Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Súdwest-Fryslân

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSúdwest-Fryslân
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpaanwijzing onbezoldigd ambtenaren gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 231 van de Gemeentewet
  2. artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017
  3. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-336295

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaar

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 

gelet op artikel 231, lid 2, sub c, d, e, van de Gemeentewet en artikel 1, lid 2, Ambtenarenwet 2017, artikel 1, lid 2, en Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017, artikel 2 onder b en c;

 

besluiten:

 

  • Gelet op artikel 231, lid 2, sub c, van de Gemeentewet aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar: de directeur van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public);

  • Gelet op artikel 231, lid 2, sub d, van de Gemeentewet aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen: de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) die belast zijn met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • Gelet op artikel 231, lid 2, sub e, van de Gemeentewet aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder: de medewerkers van Mandaat B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public), die belast zijn met deurwaarderswerkzaamheden.

 

Inwerkingtreding besluit

Dit besluit treed in werking de dag volgend op de publicatie in het Gemeenteblad.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 juli 2023,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

drs. E.K. Strijker, gemeentesecretaris