Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verlenging cameratoezicht Kraggeveenstraat Purmerend

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerlenging cameratoezicht Kraggeveenstraat Purmerend
CiteertitelVerlenging cameratoezicht Kraggeveenstraat Purmerend
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-09-2023nieuwe regeling

05-09-2023

gmb-2023-388470

1588617

Tekst van de regeling

Intitulé

Verlenging cameratoezicht Kraggeveenstraat Purmerend

De burgemeester van de gemeente Purmerend,

 

gelet op artikel 151 c Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021

 

overwegende:

 

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet en op basis van artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021 kan besluiten tot het plaatsen van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het kader van de handhaving van de openbare orde;

 • dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige gebied zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • dat de burgemeester ingevolge artikel 151c, derde lid, Gemeentewet overleg heeft gevoerd met de teamchef politie en de Officier van Justitie over het inzetten van cameratoezicht en het daadwerkelijk uitkijken van de camerabeelden alsmede de periode daarvan;

 • dat op 3 augustus is besloten om cameratoezicht in te stellen ter hoogte van de Kraggeveenstraat, Purmerend met ingang van 7 augustus tot 5 september;

 • in het voornoemde besluit aangekondigd is dat cameratoezicht verlengd kon worden met nogmaals vier weken;

B E S L U I T:

 

 • 1.

  Cameratoezicht te verlengen ter hoogte van de Kraggeveenstraat, Purmerend voor een periode van vier weken met ingang van 6 september 2023.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

Aldus besloten op 5 september 2023

Purmerend,

de burgemeester van Purmerend,

ir E. van Selm