Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Staphorst

Beleidsnota reclameborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStaphorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota reclameborden
CiteertitelBeleidsnota reclameborden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-08-2023nieuwe regeling

31-05-2005

gmb-2023-356412

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota reclameborden

 

1 Inleiding

1.1 Aanleiding opstellen nota

Uit de dagelijkse praktijk blijkt dat er behoefte is aan een duidelijk beleid ten aanzien van reclameborden. Door het hebben van een onvolledig reclamebeleid is het namelijk moeilijk om ongewenste vormen van reclame tegen te houden. Het gevaar bestaat dat panden “besmeurd” raken met reclame-uitingen die ongewenst zijn en er een wildgroei van reclameborden ontstaat. In deze nota worden beleidsregels gegeven die gelden voor het aanbrengen van reclameborden.

 

1.2 Doelstelling reclamebeleid

De primaire doelstelling van het gemeentelijk reclamebeleid is het reguleren van reclame op een zodanige wijze dat het aanbrengen van reclameborden geen negatieve gevolgen heeft voor het straatbeeld en de verkeersveiligheid. Reclame mag niet leiden tot visuele chaos. Daartoe dient er selectief met reclame te worden omgesprongen. De verschillende gebieden in Staphorst vragen om verschillende criteria.

 

Voor een goede en consequente beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van reclameborden is het voor de gemeente van belang om beoordelingscriteria ten aanzien van reclameborden vast te leggen. Ook voor belanghebbenden verschaft een duidelijk beleid duidelijkheid over de wijze waarop en waaraan een aanvraag voor het plaatsen van een reclamebord wordt getoetst. Met deze nota wordt gestreefd naar een eenduidig totaalbeleid voor reclame.

 

1.3 Begrip reclame

Er zijn verschillende vormen van reclame. In veel gevallen staat het commercieel belang voorop bij het maken van reclame. Het is noodzakelijk om een duidelijke omschrijving van het begrip reclame te hanteren. De reclamevorm die in deze nota centraal staat is handelsreclame (commerciële reclame).

 

De definitie van handelsreclame luidt: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen (conform de definitie in de APV).

 

Ook voor tijdelijke evenementen of activiteiten wordt reclame gemaakt. Vaak gaat het dan om reclame die niet zuiver een commercieel belang dient. Te denken valt aan activiteiten als een skeelerwedstrijd, tentoonstellingen / exposities, een postzegelbeurs of een collecteweek. Dit wordt apart behandeld.

 

1.4 Opzet van deze nota

Beleid voor reclameborden heeft raakvlakken met allerlei wetgeving zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Monumentenwet en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In hoofdstuk 2 wordt aandacht geschonken aan de meest relevante regelgeving ten aanzien van reclame. Tevens wordt kort aandacht geschonken aan het huidige beleid ten aanzien van reclameborden.

De verschillende gebieden in Staphorst vragen om verschillende beoordelingscriteria. De Streek met haar beschermd dorpsgezicht vraagt om een andere benadering dan bedrijventerreinen. In hoofdstuk 3 wordt de gebiedsindeling besproken. Vervolgens wordt in dit hoofdstuk een aantal algemene beoordelingscriteria genoemd en wordt per gebied ingegaan op de beoordelingscriteria die specifiek voor het betreffende gebied gelden.

Vaak wordt het plaatsen van tijdelijke reclame aangevraagd ten behoeve van evenementen of activiteiten. In hoofdstuk 4 wordt aandacht geschonken aan onder andere deze vorm van reclame.

 

1.5 Organisatie

De afdeling Bouwen en Wonen, sectie bouw- en woningtoezicht beoordeelt aanvragen voor het plaatsen van een reclamebord, als het om een bouwwerk gaat, en adviseren over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning.

Bij de beoordeling van aanvragen voor het plaatsen van een reclamebord dienen zij bij de afweging het advies om al dan niet een vergunning te verlenen, de bepalingen vastgesteld in deze notitie mee te nemen.

 

De afdeling Bestuursondersteuning beoordeelt aanvragen tot plaatsing van reclameobjecten die geen bouwwerk zijn. De Algemene Plaatselijke Verordening is hierbij het belangrijkste toetsingskader. De afdeling Openbare Werken is aanspreekpunt voor zaken die betrekking hebben op abri´s en plattegrondkasten betreffende de verwijzing op de bedrijventerreinen.

