Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Terneuzen

Regeling Adviesraad sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTerneuzen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Adviesraad sociaal domein
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 2. Jeugdwet
 3. Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2023nieuwe regeling

06-07-2023

gmb-2023-329271

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Adviesraad sociaal domein

De gemeenteraad van de Gemeente Terneuzen; ·gelet op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet besluit:

 

 • 1.

  in te stellen een commissie, als bedoeld in artikel 84 van de Gemeentewet, genaamd adviesraad sociaal domein Terneuzen.

 • 2.

  vast te stellen de regeling Adviesraad sociaal domein.

   

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a. Adviesraad: adviesraad sociaal domein (ASD)

 • b. Gemeente: gemeente Terneuzen

  c. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen

  d. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen

  e. Wetten in het sociale domein: alle wetten die de gemeente uitvoert in het sociale domein waaronder, maar niet uitsluitend:

 • • de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),

 • • de Jeugdwet (Jw),

 • • de Participatiewet (PW),

 • • de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW),

 • • de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

 • f. Lokale regelgeving: de door de gemeente vast te stellen verordeningen, beleidsregels en besluiten op grond van de hiervoor genoemde wetten in het sociale domein

  g. Lid: lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad Sociaal Domein;

  h. Voorzitter: voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein of diens plaatsvervanger;

 • i. Secretaris: secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein of diens plaatsvervanger.

   

Artikel 2 Doel en reikwijdte

Vanuit het perspectief van de doelgroepen van de verschillende door de gemeente uitgevoerde wetten in het sociaal domein heeft de adviesraad als doel het college adviseren over de voorbereiding van beleid.

 

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  Het college betrekt de adviesraad vroegtijdig bij de beleidsvoorbereiding. Onder vroegtijdig bedoelen we dat zodra er een concept beleidsstuk is voorbereid door het college dat de adviesraad op dat moment wordt betrokken. Als er eerder advies nodig is, zal het college de adviesraad eerder informeren. Het gaat hierbij zowel om beleidsvaststelling, -uitvoering en evaluatie van de wetten in het sociaal domein, voor zo ver de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering.

 • 2.

  De adviesraad is niet bevoegd om:

  a. uitspraken te doen over individuele personen, behalve als het om onderwerpen gaat met een algemeen karakter, ·

 • b. uitspraken te doen over medewerkers van de gemeente Terneuzen, behalve als het om onderwerpen gaat met een algemeen karakter,

 • c. te adviseren over onderwerpen buiten het sociale domein of uitvoering van beleid waar de (discretionaire) bevoegdheid van de gemeente ontbreekt.

 • 3.

  De adviesraad eerbiedigt de privacy van de personen en medewerkers genoemd in lid 2 sub a en b.

   

Artikel 4 Samenstelling

 • 1.

  De adviesraad bestaat uit minimaal vijf tot maximaal zeven leden, waaronder de voorzitter.

 • 2.

  De leden van de adviesraad zijn (ex-)gebruikers van voorzieningen in het sociale domein genoemd bij 1.e of hun vertegenwoordigers en representeren de volgende doelgroepen:

 • inwoners met beperkingen (psychisch, verstandelijk en lichamelijk)

 • inwoners met inkomensvoorzieningen

 • jongeren die in hun ontwikkeling worden bedreigd

 • mantelzorgers

 • vrijwilligers.

Zij hebben kennis over specifieke onderwerpen in het sociaal domein.

 • 3.

  Bij de samenstelling van de adviesraad wordt rekening gehouden met diversiteit voor wat betreft onder andere leeftijd en geslacht.

 • 4.

  De leden hebben op persoonlijke titel zitting in de adviesraad.

 • 5.

  De leden wonen in de gemeente Terneuzen.

 • 6.

  Uitgesloten van deelname aan de adviesraad zijn:

 • leden van de gemeenteraad en fractievolgers,

 • medewerkers van de gemeente Terneuzen,

 • medewerkers van de uitvoerende organisaties van de gemeente Terneuzen (aan-z, Gemeenschappelijke Regelingen, Dethon etc.).

