Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap van Delfland

Beleidsregel steigers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap van Delfland
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingBeleidsregel steigers
CiteertitelBeleidsregel steigers
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt “paragraaf 2.1 Steigers of vlonders” van de “Algemene regels behorende bij de Keur Delfland”.

Deze regeling vervangt “Hoofdstuk 7” van de “Beleidsregels Werken in het profiel van wateren”.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2017nieuwe regeling

07-11-2017

wsb-2023-9657

378

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel steigers

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke publicatie is op 13 november 2017 bekendgemaakt, beschikbaar via Waterschapsblad 2017, 10467.]

 

Gevraagd besluit:

 • 1.

  Intrekken van “paragraaf 2.1 Steigers of vlonders” van de “Algemene regelsbehorende bij de Keur Delfland”

 • 2.

  Intrekken van “Hoofdstuk 7” van de “Beleidsregels Werken in het profiel van wateren”

 • 3.

  Vaststellen van de ontwerp Algemene regel: steigers, vlonders of afmeerpalen

 • 4.

  De ontwerp Algemene regel: Steigers, vlonders of afmeerpalen vrij te geven voorterinzagelegging voor het indienen van zienswijzen gedurende zes weken

 • 5.

  Vaststellen van de Beleidsregel Steigers

Wat is (het doel van) deze beleidsregel?

 

Als u een steiger wilt aanleggen waarvoor u een watervergunning nodig heeft, dan wordt uw aanvraag getoetst aan deze beleidsregel. Hierin staat waarmee rekening wordt gehouden bij het beoordelen van de vergunningaanvraag.

 

Zo mag een steiger de doorstroming niet belemmeren, de waterveiligheid niet in gevaar brengen en ook geen negatieve gevolgen hebben voor de waterkwaliteit. Bovendien moet het onderhoud aan watergangen en -kanten mogelijk blijven.

 

Naast deze beleidsregel bestaat ook een algemene regel voor steigers. Die is bedoeld voor het gemakkelijker reguleren van eenvoudige constructies. Voldoet een constructie aan de algemene regel, dan is een melding voldoende en hoeft geen watervergunning te worden aangevraagd.

 

Reikwijdte (waar heeft deze beleidsregel betrekking op?)

 

Het is de intentie om zoveel mogelijk constructies onder deze beleidsregel te laten vallen. Bijvoorbeeld constructies die zijn bedoeld als vissteiger, vlonder, tuinvergroting boven water, looppad, aanlegsteiger, vingersteiger, etc. Ongeacht of het een op palen gefundeerde of overhangende of drijvende steigerconstructie is. Voor de duidelijkheid worden al deze constructies “steiger” genoemd in onderstaand toetsingskader.

 

Toetsingskader (waar toetsen wij aan?)

 

 • -

  Waterhuishouding

  • o

   De afmeting, vorm en ligging van de steiger worden beoordeeld op het effect op de onderhoudbaarheid, doorstroming en doorvaarbaarheid van het water. Dit is maatwerk, maar het uitgangspunt is dat een steiger maximaal 1/8 van de waterbreedte mag uitsteken buiten de oeverlijn. Grotere afmetingen zijn bijvoorbeeld mogelijk bij waterpartijen. Als dat nodig is, moet de initiatiefnemer aanvullende maatregelen nemen om het onderhoud mogelijk te houden.

  • o

   De zijkanten van een vaste steiger (niet drijvend) moeten altijd open blijven om de doorstroming van het water niet te hinderen.

 • -

  Waterveiligheid

  • o

   De steiger mag niet in, op, boven of over het ‘droge’ profiel van een niet verheelde waterkering worden aangebracht.

  • o

   Een steiger in, op, boven of over een verheelde waterkering mag geen (onevenredige) extra kosten veroorzaken voor Delfland bij de uitvoering van zijn taken.

   Onder een verheelde waterkering wordt verstaan een waterkering waarvan de hoogte van de achterliggende gronden (op minimaal 25 m t.o.v. de buitenkruinlijn en mogelijk op natuurlijke wijze) op gelijke hoogte of hoger dan de kruinhoogte van de waterkering zijn gelegen.

  • o

   De oever waaraan of waarvoor de steiger wordt geplaatst, moet door de eigenaar van de steiger worden beschermd tegen uitspoeling. Dat kan bijvoorbeeld met een beschoeiing.

  • o

   Indien palen geheid worden, wordt vooraf het effect hiervan op de stabiliteit van de waterkering getoetst.

 • -

  Waterkwaliteit en ecologie

  • o

   Delfland spant zich in voor een goede waterkwaliteit. Een van de maatregelen die wij daarvoor nemen, is het aanleggen van natte ecologische zones en natuurvriendelijke oevers, waar planten en waterdieren zich goed kunnen ontwikkelen. In de buurt van deze plekken mag in principe geen steiger worden gebouwd, tenzij er aanvullende maatregelen kunnen worden genomen om ze te beschermen.

  • o

   Om te voorkomen dat een lange ‘dode’ oever ontstaat, is het soms wenselijk om ruimte tussen onderlinge steigers vrij te houden voor natuur. Dat wordt per situatie bekeken.