 

1.6 Procedure vaststellen reclamebeleid

Voor het vaststellen van een reclamebeleid is het van belang dat rekening wordt gehouden met de belangen van ondernemers en andere belangengroepen. Aan de andere kant moet de gemeente grenzen stellen om ongewenste reclame te voorkomen en te weren. Er moet een evenwicht worden gevonden.

 

De nota is een beleidsregel die van toepassing is op het beoordelen van aanvragen voor een vergunning voor reclameborden. Voordat de raad de beleidsnota reclameborden vaststelt, zal de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd. In dit kader zal de concept-nota, na goedkeuring van het college en de commissie middelen / ruimtelijke ordening na publicatie, gedurende vier weken ter inzage worden gelegd, binnen welke termijn het indienen van mondelinge en schriftelijke reacties mogelijk is. Ingekomen reacties zullen worden beoordeeld en eventueel worden verwerkt in de nota waarna de raad de beleidsnota vast zal stellen.

2. Wettelijk kader

2.1 Woningwet en Wet op de Ruimtelijke Ordening

Artikel 40 van de Woningwet bepaalt dat het verboden is te bouwen zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (bouwvergunning). Onder bouwen wordt verstaan: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats.

Een bouwwerk wordt omschreven als elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

 

Indien een vergunningaanvraag voor het plaatsen / aanbrengen van een reclameobject binnen de bepalingen van de Woningwet valt, is een bouwvergunning nodig en dient toetsing plaats te vinden aan:

 • bestemmingsplanbepalingen

 • technische eisen volgens het Bouwbesluit

 • bepalingen in de Bouwverordening

 • redelijke eisen van welstand

 • Monumentenwet / Monumentenverordening

 • bepalingen opgenomen in deze beleidsnota

Het gaat hierbij om reclameobjecten, die een bouwwerk zijn, of objecten welke tegen een bouwwerk worden aangebracht. Deze laatstgenoemde reclametoepassingen kunnen worden gezien als een wijziging van het uiterlijk van bestaande bouwwerken.

Voor het aanbrengen van reclameobjecten aan rijksmonumenten of gemeentelijke monumenten is altijd een bouwvergunning nodig evenals een wijzigingsvergunning voor monumenten.

 

2.2 Monumentenwet 1988 / Monumentenverordening

Volgens artikel 11 van de Monumentenwet 1988, die geldt voor alle rijksmonumenten, is het verboden om een beschermd monument te verstoren of te ontsieren zonder vergunning. Om reclame aan te brengen op of aan een rijksmonument is een schriftelijke vergunning nodig om het monument te mogen wijzigen. Ook voor het aanbrengen van reclame op een gemeentelijk monument is een vergunning op basis van de gemeentelijke Monumentenverordening nodig.

 

2.3 Algemene Plaatselijk Verordening (APV)

Indien reclameobjecten niet vergunningplichtig zijn op basis van de Woningwet dienen zij beoordeeld te worden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening en de bepalingen opgenomen in deze beleidsnota.

Er kunnen verschillende artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening van toepassing zijn op een aanvraag voor een reclameobject of verwijsbord. (Voor de inhoud van de betreffende artikelen wordt verwezen naar de Algemene Plaatselijke Verordening).

 

2.1.5.1. Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg

2.1.6.3. Hinderlijke beplanting of voorwerp

2.4.2. Plakken of kladden

4.4.1. Verontreiniging van de weg en van terreinen

4.4.4. Wegwerpen van reclame- of strooibiljetten

4.7.2. Ontsierende, hinderlijke of gevaarlijke reclamese.d.

5.1.6. Parkeren van reclamevoertuigen

 

2.4 Huidig beleid

Ten aanzien van reclameborden is er in 1999 een beleidsnotitie geschreven, en ook vastgesteld door de raad, waarin het wel of niet toestaan van weideborden onderwerp is. Dit is echter specifiek gericht op permanente, niet perceelsgebonden reclame langs de snelwegen A 28 en A 32. Andere vormen van reclame worden hier niet in behandeld. Een algeheel verbod op deze vorm van (permanente) reclame langs de snelwegen is het uitgangspunt in deze beleidsnotitie.

