Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Brabant-Noord

Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Brabant-Noord
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord
CiteertitelOrganisatiebesluit
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021Dit besluit treedt in plaats van het organisatiebesluit van 18 december 2019.

07-10-2020

bgr-2023-832

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, in vergadering d.d. 7 oktober 2020 bijeen;

overwegende:

 

 • 1.

  dat de Veiligheidsregio Brabant-Noord als openbaar lichaam bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s een bestuurlijke samenwerking is van de deelnemende gemeenten, waarvan de uitvoering is opgedragen aan de organisatorische onderdelen Brandweer, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Bevolkingszorg;

 • 2.

  dat in de Brandweermeldkamer Oost-Brabant de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samenwerken;

 • 3.

  dat het voor het functioneren van de Veiligheidsregio Brabant-Noord gewenst is dat de onderlinge verhoudingen in de werkzaamheden en werkwijze worden vastgelegd;

 

gelet op:

 

de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord en artikel 33b lid 1 onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen

 

besluit:

 

(gewijzigd) vast te stellen het navolgende:

 

“Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord ”:

 

Hoofdstuk 1: De structuur van de organisatie van de Veiligheidsregio

Artikel 1 Organisatieonderdelen

 • 1.

  De Veiligheidsregio Brabant-Noord is een bestuurlijke samenwerking van de deelnemende gemeenten die wordt uitgevoerd door de volgende organisatorische onderdelen:

  • a.

   Brandweer Brabant-Noord, verder te noemen brandweer;

  • b.

   GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Brabant Midden-West-Noord, verder te noemen GHOR;

  • c.

   Brandweermeldkamer Oost-Brabant, verder te noemen meldkamer;

  • d.

   Crisisbeheersing & Rampenbestrijding Brabant-Noord, verder te noemen Crisisbeheersing en Rampenbestrijding;

  • e.

   Bevolkingszorg Brabant-Noord, verder te noemen Bevolkingszorg.

  • f.

   Bedrijfsvoering

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde organisatorisch onderdeel b heeft een afzonderlijke een ambtelijke organisatie, een en ander met inachtneming van hetgeen in dit organisatiebesluit is geregeld.

 

Artikel 2 Functies

 • Binnen de organisatie van de Veiligheidsregio worden onder meer de volgende ambtelijke functies onderscheiden:

 • a.

  de secretaris van het bestuur;

 • b.

  de directeur Veiligheidsregio;

 • c.

  de commandant brandweer;

 • d.

  de directeur Publieke Gezondheid;

 • e.

  de coördinerend gemeentesecretaris;

 • f.

  de controlfunctie.

 

Artikel 3 Veiligheidsdirectie

 • 1.

  Er is een veiligheidsdirectie die belast is met de afstemming van de multidisciplinaire werkzaamheden van Crisisbeheersing en Rampenbestrijding, de brandweer, de GHOR, de deelnemende gemeenten, de Nationale Politie, de waterschappen en het Regionaal Militair Commando Zuid.

 • 2.

  De veiligheidsdirectie is verantwoordelijk voor de integraliteit van de voorbereiding van de vergaderingen van het dagelijks en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio.

 • 3.

  De veiligheidsdirectie bestaat uit:

  • a.

   de directeur Veiligheidsregio (voorzitter), tevens secretaris van het bestuur

  • b.

   de commandant van de regionale brandweer;

  • c.

   de directeur Publieke Gezondheid, portefeuillehouder GHOR, tevens plaatsvervangend secretaris van het bestuur en plaatsvervangend directeur veiligheidsregio;

  • d.

   de politiechef, te weten de chef van de eenheid Oost-Brabant van de Nationale Politie;

  • e.

   de coördinerend gemeentesecretaris, die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis en met de bredere oriëntatie op de wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever;

  • f.

   de aangewezen directeur van het waterschap Aa en Maas;

  • g.

   de Regionaal Militair Commandant Zuid.

 • 4.

  De veiligheidsdirectie kan voorts, al of niet in opdracht van het dagelijks bestuur adviseurs uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.

 

Artikel 4 Ambtelijke regiegroep

 • 1.

