Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Lochem

SUBSIDIEREGELING LOKALE AANPAK ISOLATIE DEEL 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLochem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING LOKALE AANPAK ISOLATIE DEEL 1
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpSubsidieregeling lokale aanpak isolatie deel 1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-08-2023nieuwe regeling

15-06-2023

gmb-2023-344108

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING LOKALE AANPAK ISOLATIE DEEL 1 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem,

Overwegende dat:

 

* het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels vast te stellen;

* de Lokale Aanpak Isolatie bijdraagt aan de ambities van de gemeente Lochem met betrekking tot klimaatneutraliteit.

* Subsidie voor slecht geïsoleerde woningen stimuleert particuliere woningeigenaren om energiebesparende maatregelen te nemen en zo de woonlasten te verlagen en zich voor te bereiden op de warmtetransitie;

2.

 

 

 

Gelet op titel 4:2 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende regeling “Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie 1e tranche”

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

  

Artikel 1.1 Algemene bepalingen en begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen van de Algemene subsidieverordening 2013 (Asv).

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Lochem 2013;

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die:

  • 1.

   een woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd, waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben;

  • 2.

   gerechtigde is van een bestaand appartementsrecht en in het desbetreffende appartement zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van dat appartement zal hebben;

 • e.

  energiezuinige ventilatiemaatregelen: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%;

 • f.

  gemengde vereniging: vereniging van eigenaars, woonvereniging of wooncoöperatie ten behoeve van gebouwen waarin zich ten minste één woning van een eigenaar-bewoner bevindt;

 • g.

  slecht geïsoleerde woning:

  • 1.

   een woning met een energielabelklasse D, E, F, G en een bouwjaar van vóór 1995; of

  • 2.

   een woning met een vergelijkbare energetische staat. Dat wil zeggen een woning met een bouwjaar van vóór 1995 waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn (zie bijlage 1):

   • 1.

    de vloer en de bodem;

   • 2.

    de gevel, waaronder de spouwmuur;

   • 3.

    het dak of de zoldervloer én de vlieringvloer;

   • 4.

    de ramen;

  • h.

   energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

  • i.

   Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1.

Artikel 1.2 Doel

Deze regeling heeft als doel om de energietransitie te versnellen door de verduurzaming van slecht geïsoleerde particuliere woningen in de gemeente Lochem te stimuleren.

 

Artikel 1.3 Aanvrager

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door een natuurlijke persoon die eigenaar-bewoner is van een woning of appartement in de gemeente Lochem zoals in 1.1 lid 2 letter d omschreven.

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op één van de door het college vastgestelde aanvraagformulieren die volledig is ingevuld en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

Artikel 1.4 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de regeling 1e tranche betreft € 525.0000,--. De subsidies kunnen worden aangevraagd tot 1 november 2026 of zoveel eerder wanneer het subsidieplafond is bereikt. De uiterste betalingsdatum is 19 december 2026. Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt op www.lochem.nl.

Artikel 1.5 Mandatering

Het college kan de uitvoering van deze regeling mandateren binnen de gemeentelijke organisatie.

 

Hoofdstuk 2 Uitvoering 

 

Artikel 2.1 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3 gelden de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De betreffende woning of het appartement is volgens artikel 1.1, lid 2 letter g slecht geïsoleerd en is gebouwd vóór 1995, of de woning heeft een energielabel lager dan C. 

 • 2.

  De WOZ-waarde van de woning is ten hoogste de gemiddelde WOZ-waarde van koopwoningen in de gemeente Lochem zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek voor het jaar 2022. Dit is €432.000.

 • 3.

  Het eindresultaat van de isolatie moet leiden tot een minimale isolatiewaardes zoals omschreven in artikel 1.1 lid 2 letter i. Dit kan door de aannemer/glaszetter in de offerte te laten verklaren welke isolatie-waarde bereikt wordt of bij doe-het-zelf werkzaamheden door productinformatie en toegepaste diktes van de materialen door middel van relevante foto’s aantoonbaar te maken.

 • 4.

  Energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen, moeten uitgevoerd zijn na 31 december 2022 om voor subsidie in aanmerking te komen.

 • 5.

  In het geval van isolatie aan het dak of de spouwmuur moet dit plaatsvinden in overeenkomst met adviezen van het bevoegd gezag inzake de Wnb: de provincie Gelderland.

 • 6.

  Werkzaamheden mogen niet eerder dan 1 januari 2023 zijn afgerond.

 • 7.

  Een verzoek tot vaststelling mag niet worden ingediend langer dan 12 maanden na ontvangst van een factuur of betaling van de materialen in het geval de werkzaamheden zelf worden uitgevoerd.