Artikel 5 Informatie

Door of namens het college wordt de adviesraad voorzien van voor haar taak relevante informatie op een zodanig tijdstip dat de informatie bij de adviezen ten aanzien van de beleidsvoorbereiding en -vaststelling kan worden betrokken.

 

Artikel 6 Overleg gemeente en ondersteuning

 • 1.

  Tenminste twee keer per jaar vindt er een overleg plaats tussen de leden van de adviesraad en de portefeuillehouders in het sociaal domein over de uitgebrachte adviezen en de ontwikkelingen voor het beleid in de komende periode.

 • 2.

  Een door het college aangewezen ambtelijke ondersteuning fungeert als algemeen aanspreekpunt voor de adviesraad en als schakel tussen de ambtelijke organisatie en de adviesraad.

 • 3.

  Het college zorgt ervoor dat de adviesraad sociaal domein op tijd de nodige informatie krijgt voor het goed uit kunnen brengen van een advies.

 • 4.

  De gemeente levert ambtelijke ondersteuning voor het secretariaat.

 

Artikel 7 Vergaderingen Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De adviesraad plant voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar zes tot acht vergaderingen en twee reserve vergaderingen in. De adviesraad vergadert zoveel meer of minder als de voorzitter of tenminste een meerderheid van de leden het nodig acht.

 • 2.

  Bij de start van een kalenderjaar stelt de adviesraad met inachtneming van de agenda van de gemeenteraad samen met de contactambtenaar en de bij het sociaal domein betrokken wethouders een jaaragenda op.

 • 3.

  De voorzitter organiseert de vergaderingen van de adviesraad en stelt met inbreng van de achterban en de contactambtenaar de agenda op.

 • 4.

  De voorzitter draagt zorg dat de uitnodiging, de agenda en de bijbehorende stukken, spoedeisende gevallen uitgezonderd, tenminste 1 week voor het houden van de vergadering worden verstrekt.

 • 5.

  Alle leden van de adviesraad zijn stemgerechtigd. Alle besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Bij gelijke stemverdeling heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Besluiten kunnen alleen worden genomen indien tenminste de helft plus een van het aantal leden dat aanwezig is ter vergadering.

 • 6.

  De vergaderingen van de adviesraad zijn in principe openbaar. De adviesraad kan er incidenteel voor kiezen een (gedeeltelijk) besloten vergadering te organiseren, mits hiervoor reden aanwezig wordt geacht.

 • 7.

  De adviesraad kan een behandelend ambtenaar en/of externe deskundigen uitnodigen om tijdens een vergadering toelichting te geven.

 • 8.

  De adviesraad vergadert regelmatig met de wethouder(s) die verantwoordelijk is/zijn voor het sociaal domein; de data voor deze vergaderingen worden in de jaaragenda opgenomen. Zoals opgenomen in artikel 6.1.

 

Artikel 8 Werkwijze advisering

 • 1.

  Bij voorstellen van het college die vallen onder artikel 1.e waarvoor een besluit van de gemeenteraad nodig is, wordt na vaststelling van het ontwerp dit voorstel ter advisering voorgelegd aan de adviesraad.

 • 2.

  Bij voorstellen van het college waarvoor een besluit van het college volstaat, gaat het voorstel voor advisering naar de adviesraad.

 • 3.

  De adviesraad kan ongevraagd advies uitbrengen over relevante vraagstukken in het sociaal domein voor zover de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering.

 • 4.

  Ten aanzien van lid 1 geldt een adviestermijn van tien weken vanaf het moment dat het college de adviesaanvraag heeft verstuurd. Het college zorgt voor het advies richting de gemeenteraad.

 • 5.

  Ten aanzien van lid 2 geldt een adviestermijn van zes weken vanaf het moment dat het college de adviesaanvraag heeft verstuurd.

