Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heemstede

Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeemstede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVolmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023
CiteertitelVolmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2023nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-321106

1188390

Tekst van de regeling

Intitulé

Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Heemstede, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft.

 

O V E R W E G E N D E D A T:

 • -

  in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afspraken gemaakt zijn om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over domein overstijgende samenwerking;

 • -

  dat de hierboven genoemde afspraken zich vooral richten op valpreventie bij ouderen, welzijn op recept, aanpak van overgewicht bij kinderen, gecombineerde leefstijlinterventie bij volwassenen en een kansrijke start voor jeugdigen;

 • -

  er vierenveertig samenwerkingsregio’s zijn en er binnen die regio’s drie financiers zijn: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, die namens de overige partijen de kwaliteit van de samenwerking behartigen;

 • -

  het gezien het bovenstaande noodzakelijk is dat in iedere regio één gemeente door de andere aan het IZA deelnemende gemeenten de bevoegdheid heeft om namens deze gemeenten (het gemeentelijk deel van) het IZA uit te voeren,

G E L E T O P:

 • -

  artikel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  het Integraal Zorgakkoord (IZA),

B E S L U I T E N:

 • -

  vast te stellen het Volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord gemeente Heemstede 2023

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem wordt volmacht en machtiging verleend, waarbij ook ondervolmacht en ondermachtiging kan worden verleend, om in het kader van het Integraal Zorgakkoord de volgende bevoegdheden en werkzaamheden uit te oefenen:

 • a.

  waar nodig op basis van de SPUK IZA: het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • b.

  het opstellen van het regiobeeld;

 • c.

  het opstellen van het regioplan op basis van het onder b. genoemde regiobeeld;

 • d.

  het maken van afspraken passend binnen de vastgestelde en aangehechte governance afspraken;

 • e.

  het zijn van aanspreekpunt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor zover betreft de onder sub d genoemde afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de werkagenda en het regioplan.

Artikel 2  

Aan de hierboven genoemde volmacht en machtiging de volgende instructies te verbinden:

 • a.

  Dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem van zijn volmacht en machtiging geen gebruik maken als het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de gemeente Heemstede de bevoegdheid zelf wil uitoefenen;

 • b.

  Dat (een vertegenwoordiger van) het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem minimaal één keer per zes maanden overlegt met (een vertegenwoordiger van) de gemeente Heemstede heeft over de uitoefening.

Artikel 3  

 • a.

  Dit besluit geldt gedurende de looptijd van het Integraal Zorgakkoord 2023.

 • b.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld op 11 juli 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Heemstede,

de secretaris,

de burgemeester,

de burgemeester,

Instemmingsverklaring

Overeenkomstig artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht stemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem in met de bij het Volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Heemstede 2023 verleende volmacht en machtiging.

 

het college van burgemeester en wethouders van Haarlem,

 

de secretaris,

 

de burgemeester,