Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2023
CiteertitelBeleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2023
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2023nieuwe regeling

17-07-2023

gmb-2023-331264

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het Amsterdam Dance Event 2023

De burgemeester van Amsterdam,

 

Gelet op de artikelen 3.15 vijfde lid, 2.47 eerste lid, 2.44 eerste lid en 5.6 tweede lid onder c van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (hierna: APV);

 

Gelet op het feit dat van 18 t/m 22 oktober 2023 voor de 27ste keer het Amsterdam Dance Event (hierna: ADE) plaatsvindt;

 

Gelet op de brede behoefte aan ruimere openingstijden bij horecagelegenheden die deelnemen aan het ADE en de wens van Koninklijke Horeca Nederland, de stichting ADE en de Nachtburgemeester van Amsterdam om gehoor te geven aan deze behoefte;

 

Overwegende dat:

 • het ADE een internationaal clubfestival is dat van bijzondere betekenis is voor de stad Amsterdam;

 • met de stichting ADE de afgelopen jaren steeds goede afspraken zijn gemaakt om het gehele evenement zo ordelijk en veilig mogelijk te laten verlopen;

 • er tijdens het ADE sprake is van een bijzondere omstandigheid van tijdelijke aard;

 • de verruimde openingstijden de afgelopen jaren niet hebben geleid tot meer overlast en incidenten;

 • door de verlengde openingstijden, in combinatie met een venstertijd tussen 06.00 en 08.00 (waarin geen bezoekers meer worden toegelaten), de bezoekers meer gespreid naar huis kunnen gaan;

 • de eindtijd van 08.00 uur aansluit bij de beschikbaarheid van het openbaar vervoer en de start van het reguliere ochtendleven;

 • er met het verlenen van een collectieve ontheffing tevens een administratieve lastenverlichting wordt bereikt voor zowel de organisatoren als de vergunningverlener;

 • een ontheffing van de openingstijden niet ook een ontheffing van de geluidsvoorschriften is;

 • voor wat betreft het maximaal te produceren geluidsniveau binnen de horeca inrichtingen, de bepalingen uit het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ leidend zijn, dan wel de in de evenementenvergunning opgenomen geluidsnormen;

 • de periode 18 t/m 22 oktober 2023, onder andere in verband met het ADE, door de lokale vijfhoek (burgemeester, politie, openbaar ministerie, GHOR en brandweer) als “knelpuntenperiode” is aangewezen;

 • het daarom onwenselijk is om in deze periode evenementenvergunningen en (sluitingstijden- en geluids)ontheffingen te verlenen voor dance activiteiten die géén onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

Brengt ter algemene kennis dat zij, in overleg met de lokale driehoek,

heeft besloten:

 

Collectieve ontheffing openingstijden voor de horeca tijdens ADE

 

 • I.

  dat een collectieve ontheffing van de openingstijden wordt verleend aan horecabedrijven die door stichting ADE zijn aangemerkt als deelnemer aan het officiële Nighttime festivalprogramma van het Amsterdam Dance Event (ADE) 2023 en die voldoen aan de volgende voorwaarden;

  • a.

   het bedrijf beschikt over een geldige exploitatievergunning voor een horecabedrijf;

  • b.

   het bedrijf beschikt over een door de gemeente goedgekeurd veiligheidsplan voor het organiseren van dance events;

  • c.

   het bedrijf beschikt over een omgevingsvergunning brandveilig gebruik of door de gemeente goedgekeurde gebruiksmelding voor het brandveilig gebruik van het gebouw of bouwwerk waar het dance event plaatsvindt;

  • d.

   het bedrijf komt voor op de lijst met deelnemers aan het officiële Nighttime festivalprogramma, zoals die door stichting ADE wordt ingeleverd bij de gemeente;

  • e.