  Er is een ambtelijke regiegroep die de veiligheidsdirectie adviseert en toetst of de voorstellen en adviezen voldoende multidisciplinair zijn afgestemd alvorens deze aan de veiligheidsdirectie en/of het bestuur worden voorgelegd.

 • 2.

  De ambtelijke regiegroep bestaat uit de ambtelijke adviseurs van de leden van de veiligheidsdirectie zoals genoemd in artikel 3, derde lid.

 

Artikel 5 Adoptiegroep

 • 1.

  Er is een overleg van adoptieambtenaren die namens de gemeenten een gezamenlijk advies voorbereiden voor de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden over voorstellen die een strategisch karakter en/of belangrijke financiële consequenties voor de gemeenten hebben.

 • 2.

  Als ten aanzien van beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid door het bestuur van de veiligheidsregio een zienswijze aan de colleges van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraden wordt gevraagd, dan brengt de adoptiegroep in de vorm van een concept college- en/of concept-raadsvoorstel advies uit.

 • 3.

  Met betrekking tot de beleidsvoorstellen zoals genoemd in het eerste lid brengt de adoptiegroep tevens advies uit aan zowel het dagelijks als het algemeen bestuur.

 • 4.

  De adoptieambtenaren worden door de coördinerend burgemeester afstemming gemeenschappelijke regelingen Brabant-Noord in overeenstemming met de gemeenten in Brabant-Noord aangewezen.

 

Artikel 6 Personeel

 • 1.

  Personeel in dienst van de veiligheidsregio en van de brandweer is in dienst van het openbaar lichaam veiligheidsregio en volgt de voor de veiligheidsregio geldende rechtspositie.

 • 2.

  De directeur Publieke Gezondheid en het personeel werkzaam bij de GHOR zijn in dienst van de GGD Hart voor Brabant.

 • 3.

  Personeel, niet werkzaam bij de veiligheidsregio, dat projectmatig werkzaamheden verricht voor de sector Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt door hun werkgever voor de looptijd van de projecten beschikbaar gesteld.

 

Hoofdstuk 2: Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Artikel 7 Taken van de organisatieonderdelen

 • 1.

  De brandweer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van de brandweer zoals die in artikel 3.4 van de gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen.

 • 2.

  De GHOR heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van de geneeskundige hulpverlening zoals dat in artikel 3.5 van de gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen.

 • 3.

  De meldkamer heeft als taak het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van beleid op het terrein van de Meldkamerfunctie zoals dat in artikel 3.6 van de gemeenschappelijke regeling aan de veiligheidsregio is opgedragen.

 • 4.

  Crisisbeheersing & Rampenbestrijding heeft als taken:

  • a.

   het opstellen van het Regionaal Beleidsplan, het Risicoprofiel en het Crisisplan als bedoeld in de artikelen 14 tot en met 16 van de Wet veiligheidsregio’s;

  • b.

   het opstellen en actualiseren van rampbestrijdingsplannen, coördinatieplannen en regelingen met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  • c.

   het coördineren van de voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing waaronder de multidisciplinaire opleiding, training en oefening van eenheden, staven en kernfunctionarissen;

  • d.

   het coördineren van de taken van Bevolkingszorg ten aanzien van de voorbereiding van de gemeentelijke bevolkingszorgtaken in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing;

  • e.

   het op projectbasis integraal ontwikkelen en voorbereiden van overige multidisciplinaire plannen over crisisbeheersing, rampenbestrijding en fysieke veiligheid en de uitvoering hiervan te bewaken en te evalueren;

  • f.

   de organisatie van de multidisciplinaire informatie- en communicatievoorzieningen;

  • g.

   de organisatie van de risico- en crisiscommunicatie;

 • 5.

  De Bedrijfsvoering van de Veiligheidsregio heeft als taak:

  • a.

   Beleid en uitvoering personeel en organisatie

  • b.

   Beleid en uitvoering financiën en control;

  • c.

   Beleid en uitvoering inkoop, huisvesting en facilitaire zaken

  • d.

