Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Ondermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVolkskredietbank Noord-Oost Groningen
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOndermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
CiteertitelOndermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpOndermandaatbesluit en de bevoegdhedenmatrix

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Directiestatuut d.d. 21 juni 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2023Ondermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

17-07-2023

bgr-2023-903

Tekst van de regeling

Intitulé

Ondermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

 

De directeur van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 

In aanmerking nemende:

 

 • de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

 • de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 • het Mandaatbesluit functiebevoegdheden, laatstelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14 december 2006;

 • het Directiestatuut, laatstelijk vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 21 juni 2012;

 • de beschikkingen van de Edelachtbare Vrouwe/Heer Kantonrechter waarbij de Volkskredietbank is benoemd tot bewindvoerder over de vermogensbestanddelen van de haar toegewezen cliënten.

 

 

Besluit:

 

Vast te stellen het: “Ondermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen”.

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • a.

  Gemeenschappelijke regeling: Gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 • b.

  VKB: de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, gevestigd te Appingedam, en kantoorhoudende te 9901 CR Appingedam aan de Stationsweg 2.

 • c.

  Directeur: de directeur van de Volkskredietbank handelend krachtens een door het dagelijks bestuur vastgesteld directiestatuut;

 • d.

  Personeelslid: een natuurlijk persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst - dan wel een andersoortige overeenkomst - werkzaam is in een functie bij de Volkskredietbank.

 • e.

  Manager: Regiomanagers, Manager Personeel en Facilitaire Zaken en Hoofd Financiën.

 

Artikel 2 Schakelbepaling ondermandaten, -volmachten en -machtigingen

Waar sprake is van een bevoegdheid tot het verrichtten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen, moet in de plaats van "ondermandaat", "ondervolmacht" respectievelijk "ondermachtiging" worden gelezen.

 

Artikel 3 Ondermandaat aan personeelsleden

 • 1.

  De directeur verleent ondermandaat voor de uitoefening van bevoegdheden aan personeelsleden, zoals vermeld in de bevoegdhedenmatrix in de bijlage van dit besluit in de kolom “Ondermandaat” aan, inclusief de per ondergemandateerde bevoegdheid geldende voorwaarden, beperkingen en bijzonderheden. De bijlage is integraal onderdeel van dit besluit.

 • 2.

  De directeur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop een aan een personeelslid gemandateerde bevoegdheid moet worden uitgeoefend.

 • 3.

  Het is de ondergemandateerde toegestaan een in ondermandaat genomen besluit digitaal te ondertekenen.

 • 4.

  Indien bij een in dit besluit genoemd personeelslid twijfel bestaat omtrent zijn/haar bevoegdheden, dan dient te allen tijde de direct leidinggevende geraadpleegd te worden.

 

Artikel 4 Slotbepaling

In alle gevallen waarin niet bij dit besluit is voorzien, beslist de directeur dan wel een andere daartoe door de directeur aangewezen functionaris, met in achtneming van de grenzen van ieders bevoegdheden.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op die waarop het door de directeur is vastgesteld.

 

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Ondermandaatbesluit Volkskredietbank Noord-Oost Groningen’.

 

 

Aldus vastgesteld op 17 juli 2023.

S.E. Smit, directeur

Bijlage bij het Ondermandaatbesluit VKB: Bevoegdhedenmatrix Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

 

I.Algemeen

 

II.Bedrijfsvoering

 

III.Schuldhulpverlening (Wgs)

 

IV.Kredietverstrekking

 

V.Bewindvoering

 

VI.Privaatrechtelijke taken

 

Tabel 1: afkortingen