Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Beleidsregels uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne
CiteertitelBeleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-202301-02-2023nieuwe regeling

10-02-2023

gmb-2023-323882

Z-22-256148

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Burgemeester van Teylingen

 

gelezen de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (ROOO) van 1 februari 2023, op grond waarvan de burgemeester maandelijks een financiële toelage verstrekt aan ontheemden die in de Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) en de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) verblijven,

 

gelet op artikel 160, lid 1, sub a, van de Gemeentewet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

overwegende dat het wenselijk is om op eenduidige wijze uitvoering te geven aan de ROOO, het daarom wenselijk is om hiervoor beleidsregels vast te stellen,

 

B E S L U I T

 

vast te stellen de Beleidsregels uitvoering Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de ROOO.

 • 2.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   burgemeester: de burgemeester van Teylingen;

  • b.

   gemeente: de gemeente Teylingen;

  • c.

   leefgeld: de financiële toelage zoals bedoeld in de ROOO

  • d.

   vrijwilligersvergoeding: De financiële vergoeding die een gemeente beschikbaar kan stellen voor het uitvoeren van taken in en rondom de gemeentelijke opvang locaties.

  • e.

   GOO: Gemeentelijke Opvang Oekrainers, een gemeentelijke locatie waar ontheemde(n) verblijven.

  • f.

   POO: Particuliere Opvang Oekrainers een particuliere locatie waar ontheemde(n) verblijven.

Artikel 2 Doelgroep en voorwaarden

Ontheemden die als gevolg van de oorlog met Rusland zijn ontheemd en/of gevlucht en op grond van de ROOO in aanmerking komen voor leefgeld ontvangen het leefgeld mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De ontheemde verblijft in een GOO of POO, of verblijft in een instelling voor langdurige zorg.

 • 2.

  De GOO, POO, moet zich bevinden op grondgebied van de gemeente.

 • 3.

  De ontheemde moet zijn ingeschreven in de Basisregristratie Personen (BRP) van de gemeente.

Artikel 3 Beëindigen leefgeld

 • 1.

  De burgemeester beëindigt de verstrekking van het leefgeld, indien:

  • a.

   de opvang van de ontheemde beëindigd wordt omdat opvang (of onderdak) elders is voorzien.

  • b.

   de ontheemde de opvang voor een periode langer dan 28 dagen verlaat en niet in een andere opvangvoorziening binnen dezelfde gemeente verblijft.

 • 2.

  De burgemeester beëindigt de verstrekkingen van het leefgeld, indien de ontheemde of een meerderjarig gezinslid, inkomsten uit arbeid of uitkering ontvangt, of een toeslag op de grond van de Toeslagenwet.

 • 3.

  Voor lid 1 geldt de eerste dag waarop de ontheemde niet meer in de opvang verblijft als peildatum, tenzij de verstrekking voor die maand al uitbetaald is, dan geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand.

 • 4.

  Voor lid 2 geldt de eerste dag van de daaropvolgende maand als peildatum.

Artikel 4 Terugvorderen leefgeld

 • 1.

  De burgemeester vordert het leefgeld terug indien het leefgeld ten onrechte is verstrekt aan de ontheemde vanwege inkomsten uit arbeid of uitkering of een toeslag op de grond van de Toeslagenwet heeft ontvangen in dezelfde periode

Artikel 5 Buitengewone kosten

 • 1.

  De burgemeester verstrekt een vergoeding voor buitengewone kosten die een ontheemde heeft gemaakt, mits voldaan is aan het bepaalde in artikel 11 van de ROOO.

 • 2.

  Onder buitengewone kosten wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   reiskosten voor een verblijfsrechtelijke procedure;

  • b.

   noodzakelijke medische kosten, tenzij de zorgverzekeraar deze kosten vergoedt.

Artikel 6 Vrijwilligersvergoeding

 • 1.

  De burgemeester kan een vrijwilligersvergoeding verstrekken voor door hem aangewezen werkzaamheden die een ontheemde verricht in en rondom de gemeentelijke opvangvoorziening, mits is voldaan aan het bepaalde artikel 11a van de ROOO.

  • a.

   Deze vergoeding bedraagt maximaal € 14 per week, per ontheemde.

  • b.

   Op de vrijwilligersvergoeding is artikel 3, tweede lid van deze beleidsregels niet van toepassing.

Artikel 7 Inkomen

 • 1.

  Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

  • a.

   inkomen uit arbeid;

  • b.

   inkomen uit zelfstandig bedrijf of beroep;

  • c.

   uitkeringen;

  • d.

   toeslagen grond van de Toeslagenwet.

 • 2.

  Onder inkomen wordt in ieder geval niet verstaan:

  • a.

   vergoedingen voor een stage in het kader van een opleiding.

Artikel 8 Uitbetaling

 • 1.

  De burgemeester keert het leefgeld uit via een Nederlandse betaalrekening.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan uitbetaling plaats vinden via een Prepaid pas.

 • 3.

  Indien uitbetaling niet kan plaatsvinden via een Prepaid pas of via een Nederlandse betaalrekening omdat het openen van een Nederlandse bankrekening niet mogelijk is, kan in uitzonderlijke gevallen de uitbetaling contant plaatsvinden. (Contante betaling, indien nodig, vindt plaats bij de gemeente en niet bij de ISD).

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregels treden in werking op dag van publicatie en werkt terug tot en met 1 februari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

 • 1.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels uitvoering ROOO gemeente Teylingen.

Aldus vastgesteld te Teylingen op d.d:

Burgemeester van Teylingen

Mevrouw C.G.J. Breuer