In het Bestuurskader 2002-2006 is een passage opgenomen over reclamebeleid: “De raad staat een sober reclamebeleid voor. Het college ziet er op toe, dat er bij reclame op openbare gebouwen en in de openbare ruimte een duidelijke relatie is met de organisatie waarop de reclameaanduiding betrekking heeft. Snelwegreclame en godslasterlijke en discriminerende reclame worden afgewezen”. In de Welstandnota is reeds een behoorlijk aantal bepalingen opgenomen over reclame. Deze zullen als uitgangspunt dienen bij het opstellen van beleidsregels. De toetsingscriteria waar een (W) achter vermeld staan zijn opgenomen in de Welstandsnota en dus vastgesteld.

3 Reclamebeleid

3.1 Gebiedsindeling

Binnen het beleid is het zinvol om onderscheid te maken naar bepaalde gebieden. Voor de onderscheiden gebieden kunnen verschillende richtlijnen worden opgesteld en verschillende mogelijkheden gelden. De mogelijkheden voor reclame op bedrijventerreinen zullen heel anders zijn dan de mogelijkheden voor het buitengebied of het beschermde dorpsgezicht aan de Streek.

Reclame-uitingen in de bebouwde kom worden meer beoordeeld in relatie tot de vormgeving van de bebouwing en die in het buitengebied meer in relatie met het landschap. Om die reden is het zinvol een onderscheid te maken naar gebieden in de gemeente. In deze notitie worden zeven gebieden onderscheiden (de eerste vijf gebieden zijn conform de Welstandsnota):

 • Woonomgeving (bebouwde kom)

 • Bebouwde kom: De Streek

 • Bebouwde kom: winkelconcentratie Staphorst / overige winkelpanden

 • Bebouwde kom: bedrijventerreinen

 • Buitengebied

 • De stroken langs de snelwegen A 28 en A 32

 • Sportterreinen

3.2 Beoordelingscriteria

3.2.1 Algemene beoordelingscriteria

Hieronder volgen beoordelingscriteria die gelden voor reclame in het algemeen, dus voor alle onderscheiden gebieden en zowel tijdelijke als niet-tijdelijke en bouwvergunningplichtig als niet bouwvergunningplichtig. Door het hanteren van deze criteria wordt selectief met reclame omgesprongen. Het is niet de bedoeling om heel restrictief met reclame om te gaan. Voor de meeste ondernemers maakt reclame immers een wezenlijk onderdeel uit van de bedrijfsvoering. Bij het beoordelen / plaatsen van reclameborden worden de volgende uitgangspunten in acht te worden genomen. (W = criterium in de Welstandsnota opgenomen)

 

 • De reclame moet altijd een functionele relatie met het betreffende pand / erf hebben. Er mag geen verwijzing zijn naar andere panden / erven (W) (met uitzondering van de locaties die door de gemeente aangewezen worden voor niet-functioneel gebonden reclame).

 • Reclame moet o.a. qua afmeting, kleurstelling en vormgeving optimaal worden afgestemd op de architectuur van het gebouw en passen in het straat- en omgevingsbeeld(W).

 • Godslasterlijke en discriminerende reclame is niet toegestaan.

 • Niet toegestaan zijn bewegende, flikkerende of reflecterende reclames.

 • Billboards en grote reclamezuilen zijn niet toegestaan. (Billboards worden over het algemeen alleen gebruikt voor landelijke campagnes en niet door lokale ondernemers).

 

 • Sandwichborden en driehoeksborden zijn slechts op door de gemeente goedgekeurde locaties toegestaan en alleen bestemd voor lokale evenementen c.q. activiteiten (tijdelijke reclame).

 • Lichtmastreclame (dus aangebracht aan lantaarnpalen) is niet toegestaan.

 • Het voeren van merkreclame is mogelijk bij bedrijven voor wie het merk de onderscheidende factor is. Dit dient echter geïntegreerd te worden in de toegestane reclameborden (het apart voeren van merkreclame is niet toegestaan). Voor aan-huis-gebonden bedrijven in de woonwijken is het voeren van merkreclame niet toegestaan.

 • Als het aanbrengen van reclame plaatsvindt als onderdeel van nieuwbouw of van een verbouwingsplan van de gevel, verdient het aanbeveling om de reclame te integreren in nieuwbouw- of verbouwingsplannen.

