Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haarlem

Aanwijzingsbesluit containerlocatie Ridderstraat t.o. nummer 35 Haarlem

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaarlem
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit containerlocatie Ridderstraat t.o. nummer 35 Haarlem
CiteertitelAanwijzingsbesluit containerlocatie Ridderstraat t.o. nummer 35 Haarlem
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-07-2023nieuwe regeling

14-07-2023

gmb-2023-323835

2023/1163187

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit containerlocatie Ridderstraat t.o. nummer 35 Haarlem

Besluit

Het hoofd van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, hiertoe

bevoegd ingevolge het geldende Mandateringsbesluit, besluit namens burgemeester en wethouders krachtens artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1 van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019:

 

  • I.

    Ridderstraat t.o. nummer 35 zoals aangegeven op de bijgevoegde locatiekaart bij dit besluit als nieuwe containerlocatie voor GFT vast te stellen;

  • II.

    De GFT-cocon op de bijgevoegde locatiekaart aan te wijzen als inzamelvoorziening bestemd voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen.

 

Toelichting

Op grond van artikel 7 lid 1 juncto artikel 10 lid 1van de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 wijst het college van burgemeester en wethouders delen van de gemeente aan waar afvalcontainers zijn aangewezen als inzamelvoorziening.

De locatie van de containers wordt vastgelegd door middel van dit plaatsingsbesluit, zoals aangegeven in de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen”, door burgemeester en wethouders vastgesteld op 4 september 2018.

 

Achtergrond

De gemeente Haarlem wil afvalscheiding stimuleren en voldoende middelen hiervoor aan haar inwoners beschikbaar stellen. Hiertoe is in 2016 beleid vastgesteld met de nota ‘Strategisch plan Afvalscheiding’. Met de nota “Richtlijnen voor plaatsing inzamelmiddelen-en voorzieningen” zijn in 2018 richtlijnen voor alle typen containers vastgesteld die in de openbare ruimte worden geplaatst, alsmede voor containers die wijzigen met betrekking tot de te deponeren afvalstof.

Met dit besluit is het duidelijk op welke locatie een inzamelmiddel wordt geplaatst en hoe hiertegen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Communicatie

Ridderstraat t.o. nummer 35 in Haarlem wordt hierbij aangewezen als locatie voor het plaatsen van een GFT cocon voor de inzameling van GFT-afval. Op deze locatie wordt één bovengrondse GFT-cocon geplaatst die te openen is door middel van een pascontrolesysteem.

 

Tegen dit aanwijzingsbesluit staat bezwaar en beroep open.

 

Mevrouw E. Knaape van de afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving is op telefoonnummer 023 5113703 bereikbaar voor vragen over de inhoud van dit aanwijzingsbesluit. Vragen of opmerkingen mailen kan ook naar: eknaape@haarlem.nl

Namens burgemeester en wethouders,

mevrouw mr. H.H.T. de Boer,

afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Publicatie, bezwaar en voorlopige voorziening  

Dit aanwijzingsbesluit wordt door ons in het Gemeenteblad gepubliceerd.

Belanghebbenden kunnen tegen deze beslissing bezwaar instellen. Gemotiveerde bezwaarschriften tegen bovengenoemd besluit kunnen gedurende 6 weken na bekendmaking worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 511, 2003 PB in Haarlem, onder vermelding van ‘bezwaar’ in de linkerbovenhoek.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

 

De inwerkingtreding van dit besluit kan niet worden uitgesteld door het indienen van een bezwaarschrift. Wel kan, in geval van onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen, om een voorlopige voorziening worden verzocht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Bijlage