   

Artikel 2.2 Aanvraag

Een subsidieaanvraag bestaat uit een verzoek tot verlening en een verzoek tot vaststelling. Het verzoek tot verlening wordt gedaan voorafgaand aan de uitvoering van de maatregelen. Het verzoek tot vaststelling moet worden gedaan na uitvoering van de maatregelen. Het verzoek tot verlening kan ook tegelijk met het verzoek tot vaststelling worden ingediend na uitvoering van de maatregelen.

 • 1.

  Een verzoek tot subsidieverlening wordt gedaan via een door het college vastgesteld formulier. Een volledig ingevuld verzoek gaat in ieder geval vergezeld van:

  • 1.

   Een gespecificeerde offerte van de isolatiewerkzaamheden door een aannemer; of een uitleg van de totale kosten van isolatiematerialen en de producteigenschappen bij zelf uit te voeren maatregelen;

 • 2.

  Een verzoek tot subsidieverlening wordt gedaan via het formulier met de naam aanvraagformulier.

 • 3.

  Een subsidie wordt verleend voor een periode van 12 maanden.

 • 4.

  Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk binnen 12 maanden na verzending van de verleningsbeschikking te worden gedaan.

 • 5.

  Indien na uitvoering van de maatregelen tegelijkertijd een verzoek tot verlening en vaststelling wordt ingediend, dan dient dit binnen 12 maanden na uitvoering van de maatregelen te worden gedaan.

 • 6.

  In het geval dat binnen 12 maanden na verzending van de verleningsbeschikking geen volledig verzoek tot vaststelling wordt gedaan, vervalt het recht op subsidie.

 • 7.

  Indien aanvragers in aanmerking willen komen voor een verhoogd subsidiebedrag op basis van het gezinsinkomen moet bij het verzoek om verlening van de subsidie toestemming gegeven worden voor een inkomenstoets door de gemeente.

 • 8.

  Een verzoek tot vaststelling wordt gedaan via een door het college vastgestelde formulier. Een volledig ingevuld verzoek gaat in ieder geval vergezeld van:

  • 1.

   een gespecificeerde factuur van de isolatiewerkzaamheden door een aannemer; of een gespecificeerde factuur danwel gespecificeerde kassabon van isolatiematerialen in het geval van zelf uitgevoerde maatregelen;

  • 2.

   in geval van zelf uitgevoerde maatregelen een gespecificeerde factuur van de bouwmaterialen en bewijs in de vorm van foto's dat de materialen daadwerkelijk in de woning zijn toegepast;

  • 3.

   betalingsbewijs van de factuur, tenzij het subsidiabele bedrag direct wordt uitbetaald aan een aannemer.

 • 9.

  Een verzoek tot vaststelling wordt gedaan via het formulier met de naam betalingsverzoek.

 • 10.

  Het verzoek tot vaststelling dient uiterlijk binnen 12 maanden na uitvoering van de maatregelen te gebeuren.In het geval van een onvolledig verzoek tot verlening of tot vaststelling wordt de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb binnen een termijn van vier weken op de hoogte gesteld van de gebreken en verzocht de aanvraag binnen een termijn van vier weken na verzending van dit bericht aan te vullen.

 • 11

  Een aanvraag wordt buiten behandeling gesteld wanneer een aanvraag na aanvulling onvolledig blijft of wanneer de termijn hiervoor ongebruikt is verstreken.

 • 12

  De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van het besluit een aanvraag niet in behandeling te nemen binnen vier weken na aanvulling van de aanvraag of na het ongebruikt verstrijken van de termijn.

 • 13

  De mogelijkheid tot aanvullen verlengt de uiterlijke termijn van een verzoek tot vaststelling na een verlening niet.

 • 14

  Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Awb de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is.

Artikel 2.3 Subsidiabele kosten

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van:

 • 1.

  Een energieadvies wanneer dit opgevolgd wordt door de daadwerkelijke uitvoering van ten minste één voorgestelde maatregel;

 • 2.

  dakisolatie (danwel zolder- of vlieringisolatie);

 • 3.

  vloerisolatie dan wel bodemisolatie;

 • 4.

  spouwmuurisolatie, mits de aanvrager bewijst dat er geen strijdigheid is met de Wet Natuurbescherming[1] en het ecologisch onderzoek ;

 • 5.

  gevelisolatie;

 • 6.

  HR++-glas-/tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur;

 • 7.

  aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)

Artikel 2.4 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  In het geval dat aanvrager geen toestemming geeft voor een inkomenstoets bedraagt de subsidie 20% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 500,--.

 • 2.

  Bij een huishoudinkomen gelijk aan of hoger dan € 60.000,--, of wanneer een aanvrager voor een inkomenstoets geen toestemming geeft, bedraagt de subsidie 20% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 500,--.

 • 3.

  Bij een gezamenlijk verzamelinkomen van ten hoogste € 60.000,-- bedraagt de subsidie 50% van de subsidiabele kosten en ten hoogste € 2.500,--.