 • Op monumenten mag in principe geen reclame worden gemaakt, tenzij een bedrijf in een monument is gevestigd. Dan is een bescheiden (bij voorkeur tegen de gevel aangebracht) reclame mogelijk.

 • Reclame langs de snelwegen is niet toegestaan (met uitzondering van de genoemde punten in paragraaf 3.2.2.).

3.2.2 Reclamebeleid per gebied

De algemene criteria genoemd in paragraaf 3.2.1. gelden voor de hele gemeente Staphorst, dus voor alle gebieden. Daarnaast gelden er voor de verschillende gebieden aanvullende criteria waaraan een reclame-aanvraag wordt getoetst.

 

Bebouwde kom: woonomgeving

 • Op monumenten en woningen mag geen reclame worden gevoerd. In een gebied dat hoofdzakelijk bestemd is voor woondoeleinden passen geen reclame-uitingen (W).

 • Daar waar kleinschalige bedrijven zijn gevestigd, bijvoorbeeld aan huis gebonden beroepen, is alleen bescheiden reclame toegestaan. Te denken valt aan een groter dan normaal uitgevoerd naambord of een klein vrijstaand bord in de tuin (W).

 

 • Een vrijstaande reclame in de tuin mag niet groter zijn dan 80 bij 50 centimeter en niet hoger. boven het maaiveld uitsteken dan 1 meter (W).

 • Er mag geen lichtreclame worden geplaatst. Reclameborden mogen ook niet worden verlicht (W).

 • Alleen de naam en de aard van het bedrijf met eventueel openingstijden, en / of vignet (geen merkreclames) mogen worden aangebracht.

 • De reclame moet dicht bij de toegang / ingang worden geplaatst.

Bebouwde kom: De Streek

 • Op monumenten en woningen mag geen reclame worden gevoerd. In een gebied dat hoofdzakelijk bestemd is voor woondoeleinden passen geen reclame-uitingen (W).

 • Daar waar kleinschalige bedrijven zijn gevestigd, bijvoorbeeld aan huis gebonden beroepen, is alleen bescheiden reclame toegestaan. Te denken valt aan een groter dan normaal uitgevoerd naambord of een klein vrijstaand bord in de tuin (W).

 • Een vrijstaande reclame in de tuin mag niet groter zijn dan 80 bij 50 centimeter en niet hoger. boven het maaiveld uitsteken dan 1 meter (W).

 • Er mag geen lichtreclame worden geplaatst. Reclameborden mogen ook niet worden verlicht (W).

 • Alleen de naam en de aard van het bedrijf met eventueel openingstijden, en / of vignet (geen merkreclames) mogen worden aangebracht.

 • De reclame moet dichtbij de toegang / ingang worden geplaatst.

 • Bij een grootschalig bedrijf aan de Streek is het toegestaan om één reclamebord, van maximaal 1-1,5 meter hoog en 6-8 meter breed en / of de helft van de gevel tegen de gevel te plaatsen (in afwijking met de Welstandsnota).

Bebouwde kom: winkelconcentratie Staphorst / overige winkelpanden

 • De vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moet passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand waarop de reclame wordt bevestigd (W).

 • De reclame-uitingen moeten zo vlak mogelijk tegen de gevel worden geplaatst (W).

 • Voor (oorspronkelijke) woonwinkelpanden en overige winkelpanden geldt dat:

  • o

   Reclame-uitingen uitsluitend aan de voorgevel ter hoogte van de begane grond mogen worden aangebracht (dus niet aan de bovenverdiepingen). De bovenkant van de reclame moet op zijn minst 50 centimeter onder de onderkant van het kozijn op de eerste verdieping liggen (W).

  • o

   Als aan een gevel een luifel aanwezig is, de reclame onderdeel is van de luifel (W).

  • o

   Indien geen luifel aanwezig is, één haaks op de gevel aangebracht reclamebord is toegestaan met een maximale afmeting van 80 bij 80 centimeter (hoogte bij breedte) (W).

  • o

   Etalageruiten en ramen op de eerste verdieping mogen niet met reclames worden beplakt. Eventuele raambeschilderingen moeten in de verbouwingsplannen worden opgenomen (W).

 • Per winkel is één vrijstaand reclamebord toegestaan, mits deze zo geplaatst wordt dat dit geen belemmering vormt voor een goede doorgang.

