Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Reinigingsbedrijf Midden Nederland

Aanwijzingsbesluit archivaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieReinigingsbedrijf Midden Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit archivaris
CiteertitelAanwijzingsbesluit archivaris
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2022nieuwe regeling

15-03-2023

bgr-2023-828

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit archivaris

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit archivaris RMN 2022.

 

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland;

in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 40 van de Archiefwet 1995 en

artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling en artikel 3a van het Archiefbesluit 1995;

besluit:

 

  • 1.

    als archivaris aan te wijzen: mevr. C. Menting;

  • 2.

    dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 maart 2022 en wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit archivaris gemeenschappelijke regeling RMN 2022

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RMN op 15 maart 2023,

John van Engelen Jan Dirk Nijkamp

Voorzitter Secretaris-directeur

Bezwaarschrift

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RMN (Langebrinkweg 81 3764 AB Soest/ info@rmn.nl). Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

 

Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een bezwaarschrift hebt ingediend.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener;

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en

• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.

Toelichting

In artikel 40 van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeenschappelijke regeling bij het dagelijks bestuur (zorgdrager) gelegd. Daarnaast zal in de gemeenschappelijke regeling een archiefparagraaf zijn opgenomen over de zorg voor de archiefbescheiden.

Dit besluit moet het dagelijks bestuur nemen om aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.

Onderdeel I betreft de aanwijzing van de archivaris impliciet artikel 40 van de Archiefwet. In de Archiefverordening (Informatieverordening) is nog sprake van benoeming.

In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid, van het Archiefbesluit).