 • 6.

  Ten aanzien van de reactie van het college op een ongevraagd advies als bedoeld in lid 3 geldt een termijn van zes weken.

 • 7.

  Van de in leden 4, 5 en 6 genoemde termijnen kan door het college gemotiveerd worden afgeweken bijvoorbeeld vanwege het spoedeisend belang van een besluit.

 • 8.

  De adviesraad brengt binnen de genoemde termijnen in lid 4 en 5 schriftelijk advies uit aan het college. De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en secretaris.

 • 9.

  De adviesraad richt het advies aan het college waarbij het college bij de voorstellen het advies van de adviesraad als bijlage toevoegt.

 • 10.

  Bij besluiten door het college in afwijking van het advies worden de redenen daarvan aan de adviesraad meegedeeld.

Artikel 9 Budget Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  Ten behoeve van de adviesraad wordt jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Ten laste hiervan kunnen kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering, het inwinnen van advies, voorlichting en dergelijke.

 • 2.

  De adviesraad besteedt dit budget naar eigen inzicht binnen de taken. Er wordt voorafgaand aan het kalenderjaar een begroting opgesteld. Deze wordt besproken met de betrokken wethouder en contactambtenaar.

 • 3.

  Verantwoording van de uitgaven uit het ter beschikking gestelde bedrag wordt eenmaal per jaar, uiterlijk 1 april in het daaropvolgende kalenderjaar, afgelegd door middel van een inhoudelijk jaarverslag met een financiële paragraaf.

 • 4.

  In het jaarverslag wordt aandacht besteedt aan de samenstelling, advisering, thema’s, contacten met burgers en organisaties, contacten met het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie, contacten met de achterban, deskundigheidsbevordering, financiën en het jaarplan.

 • 5.

  Bij de advisering is de adviesraad gebonden aan het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 (Zeeuws-Vlaanderen);

 • 6.

  Niet bestede middelen uit dit budget vloeien terug naar de algemene middelen.

 • 7.

  De leden van de adviesraad krijgen naast het budget genoemd in artikel 9 lid 1, een vaste, individuele onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering. Deze vergoeding verloopt volgens het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdrager. Hoofdstuk 3 afdeling 3.4.

 • 8.

  Het college stelt de hoogte van het budget, zoals genoemd in artikel 9 lid 1 en de onkostenvergoeding, zoals genoemd in lid 5, vast met inachtneming van de gemeentebegroting. De bedragen worden uiterlijk 1 december van het voorgaande jaar vastgesteld.

Artikel 10 Benoeming

 • 1.

  Het college benoemt de leden van de adviesraad.

 • 2.

  De benoemde leden kiezen de voorzitter en de secretaris.

 • 3.

  De voorzitter en leden van de adviesraad voldoen aan de profielschets in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 4.

  Leden van de adviesraad moeten van onbesproken gedrag zijn en moeten een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. De kosten hiervan worden door gemeente Terneuzen vergoed.

 • 5.

  Leden mogen niet verwikkeld zijn in een klachtenprocedure of juridische procedure met de gemeente.

 • 6.

  De in artikel 4 lid 6 uitgesloten personen kunnen drie jaar na het beëindigen van het volgen van de fractie als fractievolger, het raadslidmaatschap, of dienstbetrekking lid worden.

 

Artikel 11 Zittingsduur en beëindiging

 • 1.

  De zittingsduur is vier jaar met één mogelijkheid tot verlenging voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Bij de benoeming en herbenoeming van de leden past de adviesraad het rooster van aftreden aan. Bij de benoeming en herbenoeming van de leden past de adviesraad het rooster van aftreden aan, zodat zorg wordt gedragen voor behoud van voldoende continuïteit van de adviesraad.

 •  

 • 3.