   Beleid en uitvoering informatievoorziening

  • e.

   de ondersteuning van bestuur en directie van de Veiligheidsregio op het gebied van strategische beleidsadvisering, juridische advisering- en control, communicatie en voorlichting en secretariële taken.

 

Artikel 8 De secretaris

 • 1.

  De secretaris staat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio terzijde bij de uitoefening van hun taak.

 • 2.

  De secretaris draagt onverminderd de verantwoordelijkheden van de voorzitter zorg voor een goede, tijdige en integrale voorbereiding van de vergaderingen van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

 • 3.

  De secretaris is verantwoordelijk voor een snel en adequaat verloop van de procedures die noodzakelijk zijn voor het besluitvormingsproces in het bestuur. Als zich hierbij problemen voordoen legt hij dat voor aan het dagelijks bestuur.

 • 4.

  De secretaris draagt er zorg voor dat de besluiten van de bestuursorganen worden vastgelegd en dat er presentielijsten van de vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur worden bijgehouden.

 • 5.

  De secretaris is gerechtigd de inlichtingen in te winnen die hij voor een goede vervulling van zijn taak nodig heeft.

 • 6.

  De secretaris legt over de uitoefening van zijn taken als secretaris veiligheidsregio verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 9 De directeur Veiligheidsregio

 • 1.

  De directeur veiligheidsregio is belast met de coördinatie van de multidisciplinaire taken van de veiligheidsregio.

 • 2.

  De directeur veiligheidsregio is voorzitter van de veiligheidsdirectie.

 • 3.

  De directeur veiligheidsregio stemt de taakuitoefening op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding door de commandant brandweer, de directeur publieke gezondheid en de coördinerend gemeentesecretaris af zonder in hun wettelijke bevoegdheden ten aanzien van de taakuitoefening van deze functionarissen te treden.

 

Artikel 10 De commandant brandweer

 • 1.

  De commandant brandweer is hoofd van de brandweer, geeft daaraan leiding en is verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken.

 • 2.

  De commandant is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke taken.

 • 3.

  De commandant brandweer legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 11 De directeur publieke gezondheid

 • 1.

  De directeur publieke gezondheid is hoofd van de GHOR, geeft daaraan leiding en is verantwoordelijk voor de vervulling van de daaraan opgedragen taken.

 • 2.

  De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de vervulling van zijn wettelijke taken.

 • 3.

  De directeur Publieke Gezondheid legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur.

Artikel 12 De coördinerend gemeentesecretaris

 • 1.

  De coördinerend gemeentesecretaris is daartoe, met instemming van de Kring van gemeentesecretarissen van de gemeenten die samenwerken in de Veiligheidsregio Brabant-Noord, door het dagelijks bestuur aangewezen.

 • 2.

  De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de afstemming van de voorbereiding, waaronder planvorming, opleiding, training en oefening van de aan de gemeenten opgedragen rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsprocessen (bevolkingszorgtaken).

 • 3.

  De coördinerend gemeentesecretaris is belast met de inbreng van een bredere oriëntatie op de wensen en belangen van de deelnemende gemeenten als opdrachtgever van de veiligheidsregio.

 • 4.

  De coördinerend gemeentesecretaris legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en rapporteert aan de Kring van gemeentesecretarissen over de uitoefening zijn of haar taken.

 

Artikel 13 Controlfunctie

 • 1.

  De Veiligheidsregio en de GHOR dragen zorg voor de inrichting van de eigen controlfunctie en de uitvoering van de controlling van de aan hen opgedragen taken en werkzaamheden en de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de onder de verantwoordelijkheid van de betreffende organisatorische onderdelen vallende hoofdstukken van de programmabegroting van de Veiligheidsregio.

 • 2.

  De commandant brandweer en de directeur publieke gezondheid zijn ieder afzonderlijk verantwoordelijk voor de in lid 1 genoemde rechtmatige en doelmatige uitvoering van de onder hun verantwoordelijkheid vallende hoofdstukken van de programmabegroting.

 • 3.

  De controller van de veiligheidsregio is belast met de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van de programmabegroting, de management- en bestuursrapportages en de jaarstukken.

 • 4.

