Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noord-Holland

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoord-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingUitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023
CiteertitelUitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2023nieuwe regeling

11-07-2023

prb-2023-8330

2051917/2051935

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Overwegende dat het wenselijk is om de restauratie van provinciale monumenten te stimuleren en dat door restauratie het behoud van het provinciale monument wordt behouden of vergroot;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten in het kader van rechtvaardiging van de staatssteun, de volgende steunmaatregel van toepassing achten:

 

Artikel 53 van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187) (Algemene groepsvrijstellingsverordening)

 

Besluiten vast te stellen:

 

Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU, L187);

 • b.

  inspectierapport: door een onafhankelijk ter zake deskundig persoon of instantie opgesteld rapport conform de ERM Uitvoeringsrichtlijn URL 2005 dat de bouwkundige staat van een monument beschrijft;

 • c.

  monument: een onroerende zaak die deel uitmaakt van cultureel erfgoed van de provincie Noord-Holland, die is ingeschreven in het provinciale erfgoedregister als bedoeld in artikel 3,17, derde lid, Erfgoedwet;

 • d.

  onderhoudswerkzaamheden: regelmatig terugkerende en geheel of gedeeltelijke herstelwerkzaamheden;

 • e.

  restauratie: werkzaamheden, maatregelen en voorzieningen die het normaal onderhoud te boven gaan en nodig zijn voor herstel van het monument.

Artikel 2  

Subsidie wordt verstrekt aan:

 

 • a.

  de eigenaar van een monument;

 • b.

  de natuurlijke of rechtspersoon die belast is met het beheer of het behoud van het monument.

Artikel 3  

Subsidie kan worden verstrekt voor de restauratie van een monument.

Artikel 4  

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie bevat tenminste:

  • a.

   een begroting van de kosten van de activiteit;

  • b.

   een financieringsplan van de kosten van de activiteit;

  • c.

   een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;

  • d.

   een inspectierapport dat niet ouder is dan drie jaar waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

   • 1.

    de bouwkundige staat van het monument;

   • 2.

    de uit te voeren werkzaamheden;

   • 3.

    de volgorde van urgentie van de uit te voeren werkzaamheden;

   • 4.

    de termijn van aanpak.

  • e.

   een afschrift van de omgevingsvergunning voor de restauratie, die op het moment van de subsidieaanvraag onherroepelijk is of een bestuurlijk rechtsoordeel dat voor de restauratie geen omgevingsvergunning vereist is;

  • f.

   actuele, van een datum voorziene overzichtsfoto’s en detailfoto’s van het monument en de te restaureren onderdelen;

  • g.

   bouwtekeningen van de te restaureren onderdelen.

 • 2.

  Indien subsidie wordt gevraagd voor een rooms-katholiek religieus gebouw bevat de aanvraag tevens een bisschoppelijke verklaring waaruit blijkt dat wordt ingestemd met de uitvoering van de restauratie conform de subsidieaanvraag.

 • 3.

  Indien de aanvrager om subsidie niet de eigenaar is van het monument bevat de aanvraag om subsidie tevens een document waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met de restauratie.

Artikel 5  

Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag om subsidie.

Artikel 6  

Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks een subsidieplafond vast.

Artikel 7  

 • 1.

  Aanvragen om subsidie worden behandeld op volgorde van ontvangst.

 • 2.

  Wanneer een aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag, de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de aanvraag met de laagste subsidiabele kosten als eerste in behandeling genomen.

 • 4.

  Indien toepassing van het vorige lid er toe leidt dat aanvragen gelijk eindigen, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 8  

Subsidie wordt geweigerd indien:

 

 • a.

  de activiteit is uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de activiteit niet financieel haalbaar is;

 • c.

  niet uit het inspectierapport blijkt dat de restauratie technisch urgent is;

 • d.

  de kosten van de restauratie worden gedekt op basis van een verzekering;

 • e.

  voor dezelfde activiteit binnen 10 jaar voor ontvangst van de aanvraag door Gedeputeerde Staten subsidie is verleend;

 • f.

  voor dezelfde activiteit door het Nationaal Restauratiefonds een lening uit het Noord-Hollands Fonds voor Monumenten is verstrekt.

Artikel 9  

Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten:

 

 • a.

  kosten van de restauratie van een monument, voor zover deze kosten zijn opgenomen in de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten, opgenomen als bijlage bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten en daar als subsidiabel zijn aangemerkt;

 • b.

  In afwijking van de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten wordt, indien de aanvraag betrekking heeft op de restauratie van een monumentale tuin de subsidie alleen verstrekt voor de kosten van restauratie van bouwkundige elementen waarbij de oorspronkelijke ontwerptekening als uitgangspunt wordt genomen;

 • c.

  indien de aanvraag betrekking heeft op de restauratie van een stolpboerderij, komen in afwijking van onderdeel a ook de kosten voor reconstructie van de van oorsprong bij de boerderij behorende onderdelen voor subsidie in aanmerking;

 • d.

  kosten van zelfwerkzaamheid, indien de werkzaamheden worden verricht in het kader van een door de subsidieontvanger gedreven onderneming;

 • e.

  kosten voor onderhoudswerkzaamheden aan een monument, indien de kosten voor dit onderhoud meer dan € 100.000,- bedragen.

Artikel 10  

 • 1.

  De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000,-.

 • 2.

  Indien toepassing van het eerste lid zou leiden tot het overtreden van het verbod op het geven van staatssteun in de zin van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, wordt het subsidiebedrag in afwijking van het eerste lid zodanig vastgesteld dat het totaal van alle subsidies voor de activiteit niet hoger is dan het bedrag dat op grond artikel 53, leden 6, 7 en 8 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening verstrekt mag worden.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten verstrekken geen subsidies van minder dan € 5.000,-.

 • 4.

  Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen beschikking omtrent subsidieverlening aan de subsidievaststelling vooraf.

Artikel 11  

De subsidieontvanger is in ieder geval verplicht om:

 

 • a.

  binnen 12 maanden na ontvangst van de subsidiebeschikking te starten met de feitelijke werkzaamheden aan het monument;

 • b.

  voor de duur van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, een WA Volledig Casco verzekering af te sluiten;

 • c.

  de restauratie te laten uitvoeren overeenkomstig de uitvoeringsrichtlijnen vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Artikel 12  

 • 1.

  De aanvraag om vaststelling van de subsidie wordt ingediend binnen 13 weken na voltooiing van de activiteit.

 • 2.

  Indien de subsidieontvanger een gemeente of een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van hoofdstuk I, II of IV van de Wet gemeenschappelijke regelingen is, wordt de aanvraag tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 augustus van het jaar volgend op het jaar waarin de activiteit is voltooid, ingediend.

 • 3.

  Gedeputeerde Staten stellen voor de aanvraag tot vaststelling een formulier beschikbaar op www.noord-holland.nl/Loket/Subsidies.

 • 4.

  Gedeputeerde Staten beslissen binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 13  

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin zij is geplaatst.

 • 2.

  De Uitvoeringsregeling restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2019 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling subsidie restauratie provinciale monumenten Noord-Holland 2023

Haarlem, 11 juli 2023.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

A.T.H. van Dijk, voorzitter

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

M.J.H. van Kuijk, provinciesecretaris