  Het lidmaatschap van de adviesraad eindigt:

 • a.

  op verzoek van het lid,

 • b.

  door overlijden,

 • c.

  na beëindiging van de zittingsduur,

 • d.

  als het lid van de adviesraad niet meer voldoet aan artikel 4 lid 2.

 • e.

  als zich een omstandigheid als bedoeld in artikel 4 lid 6 gaat voordoen

 • f.

  als het college hiertoe op grond van zwaarwegende redenen besluit. Het college motiveert het besluit schriftelijk na het horen van betrokken lid en de overige leden van de adviesraad.

 • g.

  Als (aantoonbaar) geheimhoudingsplicht is geschonden.

   

Artikel 12 Geheimhoudingsplicht

 • 1.

  Voor voorstellen en ontwerpvoorstellen waarover het college advies vraagt, geldt voor de leden van de adviesraad en de door de adviesraad ingeschakelde deskundigen de geheimhoudingsplicht volgens artikel 2:5 Algemene wet bestuursrecht.

 •  

 • 2.

  De leden van de adviesraad, en eventueel geconsulteerde achterban, zijn verplicht informatie, welke aan hen uit hoofde van hun lidmaatschap van de adviesraad vertrouwelijk of onder embargo is verstrekt, vertrouwelijk te behandelen.

 •  

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht geldt tot het moment dat de gemeenteraad of het college een definitief besluit heeft genomen en dit openbaar is gemaakt.

   

Artikel 13 Geen benadeling

Het college zorgt ervoor dat gebruikers van voorzieningen die lid zijn of zijn geweest van de adviesraad op geen enkele wijze worden benadeeld voor de voorzieningen en dat zij geen nadelen ondervinden in de bejegening door medewerkers van de gemeente.

 

Artikel 14 Huishoudelijk reglement

De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement vast dat geen bepalingen mag bevatten die in strijd zijn met deze regeling. Het volgende staat in ieder geval in het reglement:

 • 1.

  de procedure voor de benoeming van de voorzitter,

 • 2.

  verwerken aanpassingen in het rooster van aftreden,

 • 3.

  stemming over besluiten en standpunten,

 • 4.

  openbaarheid van de vergaderingen van de adviesraad,

 • 5.

  raadplegen deskundigen,

 • 6.

  instellen werkgroepen,

 • 7.

  verslaglegging overleggen.

   

Artikel 15 Evaluatie

De adviesraad evalueert elk jaar zijn taakinvulling aan de hand van deze regeling in het overleg met de portefeuillehouder; de door hem uitgevoerde werkzaamheden en de daarmee beoogde resultaten. De adviesraad stuurt hiervan een verslag naar het college voor 1 april in het jaar volgend op genoemde periode.

 

Artikel 16 Wijzigingen

Het college kan besluiten om deze regeling aan te passen. Dit kan pas nadat het college de adviesraad hierover heeft gehoord.

 

Artikel 17 Opheffing

Opheffing van de Adviesraad sociaal domein kan alleen door een besluit van het college. Dit kan pas nadat een afvaardiging van het college de volledige adviesraad hierover heeft gehoord.

 

Artikel 18 Onvoorzien

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet of waarin over de uitleg van deze regeling een geschil mocht ontstaan, beslist het college.

 

Artikel 19 Slotbepaling en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling halen we aan als “Regeling Adviesraad sociaal domein”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

 • 3.

  De huidige leden van de Participatie adviesraad blijven 4 jaar lid van de Adviesraad sociaal domein. Hiervan zijn in die periode 3 leden boventallig. Als de boventallige leden stoppen, worden ze niet vervangen.

 • 4.

  Totdat er nieuwe leden benoemd zijn, vormen de huidige leden van de Participatie adviesraad de Adviesraad sociaal domein. Zij vallen na benoeming door het college onder de Regeling Adviesraad sociaal domein.

 

griffier (plv),

voorzitter,

 

 

 

 

 

 

ing. N.M.J. Jansen-Geerinckx

H.J.A. van Merrienboer

 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Terneuzen

We zijn op zoek naar leden en een voorzitter voor de op te richten Adviesraad Sociaal Domein (ASD).

