Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen Clothildestraat (blok 8 nieuwbouw Slachthuiswijk)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inzamelmiddelen Clothildestraat (blok 8 nieuwbouw Slachthuiswijk)
CiteertitelAanwijzingsbesluit inzamelmiddelen Clothildestraat (blok 8 nieuwbouw Slachthuiswijk)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageLocatiekaart

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2023nieuwe regeling

20-07-2023

gmb-2023-333518

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit inzamelmiddelen Clothildestraat (blok 8 nieuwbouw Slachthuiswijk)

Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, hiertoe bevoegd ingevolge het geldende Mandateringsbesluit, besluit namens burgemeester en wethouders krachtens artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019:

 

  • I.

    de ondergrondse containers voor PBD, papier en restafval en een GFT container op standaard te plaatsen zoals aangegeven op de bij het besluit behorende overzichtstekening op de locatietekening;

  • II.

    de inzamelmiddelen zoals aangegeven op de bijgevoegde locatiekaart -op de locatie Clothildestraat als zodanig bij dit besluit vast te stellen.

Toelichting

Op grond van artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 wijst het college van burgemeester en wethouders delen van de gemeente aan waar de ondergrondse afvalcontainers zijn aangewezen als inzamelvoorziening voor een groep gebruikers van woningen.

 

De bewoners van deze woningen moeten bij het aanbieden van hun huishoudelijk afvalstoffen gebruik maken van de ondergrondse afvalcontainers (art 10 lid 1 Afvalstoffenverordening Haarlem 2019). Tevens wordt de locatie van de containers vastgelegd door middel van dit besluit.

 

Achtergrond

Eind 2004 is besloten in Haarlem over te gaan tot een stadsbrede invoering van ondergrondse afvalinzameling (SB/BOR/2005/676 en SB/REI/2004/657). Tevens heeft het college in augustus 2009 de nota “Vernieuwde inzameling binnenstad” vastgesteld (WZ/OGV/2009/57325).

 

Met de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen” zijn in 2018 richtlijnen voor alle typen containers vastgesteld die in de openbare ruimte worden geplaatst, alsmede voor containers die wijzigen met betrekking tot de te deponeren afvalstof. Met dit besluit is het duidelijk op welke locatie een inzamelmiddel wordt geplaatst en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Communicatie

Er heeft nog geen inrichting van de openbare ruimte plaatsgevonden en de nieuwbouwwerkzaamheden zijn nog bezig. De locaties zijn vanzelfsprekend voor de nieuwbouw in dit gebied.

 

Tegen dit aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

 

Mevrouw E. Knaape van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving is op telefoonnummer 023 5113703 bereikbaar voor vragen over de inhoud van dit aanwijzingsbesluit. Vragen of opmerkingen mailen kan ook naar: eknaape@haarlem.nl

Namens burgemeester en wethouders,

mevrouw mr. H.H.T. de Boer

afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 

Publicatie, bezwaar en voorlopige voorziening

Dit aanwijzingsbesluit wordt door ons in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing bezwaar instellen. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van ‘bezwaar’ in de linkerbovenhoek.

 

Het bezwaarschrift moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn. Verder moet er ten minste in staan: uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden van uw bezwaar. Wilt u ook het telefoonnummer vermelden, waarop u overdag te bereiken bent en uw e-mailadres? De behandelaar van het bezwaar kan dan persoonlijk contact met u opnemen om de behandeling met u te bespreken.

 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit (de plaatsing van de containers) niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag , verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U dient hierbij een spoedeisend belang te stellen.

Bijlage 1