Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 34 van de Wet op de kansspelen
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 4. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. artikel 33 van de Huisvestingswet 2014
 6. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
 7. artikel 6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren;
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2023nieuwe regeling

22-08-2023

gmb-2023-370945

Z.053412

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Buren,

Gelet op het bepaalde in:

 

 • -

  titel 5.2. van de Algemene wet bestuursrecht

 • -

  artikel 34 van de Wet op de kansspelen;

 • -

  artikel 5.1 en 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 33 van de Huisvestingswet 2014;

 • -

  artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen;

 • -

  artikel 6:2 lid 2 Algemene plaatselijke verordening gemeente Buren;

 

Overwegende dat:

 • -

  de aanwijzing van toezichthoudende bevoegdheden van het bij of krachtens genoemde wet- en regelgeving gestelde, noodzakelijk is voor de uitoefening van de werkzaamheden;

   

besluit, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

 

 • -

  de heer Maarten Peters, geboren op 12 januari 1994 te Arnhem; en

 • -

  mevrouw Joyce Ruiter, geboren op 28 september 1994 te Lelystad

aan te wijzen als toezichthouder op grond van de:

 

 • -

  Wet op de kansspelen;

 • -

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 van die wet genoemde wetten voor zover dit bij of krachtens de genoemde wetten is bepaald;

 • -

  · Huisvestingswet 2014;

 • -

  Wet basisregistratie personen;

 • -

  alsmede de gemeentelijke verordeningen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Het aanwijzingsbesluit van 27 december 2022 wordt hiermee ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld op dinsdag 22 augustus 2023.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris, A.J.G. Bex MLD

de burgemeester, H.M. Ostendorp

 

de burgemeester van Buren, H.M. Ostendorp