

   de in de bijlage voorbehouden bevoegdheden (kolom 1).

 • 2.

  de budgethouder tot het aangaan van financiële verplichtingen, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de budgetbeheerder.

 • 3.

  de leidinggevende,

  • a.

   voor de in de bijlage, specifiek aan de leidinggevende toegekende bevoegdheden (kolommen 2, 3 en 4);

  • b.

   om per geval of in het algemeen nadere instructies te geven aan zijn medewerkers voor het uitoefenen van mandaat;

  • c.

   om, na overleg met de directeur, het mandaat aan een medewerker, geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk in te trekken.

 • 4.

  de directeur om de bijlage aan te vullen en te wijzigen met betrekking tot de kolommen 2, 3 en 4.

Artikel 4 Instructies voor het gebruik van mandaat

 • 1.

  Mandaat wordt slechts gebruikt, voor zover de uitoefening van de bevoegdheid overeenstemt met:

  • a.

   de taken en verantwoordelijkheden van het organisatieonderdeel, project of taakveld en

  • b.

   die zijn gebaseerd op de geldende organisatiestructuur, de functieomschrijving en de actuele lijst van functies.

 • 2.

  Mandaat wordt niet gebruikt:

  • a.

   bij persoonlijke betrokkenheid of als daardoor de schijn van vooringenomenheid of belangenverstrengeling wordt gewekt;

  • b.

   als het voorgenomen besluit mogelijkerwijs politiek, bestuurlijk of anderszins gevoelig ligt;

  • c.

   als het dagelijks bestuur of de voorzitter dit kenbaar heeft gemaakt.

 • 3.

  Mandaat wordt uitgeoefend binnen de grenzen van geformuleerd beleid, vastgestelde financiële kaders, toegekende budgetten en met inachtneming van wet- en regelgeving, richtlijnen en instructies.

 • 4.

  Bij twijfel over de wenselijkheid van de uitoefening van mandaat in concrete gevallen, of als extra objectiviteit of zorgvuldigheid is vereist wordt het vier ogenprincipe toegepast.

Artikel 5 Wijze van ondertekenen

Ondertekening van stukken geschiedt op de volgende wijze:

 • 1.

  De ondertekening krachtens mandaat: Het dagelijks bestuur

  namens deze

  [naam]

  [functieaanduiding van de functionaris]

 • 2.

  De ondertekening krachtens volmacht: SamenTwente (of handelsnaam)

  [naam]

  [functieaanduiding van de functionaris]

 • 3.

  De ondertekening krachtens machtiging: [naam]

  [functieaanduiding van de functionaris]

 • 4.

  De ondertekening door een plaatsvervangend functionaris vindt voor wat betreft zijn naam en functieaanduiding als volgt plaats: [naam van de plaatsvervanger]

  [functieaanduiding oorspronkelijke functionaris, plv.]

Artikel 6 Algemeen ondertekeningsmandaat

Het dagelijks bestuur en de voorzitter verlenen de secretaris een algemeen ondertekeningsmandaat, voor de door hen genomen besluiten.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Bevoegdhedenbesluit SamenTwente

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  Het Mandaat-, machtigings- en volmachtbesluit Regio Twente 2020 en de op grond daarvan verleende mandaten, volmachten en machtigingen worden ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 6 september 2023

Dagelijks bestuur,

secretaris,

drs. S. Dinsbach

voorzitter,

drs. C.F.M. Bruggink

Voorzitter,

drs. C.F.M. Bruggink

Bijlage 1 voorbehouden bevoegdheden

Onderwerp

Bevoegdheid

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

DB/vrz

directeur

manager

teamleider

Bestuurlijke verhoudingen

Het doen van voorstellen aan het AB

X

Het afleggen van verantwoording, het informeren en raadplegen van het AB

X

Het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten, bestuursovereenkomsten, convenanten en intentieverklaringen

X

Het geven van een zienswijze op een voorgenomen besluit van een ander bestuursorgaan

X

Beleid en regelgeving

Besluiten over beleid (bijv. inkoopbeleid) en regelgeving (regelingen, richtlijnen, (beleids)regels, reglementen, voorschriften) waaronder ook besluiten die intern werken zoals bijv. personeelsregelingen opgenomen in het personeelshandboek, of regels omtrent de ambtelijke organisatie

X

Het afwijken van beleid of regelgeving

X

Het toepassen van hardheidsclausules opgenomen in beleid of regelgeving

X

Verplichtingen, uitgaven/inkomsten

Het aangaan van (financiele) verplichtingen buiten de toegekende budgetten en vastgestelde (beleids)kaders, of met een groot financieel risico, uitgezonderd:

X

onvoorziene en spoedeisende situaties waarin onverwijld handelen is vereist

X

Het vaststellen van tarieven

X

Het aanvragen van subsidie t.b.v. SamenTwente

X

Besluiten inzake subsidieverstrekking (verlenen, vaststellen, terugvorderen etc)

X

Besluiten tot het niet-invorderen of kwijtschelden van bedragen

X

Personeel en organisatie

Rechtspositionele besluiten in individuele gevallen, uitgezonderd:

X

X

X

1. Besluiten t.a.v. de directeur, concerncontroller en FG

X

2. Ontslag wegens reorganisatie of verminderde behoefte aan arbeidskrachten

X

3. Strafontslag

X

Bevoegdheden anders dan rechtspositionele besluiten in individuele gevallen

X

Geschillen, klachten

Besluiten van controversiele aard in individuele gevallen

X

Het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, schikken in afstemming met de directeur

X

Besluiten tot het voeren van een rechtsgeding, een bezwaar- of administratief beroepsprocedure.

X

Het beslissen op een bezwaarschrift, tenzij gemandateerde het besluit waartegen het bezwaar zich richt, zelf heeft genomen. Alsdan heeft de hiërarchisch hoger geplaatste leidinggevenden het mandaat

X

X

X

Formele afdoening van klachten, tenzij klacht betrekking heeft op gedragingen van:

X

X

X

directeur, DB(-lid) of AB(-lid)

X

Overig

Het voordragen of benoemen van personen anders dan het aangaan van een dienstverband, zoals het benoemen en ontslaan van leden van een (advies)commissie of een extern bestuurs- of toezichthoudend orgaan

X

Het aanwijzen van toezichthouders

X

Actieve openbaarmaking (Wet open overheid)

X

Passieve openbaarmaking (Wet open overheid)

X

Beslissen op verzoeken op grond van privacyregelgeving (o.a. Avg)

X

Het nemen van besluiten bij betrokkenheid van meerdere leidinggevenden en als er geen overeenstemming is over het te nemen besluit.

X

X

Het verlenen van ondermandaat aan een externene, met schriftelijke instemming van de gemandateerde en in voorkomend geval ook van degene onder wiens verantwoordelijkheid de gemandateerde in kwestie werkt (10:4 Awb)

X