De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders. Medewerkers van de gemeente betrekken de ASD in een vroeg stadium bij te ontwikkelen beleid of uitvoeringstaken die het sociaal domein betreffen. Dat heeft met betrekking op:

 • Werk en Inkomen

 • Wonen en Leefomgeving

 • Jeugd en Onderwijs

 • Mobiliteit en Toegankelijkheid

 • Welzijn en Mantelzorg

We zoeken belangstellenden die zelf ervaring hebben op één of meer van de hierboven genoemde aandachtsvelden (ervaringsdeskundigen) of die door hun werkervaring relevante kennis hebben opgedaan. De adviesraad streeft naar een brede vertegenwoordiging vanuit de bevolking, ongeacht leeftijd, etniciteit, religie, enz. We nodigen zeker ook jongeren uit om te reageren.

Er zijn zes tot acht overlegmomenten per jaar. Deze worden voorgezeten door een voorzitter en ondersteunt door een secretaris vanuit de ambtelijke organisatie.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Adviesraad Sociaal Domein Terneuzen

Wie zoeken wij?

U bent geïnteresseerd in en /of voelt u betrokken bij één van de werkvelden binnen het Sociaal Domein.

U bent deskundig door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk of u bent bereid dit te ontwikkelen• U bent bereid goed voorbereid tijd te steken in de vergaderingen van de adviesraad, informatiebijeenkomsten, contact met doelgroepen en overleg met lokale commissies (gemiddelde tijdsbesteding tot drie uur per week). U woont in de gemeente Terneuzen. Leden van de huidige participatieadviesraad worden ook in de gelegenheid gesteld om te reageren. Zodat zij hun ervaring en kennis gedurende maximaal 2 jaar kunnen overdragen aan de op te richten ASD.

Wat bieden wij u?

Een boeiende vrijwilligersfunctie in een snel veranderend werkveld, samen met andere vrijwilligers. Een beperkte onkostenvergoeding. De mogelijkheid om deel te nemen aan trainingen, lezingen en congressen.

Bekijkt u dan ook onze profielschetsen op www.terneuzen.nl/xxx

Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen over deze vacature? Neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter van de kennismakingscommissie XXXX. Tel. 06 xx xx xx xx.

 

Profielschetsen leden en voorzitter Adviesraad sociaal domein Profiel leden Adviesraad sociaal domein

 • Wij verwachten van de leden dat zij:

 • Midden in de Terneuzense samenleving staan

 • Beschikken over goede communicatieve vaardigheden

 • Beschikken over een uitgebreid maatschappelijk netwerk

 • Contacten onderhouden met inwoners en relevante partijen in Terneuzen en deze contacten gebruiken om relevante vraagstukken in het sociale domein te vertalen naar adviezen

 • Een actieve houding hebben

 • Kennis hebben van de door de gemeente uit te voeren wetten in het sociale domein

 • Door (eerdere) werkzaamheden of opgedane ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de advisering van het college

 

Profiel voorzitter

De voorzitter is onafhankelijk en mag niet inhoudelijk meediscussiëren en meestemmen.

Naast de kenmerken in het hiervoor beschreven profiel van de leden, verwachten we van de voorzitter dat deze:

 • Beschikt over een ruime bestuurlijke ervaring en inzicht heeft in de structuren en doelstellingen van de verschillende wetten in het sociale domein;

 • Kennis heeft van de gemeentelijke processen;

 • Een strategisch denker is die gevoel heeft voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;

 • Leiding kan geven aan de adviesraad bij het formuleren van adviezen;

 • Verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de adviesraad;

 • Geen (neven-)functie of nevenactiviteit vervult die kan conflicteren met een goede vervulling van de functie van voorzitter van de adviesraad.

 

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 6 juli 2023.

Bijlagen: