Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling
CiteertitelAanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen Werkkostenregeling
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-08-2023nieuwe regeling

27-06-2023

gmb-2023-363566

820110

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen werkkostenregeling

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard

 

besluit:

 

tot het vaststellen van de navolgende regeling

 

AANWIJSBESLUIT VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN WERKKOSTENREGELING

Artikel 1 Begripsbepaling

Voor de toepassing van deze regeling worden de navolgende vergoedingen en verstrekkingen met ingang van 1 januari 2022 aangewezen als eindheffingsbestanddeel:

Artikel 2 Eindheffingsloon binnen de vrije ruimte

 • Bijeenkomsten op externe locaties t.b.v. jubilea, afscheid, feestelijke bijeenkomsten, personeelsfeest, afdelingsuitje of teambuilding met consumptief karakter.

 • Bloemen bij diensttijdjubileum, afscheid of andere aan functie gebonden reden.

 • Cadeaus met een waarde < € 25,00 inclusief btw n.a.v. algemene feestdagen, werkgerelateerde zaken zoals diensttijdjubileum of afscheid.

 • Cadeaus, bonnen of geld > € 25,00 inclusief btw n.a.v. persoonlijke feestdagen, geboorte, huwelijk, jubilea of afscheid.

 • Niet gratis verstrekte niet zakelijke maaltijden op de werkplek (aantal verstrekte maaltijden x vastgesteld forfaitair bedrag minus totaal van door de werknemers betaalde eigen bijdrage).

 • Kosten juridische bijstand van de werknemer m.b.t. ontslagprocedure binnen het dienstverband.

 • Dienstreizen eigen vervoer > fiscaal vrijgesteld bedrag per km onbelast.

 • Parkeer-, veer- en tolgelden bij dienstreizen met eigen vervoer.

 • Veer- en tolgelden bij woon-werkverkeer.

 • Uitruil algemene werkkosten met het individueel keuzebudget.

 • De vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in artikel 3.3.8 van het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers, waarvoor geen gerichte vrijstelling (of nihil waardering) geldt.

 • De aangewezen vergoedingen, tegemoetkomingen en verstrekkingen, genoemd in de Verordening rechtspositie Raads- en commissieleden Barendrecht 2019 en de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Barendrecht 2019, voor zover deze niet worden gerekend tot een vergoeding, tegemoetkoming of verstrekking als bedoeld in artikel 31a, tweede lid, onderdelen a tot en met k, van de Wet op de Loonbelasting 1964.

 • Kosten voor de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 3 Eindheffingsloon gerichte vrijstelling

 • Verplichte Arbovoorzieningen op de (thuis)werkplek die voortvloeien uit de Arbowet.

 • Vergoeden van de aanschaf van bureau, bureaustoel, beeldscherm(en), voetenbank, toetsenbord, muis, verlichting tot een max. van € 750,- per 5 jaar.

 • Bijeenkomsten op externe locaties t.b.v. afdelingsbijeenkomsten of teambuilding met zakelijk karakter.

 • Uitruil fiscale ruimte reiskosten woon-werkverkeer met individueel keuzebudget (fiscale regeling).

 • Maaltijden en consumpties met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, zowel op de werkplek, zoal vergaderlunches, bij overwerk en avondopenstellingen, als ook buiten de werkplek met zakenrelaties of bij dienstreizen.

 • ICT-middelen zoals mobiele telefoons, tablets en laptops en bijbehorende randapparatuur met noodzakelijkheidskarakter.

 • Loopbaanadvies (onderdeel zijnde van outplacement of EVC-traject), loopbaan-coaching en capaciteiten- of beroepskeuzetesten.

 • Opleidingen, cursussen, trainingen, vakliteratuur en inschrijvingen in beroepsregisters.

 • Tijdelijke verblijfskosten bij dienstreizen.

 • Vergoedingen volgens de regels van de reisregeling binnen- en buitenland.

 • Kosten t.b.v. groot rijbewijs.

 • VOG (Verklaring Omtrent Gedrag).

 • Reiskosten openbaar vervoer (werkelijke kosten).

 • Kilometervergoeding woon-werkverkeer tot en met fiscaal vrijgesteld bedrag per kilometer.

 • Thuiswerkvergoeding van fiscaal vrijgesteld bedrag netto per thuiswerkdag.

 • Vervoer tijdens ziekte van-naar het werk niet zijnde eigen vervoer.

 • Speciale isolerende of beschermende bedrijfskleding.

Artikel 4 Eindheffingsloon nihilwaardering

 • Vitaliteitsprogramma’s en –voorzieningen op de werkplek.

 • Bijeenkomsten op interne locatie t.b.v. jubileum, afscheid, feestelijke bijeenkomsten of personeelsfeest voor zover geen maaltijd wordt genoten.

 • Consumpties op de werkplek bij vergaderingen en bijeenkomsten.

 • Werkkleding in bruikleen verstrekt wat achterblijft op de werkplek, met bedrijfslogo van minimaal 70 cm2, werkkleding zonder bedrijfslogo, nagenoeg uitsluitend te dragen tijdens werk.

 • Ter beschikking gestelde OV-businesscards voor woon-werk en/of zakelijk gebruik.

Artikel 5 Geen loon of geen belast loon voor de loonheffingen

 • Bloemen bij overlijden of ziekte (ongeacht bedrag).

 • Cadeaus of bloemen max. < € 25,00 incl. btw bij persoonlijke feestdagen werknemer zoals geboorte, verjaardag of huwelijk.

 • Ongevallenverzekering werknemers.

 • Subsidie personeelsvereniging (fondsenvrijstelling).

 • Onbelaste ambtsjubileumuitkering bij 25 en 40 jarig overheidsjubileum.

 • Overlijdensuitkering.

Artikel 6 Vangnetbepaling

Daarnaast verklaart de gemeente dat zij met ingang van 1 januari 2022 alle tot het loon in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) behorende vergoedingen en verstrekkingen, dan wel terbeschikkingstellingen, voor zover niet vrijgesteld op grond van artikel 11 en volgende Wet LB, aanwijst als eindheffingsloon. Deze aanwijzing geldt niet:

 

 • Voor zover de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen in belangrijke mate groter is dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in voor het overige overeenkomstige omstandigheden in de regel worden aangewezen;

 • Voor zover de gemeente het loon tot het individueel belaste loon van de werknemer heeft gerekend, dan wel op grond van de geldende arbeidsvoorwaarden had behoren te rekenen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Aanwijsbesluit vergoedingen en verstrekkingen Werkkostenregeling” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2022 onder gelijktijdige intrekking van het aanwijsbesluit met ingangsdatum 1 januari 2019.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard d.d. 27 juni 2023.

de secretaris,

dhr. V. Florijn

de voorzitter,

mevr. drs. J.G.H. de Witte