 

 • Aan winkelpanden mag uitsluitend één reclamebord vlak tegen de gevel en één uithangbord loodrecht op de gevel worden geplaatst. Bij een hoekpand of vrijstaand pand moet afhankelijk van de situatie worden beoordeeld waar reclame kan worden geplaatst.

 • Vlaggen worden aangemerkt als aanvullende reclame en zijn toegestaan, mits ze aangebracht zijn direct boven of aan de winkelpui, met een maximum van twee per winkel.

 • Ruiten op de begane grond mogen niet geheel dichtgeplakt worden met reclame die zicht richt tot de openbare weg en / of zichtbaar is vanaf de openbare weg, tenzij geen sprake is van ontsiering, hinder of gevaar voor het verkeer.

Bebouwde kom: Bedrijventerreinen (inclusief zichtlocatie De Esch, langs de A28)

 • De vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moet passen bij de bebouwingskarakteristieken van de omgeving en het pand waarop de reclame wordt bevestigd (W).

 • De reclame-uitingen moeten zo vlak mogelijk tegen de gevel worden geplaatst (W).

 • Een reclamebord, bevestigd aan het pand, mag maximaal 1-1,5 meter hoog en 6-8 meter breed en / of de helft van de breedte van de gevel zijn (in afwijking van de Welstandsnota).

 • Reclame dient bij voorkeur tegen de gevel te worden aangebracht (plaatsing op de dakrand is mogelijk indien plaatsing tegen de gevel niet mogelijk is).

 • Vrijstaande reclameborden zijn toegestaan en mogen maximaal 1-1,5 meter hoog (het bord) zijn en 6-8 meter breed (in afwijking van de Welstandsnota).

 • Een vrijstaand reclamebord mag niet meer dan 4 meter boven het maaiveld uitsteken (bord inclusief palen).

 • Reclame-uitingen op gebouwen waarin meerdere ondernemingen zijn gehuisvest dienen voor wat betreft kleurstelling en vormgeving zo veel mogelijk op elkaar te worden afgestemd.

 • Reclame is alleen toegestaan aan die kant van het gebouw waar de entree is gevestigd, of aan de kanten waar het gebouw direct aan een weg is gesitueerd (bijvoorbeeld een zichtlocatie).

 • Vlaggenmasten met een maximum van drie tot vijf, (afhankelijk van de grootte en inrichting van het terrein) zijn toegestaan, bij voorkeur te plaatsen bij de ingang van het gebouw of het terrein.

Buitengebied

In het buitengebied is de kwaliteit van het landschap bepalend voor de mogelijkheid om reclame te maken. In een agrarischegebied of een natuurgebied is het groene karakter dusdanig wezenlijk dat dit niet tot nauwelijks reclame verdraagt. Daar waar grootschalige niet agrarische bedrijven zijn gevestigd of op plekken waar door infrastructuur het landschappelijke karakter is ´versteend´, is zorgvuldig geplaatste reclame acceptabel.

 • De reclame moet een functionele relatie met het betreffende erf hebben. Er mag geen verwijzing zijn naar andere erven (W).

 • De reclame moet op de panden of op korte afstand van de panden worden geplaatst, deze panden moeten zichtbaar zijn tegelijk met de reclame.(W).

 • De vormgeving, materiaaltoepassing, kleurstelling, typografie, verlichting en bevestiging moeten passen bij de karakteristieken van de omgeving of de karakteristiek van een bedrijf (W).

 • Lichtreclame is niet acceptabel, verlichte reclameborden alleen langs hoofdwegen (W)

 • De reclame mag niet groter zijn dan 2 m² bij niet agrarische bedrijven en 1 m² bij agrarische bedrijven (W).

 • De reclame dient te worden uitgevoerd in gedekte kleuren (W).

Stroken langs de A 28 en de A 32

 • Langs de A 28 en de A32 wordt in beginsel geen enkele vorm van reclame wenselijk geacht en toegestaan. In principe wordt elk reclame-object (dus ook tijdelijke) verboden. Hierop zijn een aantal uitzonderingen denkbaar:

 • Voor bedrijven gevestigd op de zichtlocatie op het bedrijventerrein De Esch langs de A28 is het wel mogelijk om reclame te maken. Hiervoor gelden de criteria voor bedrijventerreinen.

