Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Besluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVolkskredietbank Noord-Oost Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur
CiteertitelBesluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpTijdelijke mandatering enkele bevoegdheden van directeur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank, artikel 30

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2023Nieuwe regeling

19-07-2023

bgr-2023-904

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur

 

Het Dagelijks Bestuur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 

In aanmerking nemende:

 

 • artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 • artikel 12 van het Directiestatuut, laatstelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 juni 2012.

 

Besluit:

 

Vast te stellen het: “Besluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur”.

 

 

Artikel 1 Inleiding

Op grond van het Directiestatuut is een aantal bevoegdheden belegd bij de directeur. Om de uitvoering van de dienstverlening door de VKB te garanderen, zolang er geen (interim) directeur is aangesteld, is een aantal bevoegdheden tijdelijk belegd bij andere leidinggevenden binnen de VKB dan wel bij de voorzitter.

 

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • a.

  Gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 • b.

  VKB: de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, gevestigd te Appingedam, en kantoorhoudende te 9901 CR Appingedam aan de Stationsweg 2.

 • c.

  Voorzitter: de voorzitter van het als bedoeld in artikel 7, sub c. van de gemeenschappelijke regeling;

 • d.

  Directeur: de directeur van de Volkskredietbank handelend krachtens een door het dagelijks bestuur vastgesteld directiestatuut;

 • e.

  Personeelslid: een natuurlijk persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst - dan wel een andersoortige overeenkomst - werkzaam is in een functie bij de Volkskredietbank.

 

Artikel 3 Mandaat aan personeelsleden en voorzitter

 • 1.

  Het dagelijks bestuur verleent mandaat voor de uitoefening van de in artikel 4 van dit besluit vermelde bevoegdheden aan het in de kolom “Functionaris” genoemde personeelslid, dan wel de voorzitter, inclusief de per bevoegdheid geldende voorwaarden, beperkingen en bijzonderheden.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop een aan de voorzitter, respectievelijk een aan een personeelslid gemandateerde bevoegdheid moet worden uitgeoefend.

 • 3.

  Het is de gemandateerde toegestaan een in mandaat genomen besluit digitaal te ondertekenen.

 • 4.

  Waar sprake is van een bevoegdheid tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling of het verrichten van een feitelijke handeling moet in de plaats van "mandaat", "volmacht" of "machtiging" worden gelezen.

 • 5.

  Indien bij een in dit besluit genoemd personeelslid twijfel bestaat omtrent zijn/haar bevoegdheden, dan dient te allen tijde de voorzitter geraadpleegd te worden.

 

Artikel 4 Overzicht gemandateerde bevoegdheden

 

Bevoegdheden

Functionaris

Klachtenafhandeling (incl. beslissing op klacht)

Manager Personeel en Facilitaire Zaken (P&FZ)

Ontslag verlenen en in dienst nemen van personeel (behoudens onvrijwillig ontslag)

Regiomanager, Manager P&FZ en Hoofd Financiën

(onvrijwillig ontslag door DB)

Organisatieuitgaven binnen kaders begroting van € 5.000,- tot maximaal € 50.000,- behoudens facturen van CSN (de ICT dienstverlener).

Voorzitter

(Regiomanager, Manager P&FZ en Hoofd Financiën tot € 5.000,- bevoegd + facturen CSN)

Beoordelen aanvragen in YouForce

Manager P&FZ beoordeelt aanvragen van de overige managers en Hoofd Financiën beoordeelt aanvragen Manager P&FZ

Accorderen uitbetaling salarissen en daarmee samenhangende betalingen (pensioenafdracht en loonbelasting)

Hoofd Financiën

Fiattering leningaanvragen van € 5.000,- tot maximaal € 20.000,- netto en/of met een maximale looptijd van 60 maanden, fiattering afboeken lening

Voorzitter

(Hoofd Financiën tot € 5.000,- bevoegd)

Kwijtschelden van het nog niet afgeloste deel van een krediet (tot € 5.000,-)

Hoofd Financiën

Aanpassen volmacht bewindvoering bij wijziging in bewindvoerders en ondertekenen eigen verklaring in het kader van jaarlijkse controle rechtbank

Regiomanager

 

Artikel 5 Slotbepaling

In alle gevallen waarin niet bij dit besluit is voorzien, beslist het dagelijks bestuur dan wel een andere daartoe door het dagelijks bestuur aangewezen functionaris, met in achtneming van de grenzen van ieders bevoegdheden.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 28 juli 2023 en vervalt met ingang van de startdatum genoemd in de (arbeids)overeenkomst van een door het dagelijks bestuur aangestelde (interim) directeur.

 

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Besluit tijdelijk mandaat enkele bevoegdheden directeur’.

 

Aldus vastgesteld op 19 juli 2023.

G. Engelkens, plaatsvervangend voorzitter

S.E. Smit, secretaris