   de exploitant of een leidinggevende van het horecabedrijf is aanwezig geweest op de informatiebijeenkomst, die voorafgaand aan het ADE gezamenlijk wordt georganiseerd door stichting ADE, Jellinek en de gemeente;

 • II.

  dat horecabedrijven die twee jaar achter elkaar een formele bestuurlijke waarschuwing of maatregel hebben gekregen voor een overtreding van de Nadere regels dance events in horeca danwel voor een overtreding van de Wet Milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer met betrekking tot muziekgeluid tijdens het ADE, worden uitgesloten van de collectieve ontheffing;

 • III.

  dat horecabedrijven waarop een stap twee van de Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca (2018) en/of de Handhavingsstrategie Horeca en slijterijen (2013) van kracht is voor het overtreden van geluidsvoorschriften en/of sluitingstijden, worden uitgesloten van de ontheffing (peildatum 1 oktober 2023);

 • IV.

  dat horecabedrijven daarnaast kunnen worden uitgesloten van de ontheffing als daar andere gegronde redenen voor zijn;

 • V.

  dat horecabedrijven die zijn uitgesloten van de collectieve ontheffing geen individuele openingstijdenontheffing kunnen inzetten tijdens ADE;

 • VI.

  dat de collectieve ontheffing begin oktober zal worden verleend en geldt voor de horecabedrijven die, na toetsing aan bovengenoemde voorwaarden, op de definitieve lijst zijn geplaatst;

 • VII.

  dat de ontheffingwordt verleend tot 08.00 uur, waarbij tussen 06.00 en 08.00 uur een venstertijd geldt waarin er geen nieuwe bezoekers meer mogen worden toegelaten;

 • VIII.

  dat de ontheffing start in de periode die begint in de nacht van woensdag 18 op donderdag 19 oktober 2023 en eindigt op zondag 22 oktober om 23:59 uur

 • IX.

  dat er geen collectieve ontheffing van de geluidsvoorschriften zal worden verleend;

Overige bepalingen ten aanzien van horeca en evenementen tijdens het ADE

 • X.

  dat voor de ADE-periode (18 t/m 22 oktober 2023) geen (individuele) ontheffingen van de openingstijden (zoals bedoeld in artikel 3.15 lid 5 APV) en geen ontheffingen van de geluidsvoorschriften (zoals bedoeld in artikel 5.6 tweede lid onder c APV) zullen worden verleend voor dance activiteiten in horecazaken die geen onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • XI.

  dat alle activiteiten die onderdeel zijn van het ADE Nighttime festivalprogramma worden beschouwd als ‘dance event’ en derhalve moeten voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Amsterdams beleidskader dance events (vastgesteld 11 mei 2015) en in de Nadere regels dance events in horeca (vastgesteld 11 juli 2017);

 • XII.

  dat in de ADE periode alleen evenementenvergunningen worden verleend aan dance events als deze onderdeel zijn van het officiële ADE programma;

 • XIII.

  dat alle boten waarop dancefeesten worden georganiseerd in het kader van ADE, in het bezit dienen te zijn van een evenementenvergunning;

 • XIV.

  dat de eindtijd voor evenementenvergunningen die worden verleend in het kader van het ADE, voor binnen-evenementen zal worden bepaald op uiterlijk 08.00 uur en voor buiten-evenementen op uiterlijk 23.00. Op de laatste dag zondag 23 oktober 2023 zal de eindtijd voor evenementenvergunningen voor binnen-evenementen op uiterlijk 23.59 uur worden bepaald.

 • XV.

  Dat het horecabedrijven die deelnemen aan het officiele Nighttime ADE programma bedoeld in artikel I sub d is toegestaan gedurende het ADE dance activiteiten te organiseren in het horecabedrijf, ook in afwijking van de reguliere vergunde bedrijfsvoering, mits deze dance activiteiten onderdeel zijn van het Nighttime festivalprogramma.

Burgemeester van Amsterdam, 17 juli 2023

Femke Halsema