 • Werk-in-uitvoeringsborden onder voorwaarde dat:

  • -

   de objecten zijn geplaatst bij of op de in uitvoering zijnde (bouw)werken of in de directe nabijheid daarvan;

  • -

   de objecten niet hinderlijk verlicht of aangelicht zijn;

  • -

   de objecten de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen;

  • -

   de objecten slechts feitelijke betekenis bevatten.

 • Gemeentelijke borden die betrekking hebben op zaken die het algemeen belang dienen.

 • Verwijs- en themaborden van Rijkswaterstaat.

Sportterreinen

 • Reclame op besloten sportterreinen is toegestaan, indien deze zich beperkt tot en gericht is op het sportveld zelf.

 • Reclame langs tribunes / de lijn is toegestaan, waarbij de reclame een maximale hoogte van 1 meter heeft. Een tweede, hoog geplaatste rij reclameborden van 1 meter, is ook mogelijk.

 • Uniformiteit in de borden is gewenst.

 • Op kantinegebouwen mogen maximaal 2 reclameborden geplaatst worden, bij voorkeur plat tegen de gevel.

 • Er mag geen lichtreclame worden geplaatst. Reclameborden mogen ook niet worden verlicht

4 Overige vormen van reclame

4.1 Tijdelijke reclame voor evenementen en activiteiten

Voor evenementen en activiteiten wordt soms tijdelijke reclame gemaakt. Tijdelijke reclame dient vaak een niet zuiver commercieel belang. Tijdelijke reclame kan zijn in de vorm van driehoeks- of sandwichborden, maar bijvoorbeeld ook een spandoek. De omvang van de tijdelijke reclame (in ieder geval de driehoeks- en sandwichborden) is over het algemeen zo dat voor het plaatsen van tijdelijke borden een bouwvergunning niet nodig is. Indien geen bouwvergunning nodig is, is de Algemene Plaatselijke Verordening, met name artikel 2.1.5.1. en artikel 4.7.2., van toepassing.

 • Alleen tijdelijke reclame voor lokale evenementen c.q. activiteiten is toegestaan (ook voor landelijke acties waar lokaal aan mee wordt gedaan, bv collecte voor het Astmafonds).

 • Tijdelijke reclames zijn voor een periode van ten hoogste twee weken vooraf het evenement c.q. de activiteit toegestaan.

 • Tijdelijke reclame voor zuiver commerciële zaken is niet toegestaan.

 • Er mag slechts voor 2 evenementen c.q. activiteiten per kern tegelijkertijd reclame worden gemaakt.

 • De plaatsen waar de borden geplaatst dienen te worden, moeten logisch worden gekozen met als uitgangspunt een geringe afstand tot de locatie waar de activiteit plaatsvindt. Voor een evenement c.q. activiteit mogen maximaal 10 borden geplaatst worden.

 • De locatie dient door de gemeente beoordeeld en goedgekeurd te worden. Het bord mag de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloeden en evenmin de bruikbaarheid of de instandhouding van de weg belemmeren. (beoordeling door de Buitendienst).

 • Spandoeken worden door de gemeente aangebracht, nabij de rotonde in Staphorst en bij de Prunuslaan in Rouveen. (Ook in IJhorst kan er naar een geschikte locatie worden gekeken).

 • Alleen spandoeken voor goede doelen zijn toegestaan (bv Astmafonds, Brandwondenstichting en “Wij gaan weer school”).

 • Na afloop van het evenement of de activiteit dienen de borden / spandoeken binnen twee werkdagen worden verwijderd. (spandoeken worden verwijderd door de gemeente).

4.2 Abri´s

In de gemeente zijn zes abri´s geplaatst. Vijf abri´s zijn in eigendom van Arriva en één is in eigendom van de gemeente. Er is een onderhouds- / exploitatiecontract met het bedrijf Mediamax Buitenreclame BV. Dit bedrijf verzorgt het onderhoud van de abri´s in ruil voor de reclame-exploitatie. De gemeente heeft aan Mediamax het exclusieve reclame-exploitatierecht van de abri´s verleend. (In de abri van de gemeente is geen reclame aangebracht). In het contract met Mediamax is een aantal beperkingen ten aanzien van de aan te brengen reclame opgenomen:

 • Godslasterlijke reclame is niet toegestaan.