 • 4.

  Wanneer een aanvrager aanspraak maakt op een subsidiehoogte van 50% van de subsidiabele kosten moet de aanvrager schriftelijk toestemming geven voor een inkomenstoets of de benodigde gegevens zelf aanleveren.

 • 5.

  De inkomenstoets wordt door de gemeente Lochem uitgevoerd. De gemeente kijkt daarbij of een bewoner in het afgelopen jaar bijzondere bijstand zoals de energietoeslag heeft ontvangen. Voor bewoners die geen bijzondere bijstand hebben ontvangen, zal via een willekeurige steekproef worden gecontroleerd op het gezamenlijk verzamelinkomen van de eigenaar en diens eventuele partner.

Artikel 2.5 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd in het geval van:

 • 1.

  maatregelen die gericht zijn op het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gangbare minimum kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. De regeling is niet bedoeld voor achterstallig onderhoud.

 • 2.

  het niet navolgen van richtlijnen van de provincie Gelderland voor de Wnb inzake natuurvriendelijk isoleren.

 • 3.

  schending van de algemene wettelijke weigeringsgronden van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening.

 • 4.

  eerder toegekende subsidie vanuit deze subsidieregeling op het adres van de woning tot het maximale bedrag waarop de eigenaar-bewoner aanspraak kan maken.

 • 5.

  een subsidieaanvraag voor energieadvies wanneer dit niet wordt opgevolgd door ten minste één voorgestelde isolatiemaatregel.

 • 6.

  het bereiken van het subsidieplafond.

 • 7.

  niet of niet geheel uitvoeren van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend.

 • 8.

  indienen van de aanvraag anders dan door een eigenaar/bewoner.

Artikel 2.6 Termijn voor beslissing op aanvraag

Het college neemt binnen 8 weken na de ontvangst van de volledige aanvraag een beslissing over de verlening en de vaststelling van de subsidie.

 

Artikel 2.7 Uitbetaling

Uitbetaling kan op drie manieren plaatsvinden:

 • 1.

  Aan de uitvoerder(-s) van de isolatiemaatregelen na afronding van de isolatiemaatregelen.

 • 2.

  Aan de aanvrager na afronding van de isolatiemaatregelen door een derde partij, mits een bewijs van betaling wordt gegeven bij de aanvraag.

 • 3.

  Aan de aanvrager na afronding van zelf uitgevoerde isolatiemaatregelen, mits een fotobewijs van de afgeronde isolatiemaatregelen wordt gegeven bij de aanvraag.

 

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Voor zover strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college leidt tot een niet voorziene en onbillijke situatie, kan het college afwijken van de bepalingen in deze regeling.

 

Artikel 3.2 Inwerkingtreding, beëindiging regeling en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt daags na bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze regeling wordt beëindigd op 31 december 2026.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie deel 1”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 juni 2023,

Burgemeester en wethouders van Lochem

 

 

Bijlage 1: Wanneer is een schilelement slecht en de minimale isolatiewaarden voor maatregelen

 • Onderdeel 

  Kwalificatie slecht geïsoleerd 

  Definitie slecht geïsoleerd 

  Isolatie-maatregel 

  Minimale waarde maatregelen 

  Minimaal oppervlakte maatregelen 

  Hellend/plat dak 

  Geen, slechte of matige isolatie

  Minder dan 9cm / Rc ≤ 2,0 

  Dak- zolder of vlieringvloer-isolatie

  Rd ≥3,5 m2K/W 

  20 m2 

  Zolder-/vlieringvloerisolatie 

  Geen isolatie 

  Rc ≤ 0,5 

  Gevel 

  Geen isolatie 

  Rc ≤ 1,1 

  Gevelisolatie 

  Rd ≥3,5 m2K/W 

  10 m2 

  Spouw 

  Spouwmuur-isolatie 

  Rd ≥1,1 m2K/W 

  20 m2 

  Vloer-/bodemisolatie 

  Geen of slechte isolatie 

  Minder dan 5cm / Rc ≤1,3 

  Vlour- of bodemisolatie 

  Rd > 3,5 m2K/W 

  Glas 

  Enkel, oud dubbel of HR -glas

  Ug waarde ≥1,6 

  Vervanging door HR++ 

  HR++ glas 

  8 m2 

  Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,5 W/m2K

  Vervanging door triple 

  Triple glas 

  8 m2 

  Kozijn Uf : <1,5 W/m2K

  Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,0 W/m2K

[1] Voordat een spouwmuur wordt geïsoleerd moet worden aangetoond dat er geen vleermuizen in de spouw verblijven of overwinteren. Er is medio 2023 nog geen duidelijkheid over een algemeen protocol. Totdat die duidelijkheid er is dient er per woning ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen gedaan te worden. Aanvrager dient adviezen die hieruit voortkomen uit te voeren.