  Voor de bundeling van de afzonderlijke hoofdstukken van het beleidskader, de programmabegroting, de management- en bestuursrapportagesen de jaarstukken kan de controller van de veiligheidsregio aan de controller van de GGD Hart voor Brabant richtlijnen geven over tijdigheid, volledigheid en transparantie waaraan deze afzonderlijke hoofdstukken moeten voldoen.

 • 5.

  De controller van de veiligheidsregio is vanuit de rol als bedoeld in het derde en vierde lid, bevoegd aan het dagelijks bestuur te rapporteren over de betrouwbaarheid van de informatie als bedoeld in lid 4.

 

Artikel 14 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden Veiligheidsdirectie

 • 1.

  De leden van de veiligheidsdirectie, met uitzondering van de leden zoals genoemd in artikel 3 lid 3 onder d, f en g, zijn ieder voor zich afzonderlijk verantwoordelijk voor hun eigen organisatieonderdeel met het daaraan opgedragen takenpakket.

 • 2.

  De veiligheidsdirectie als geheel bevordert in onderlinge collegiale samenwerking de integraliteit van de organisatieonderdelen die de Veiligheidsregio vormen door:

  • a.

   zorg te laten dragen voor de coördinatie van de aan hun organisatieonderdeel c.q. hun functionarissen opgedragen taken

  • b.

   zorg te laten dragen voor de kwaliteit van de ambtelijke producten;

  • c.

   een strategische visie op de organisatie te ontwikkelen, zowel ten aanzien van de hoofdlijnen van beleid als ten aanzien van de organisatieontwikkeling;

  • d.

   zorg te dragen voor een gecoördineerde en geïntegreerde inbreng van maatschappelijke ontwikkelingen, rijksbeleid en bestuurlijke inzichten in de beleidsontwikkeling, voorbereiding en uitvoering;

  • e.

   te bewaken dat beleidsprocessen, waar onder de budgetcyclus en beleidsplannen, verlopen conform door het bestuur vastgestelde kaders.

 • 3.

  De veiligheidsdirectie wijst een ambtelijk secretaris aan die de veiligheidsdirectie ondersteunt.

 • 4.

  De veiligheidsdirectie adviseert gevraagd en ongevraagd de voorzitter en het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio.

 • 5.

  De veiligheidsdirectie als geheel en haar individuele leden kunnen voorstellen doen voor het ontwikkelen van beleid.

 • 6.

  De voorbereiding van de in lid 2 bedoelde voorstellen vindt zoveel mogelijk plaats in gezamenlijkheid tussen de organisatieonderdelen.

 • 7.

  Besluitvorming door de leden van de veiligheidsdirectie geschiedt bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Adviseurs van de veiligheidsdirectie hebben een raadgevende stem.

 

Hoofdstuk 3: De structuur van de organisatieonderdelen

Artikel 15 Crisisbeheersing & Rampenbestrijding

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de Crisisbeheersing & Rampenbestrijding staat onder leiding van een sectorhoofd.

 • 2.

  In de Crisisbeheersing & Rampenbestrijding wordt voor de multidisciplinaire doelstellingen programmatisch en projectmatig samengewerkt. Hiertoe worden relevante programma- en projectplannen door de Veiligheidsdirectie vastgesteld op basis van het Regionaal Beleidsplan.

 • 3.

  De uitvoering hiervan geschiedt door tijdelijk beschikbaar gestelde menskracht door en vanwege de brandweer, de GHOR, de Nationale Politie, de in de Veiligheidsregio Brabant-Noord samenwerkende gemeenten, het waterschap en defensie en andere openbare lichamen.

 • 4.

  Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de commandant brandweer regelen de onderlinge afstemming voor de taken die de sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding verricht ten behoeve van het onderdeel brandweer.

Artikel 16 Brandweer

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de brandweer staat onder leiding van de commandant brandweer en bestaat uit sectoren op het terrein van risicobeheersing en brandweerzorg (incl. meldkamer brandweer).

 • 2.

  Elke sector wordt geleid door een sectorhoofd/manager die verantwoording aflegt aan de commandant.

 • 3.