 • Reclame die tegen de principes / cultuur van de meerderheid van de inwoners van de gemeente is, is niet toegestaan.

 • De gemeente wil vooraf geïnformeerd worden welke reclames worden aangebracht (In de praktijk gebeurt dit niet. Er worden echter ook geen reclames getoond die niet toelaatbaar zijn)

4.3 Plattegrond-informatiekasten

De gemeente heeft in 1996 een overeenkomst gesloten met het bedrijf suurland-falkplan bv voor plaatsing van plattegrond-informatiekasten en de exploitatie alsmede de actualisering hiervan in de gemeente. De afspraak is dat dit bedrijf de kasten onderhoudt en daarvoor reclame mag maken op de kasten. Het contract heeft een looptijd van 10 jaar met een automatische verlenging van nogmaals tien jaar, tenzij suurland-falkplan bv aangeeft het contract niet te willen continueren.

Ter voorkoming van een wildgroei van dergelijke plattegronden in de gemeente, met verschillende huisstijlen en uitvoeringen, wordt slechts van één bedrijf tegelijk dergelijke plattegronden toegestaan. Dit is ook in de destijds gesloten overeenkomst vastgelegd. Behalve het beschermen van kwaliteit van de buitenruimte is deze uniformiteit ook van belang voor de gebruikers van de plattegronden.

In de overeenkomst met suurland-falkplan bv is een bepaling opgenomen die aan suurland het recht geeft aan de voor- en achterzijde, in en op elke kast, reclame-uitingen te creëren en die reclame- ruimte voor eigen rekening en risico te exploiteren. Onder reclame-ruimte wordt verstaan:

 • Maximaal 40 % van het totale zichtbeeld aan de voorzijde in de kast. Deelnemende adverteerders mogen binnen het cartografisch beeld door middel van een markering worden opgenomen.

 • Het totale zichtbeeld aan de achterzijde van de kast.

 • Een lichtbak enkel- dan wel dubbelzijdig met maximale zichtafmetingen van 175 x 40 cm. op de kast.

Binnen de gemeente zijn er op een viertal locaties plattegrond-informatiekasten geplaatst:

 • 1.

  Staphorst: Rijksparallelweg, in de grasstrook naast het voetpad ter hoogte van de bushalte.

 • 2.

  Staphorst, Rijksweg, (nabij het parkeerterrein van Waanders)

 • 3.

  Rouveen: Oude Rijksweg, net voor bord bebouwde kom ongeveer ten hoogte van huisnummer 743 in de grasstrook.

 • 4.

  IJhorst: Heerenweg (nabij de t-splitsing met de Burg. van Wijngaardenstraat)

Suurland heeft het recht aan de voor- en achterzijde, in en op elke kast, reclame-ruimte te creëren en die reclame-ruimte voor eigen rekening en risico te exploiteren.

5 Bijlagen

5.1 Bijlage 1 Definitielijst

 

Handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen

Bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een standplaats

Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun bindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren

Billboard: (zeer) groot reclameoppervlakte, van minstens 8 m², die zowel bevestigd kan zijn aan een (blinde) muur van een gebouw, als wel los staat opgesteld langs de openbare weg

Reclamezuil: een standaard van minstens 3 meter hoog waaraan een dubbelzijdig reclamebord is aangebracht

Driehoeksbord: reclamebord met drie zijden die om een lichtmast (lantaarnpaal) heen of op de openbare weg geplaatst wordt

Sandwichtbord: reclamebord met twee zijden die om een lichtmast (lantaarnpaal) heen of op de openbare weg geplaatst wordt

Lichtmastreclame: reclameobjecten die aan lichtmasten zijn bevestigd (niet zijnde sandwich- of driehoeksborden)

Lichtreclame: reclame voorzien van een kunstlichtbron

Aangelichte reclame: de reclame aangelicht door een kunstlichtbron, anders dan openbare verlichting

 

5.2 Bijlage 2 Gebiedsindeling

 

 

(De onderscheiden gebieden: bebouwde kom: winkelconcentratie Staphorst en overige winkelpanden en de stroken langs de snelwegen en de sportterreinen zijn niet apart op een kaartje weergegeven.)

Vastgesteld door de raad op 31 mei 2005