  De sectorhoofden kunnen teams instellen die worden geleid door een teamleider of een coördinator die beiden verantwoording afleggen aan het sectorhoofd.

 • 4.

  De uitrukposten worden geleid door een postcommandant die rapporteren aan de teamleiders.

 • 5.

  De commandant brandweer en de sectorhoofden (incl. sectorhoofd crisisbeheersing en rampenbestrijding) en de teamleiders vormen het management van de brandweer.

 • 6.

  De commandant kan de samenstelling van het management wijzigen.

 

Artikel 17 Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio staat onder leiding van de directeur publieke gezondheid en bestaat uit het bureau GHOR.

 • 2.

  De functie en de daarbij behorende taken van de directeur publieke gezondheid zijn opgedragen aan de directeur van de GGD Hart voor Brabant.

 • 3.

  De uitvoering van de werkzaamheden van het bureau GHOR worden uitbesteed aan de GGD Hart voor Brabant.

 • 4.

  Met betrekking tot de uitvoering van de taken sluit het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord een dienstverleningsovereenkomst met de GGD Hart voor Brabant.

 • 5.

  In de dienstverleningsovereenkomst als bedoeld in lid 4, worden bepalingen opgenomen met betrekking tot de door de GGD Hart voor Brabant te verlenen diensten, de vergoeding van de daartoe te maken kosten, de inrichting van het hoofdstuk taken geneeskundige hulpverlening in het beleidskader, de programmabegroting, de jaarstukken en management- en bestuursrapportage waarin rekenschap wordt gegeven voor de geleverde prestaties.

 

Artikel 18 Meldkamer Oost-Brabant (MKOB)

 • 1.

  De meldkamer heeft een Tactisch Overleg Meldkamer (TOM) bestaande uit het hoofd Meldkamer tevens sectorhoofd Dienst Regionaal Operationeel Centrum (DROC) (voorzitter), de teamleider Meldkamer Ambulance, de teamleider Meldkamer Brandweer, de teamchef DROC politie, de kwartiermaker bedrijfsvoering, een vertegenwoordiger van de beide Veiligheidsregio’s, de coördinator van de calamiteitencoördinatoren en een secretarieel ondersteuner.

 • 2.

  Het TOM is verantwoordelijk voor het aansturen van de multidisciplinaire-operatie en de bedrijfsvoering, het implementeren landelijke vernieuwing, het ophalen van vraagarticulatie (relevante vraagstelling formuleren voor onderzoek) en het stimuleren van de multidisciplinaire-samenwerking. 

 • 3.

  De meldkamer heeft een DirectieTeam (DT) bestaande uit de directeuren Veiligheidsregio Brabant-Noord (voorzitter) en Brabant-Zuidoost, de directeuren RAV Brabant Midden-West-Noord en Brabant-Zuidoost, de directeur Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), hoofd Operatiën Politie Oost-Brabant en het hoofd meldkamer Oost-Brabant (secretaris).

 • 4.

  Het DT is verantwoordelijk voor het bewaken van de uitvoering op regionaal niveau, het regionaal beleid, het ophalen van vraagarticulatie en het signaleren en initiëren van ontwikkelingen. Daarnaast is ze verantwoordelijk om regionale behoeften neer te leggen bij de LMS.

 • 5.

  De meldkamer heeft een Bestuurlijk Meldkamer Overleg (BMO) bestaande uit een bestuurlijke vertegenwoordiger van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (voorzitter), de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de RAV Brabant Midden-West-Noord, de RAV Brabant-Zuidoost, een vertegenwoordiger van de politie (PC) en een adviseur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (secretaris).

 • 6.

  Het BMO is verantwoordelijk voor de afstemming van bestuurlijke standpunten en de vertaling naar beleid, het bepalen regionale standpunten en het maken van afspraken m.b.t. de bestuurlijke lijn. Daarnaast kan het BMO escaleren richting het landelijk Bestuurlijk Melkamer Beraad (BMB).

 

Artikel 19 Bevolkingszorg

 • 1.

  Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding geeft leiding aan het team Bevolkingszorg van de Veiligheidsregio.

 • 2.

  Het sectorhoofd Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en de coördinerend gemeentesecretaris regelen de onderlinge afstemming van de taken die Bevolkingszorg verricht.

 • 3.

  Om continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten samengewerkt. Het team Bevolkingszorg ondersteunt, faciliteert en adviseert de gemeenten in de voorbereiding op crisisbeheersing en rampenbestrijding, specifiek voor de gemeentelijke processen (Bevolkingszorg). Het team professionaliseert de vakbekwaamheid en kwaliteit van de Bevolkingszorgfunctionarissen. De gemeenten zijn en blijven eindverantwoordelijk voor een adequate Bevolkingszorg.

 • 4.

  De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het op peil houden van de basiskennis crisisbeheersing én Bevolkingszorg van de functionarissen van de eigen gemeente (inclusief collegeleden) en voor de vulling van de lokale functiestructuur in het alarmeringssysteem van de Veiligheidsregio. Ook bewaken zij mede de kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage van de eigen gemeente aan de regionale organisatie.

 • 5.

  Voor alle processen van Bevolkingszorg bestaan expertteams o.l.v. gemeentesecretarissen die aanspreekpunt zijn voor de Veiligheidsregio als het gaat om kennis en expertise van het betreffende Bevolkingszorgproces waartoe zij georganiseerd zijn.

 

Artikel 20 Bedrijfsvoering

 • 1.

  De ambtelijke organisatie van de bedrijfsvoering staat onder leiding van hoofd bedrijfsvoering en bestaat uit de volgende teams Financiën & Control, Informatisering & Automatisering, Personeel & Organisatie, Communicatie, Materieel & Huisvesting, het projectenbureau en Bestuur- en Management Ondersteuning.

 • 2.

  De teamleiders en de coördinatoren binnen bedrijfsvoering leggen verantwoording af aan het hoofd bedrijfsvoering.

 • 3.

  Het hoofd bedrijfsvoering, de teamleiders en de coördinatoren vormen het management bedrijfsvoering.

 • 4.

  Het hoofd bedrijfsvoering kan de samenstelling van het management wijzigen.

 

Hoofdstuk 4: Werkwijze organisatie

Artikel 21 Producten jaarcyclus

 • De jaarlijkse budgetcyclus kent de volgende producten:

 • a.

  het beleidskader

 • b.

  de programmabegroting

 • c.

  de bestuursrapportage

 • d.

  de jaarstukken en de toelichting

 

Artikel 22 Uitwerking jaarlijkse budgetcyclus

 • 1.

  Het Algemeen Bestuur stelt het beleidskader en de programmabegroting vast en geeft het dagelijks bestuur daarmee opdracht om het beleid uit te voeren.

 • 2.

  De organisatieonderdelen rapporteren over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de programmabegroting tussentijds aan het dagelijks bestuur in het najaar via de bestuursrapportage.

 • 3.

  Het Dagelijks Bestuur rapporteert over de inhoudelijke en financiële uitvoering van de programmabegroting tussentijds aan het algemeen bestuur in het najaar via de bestuursrapportage.

 • 4.

  Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur over het in dat jaar gevoerde beleid via de jaarstukken en de toelichting.

 

Artikel 23 Attributie, delegatie en mandaat

 • Naast –voor zover van toepassing– de bevoegdheidsverdeling op grond van attributie en delegatie, zal bij de verdeling van taken en bevoegdheden in de ambtelijke organisatie het uitgangspunt van mandaat worden toegepast voor zover het uitvoerende taken betreft, binnen het kader van beleid dat door het bestuur is vastgesteld. Niet expliciet gemandateerde bevoegdheden worden door het Dagelijks Bestuur zelf uitgeoefend.

Hoofdstuk 5: Slotbepalingen

Artikel 24 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021.

 • 2.

  Dit besluit vervangt het organisatiebesluit dat door het Dagelijks Bestuur op 18 december 2019 is vastgesteld.

 • 3.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: “Organisatiebesluit Veiligheidsregio Brabant-Noord”

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur voornoemd,

d.d. 7 oktober 2020,

 

Drs. J.M.L.N. Mikkers, voorzitter

Drs. M.J.H. van Schaijk, secretaris