Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hengelo

Aanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHengelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029
CiteertitelAanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 1 juni 2024.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.61 van de Mediawet 2008

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-07-2023nieuwe regeling

05-07-2023

gmb-2023-313426

3601853

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029

Gelet op: artikel 2.61 van de Media wet 2008

 

Per 25 mei 2024 vervalt de vijfjarige aanwijzing van Stichting Lokale Omroep Hengelo als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo. Deze regeling voorziet in informatie over de procedure om voor de vijfjarige periode na 25 mei 2024 een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo aan te wijzen.

 

Criteria

Toelichting

 • 1.

  Werkwijze aanwijsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029

 • a)

  Partijen die voor de periode 2024-2029 aangewezen willen worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo kunnen hiertoe uiterlijk op 25 november 2023 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media. Zie voor meer informatie de betreffende publicatie in de Staatscourant.

 • b)

  De gemeenteraad van Hengelo moet aan het Commissariaat voor de Media advies uitbrengen over de ingediende aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor de periode 2024-2029. De gemeenteraad van Hengelo moet in de eerste plaats advies uitbrengen over de vraag of aanvragers voldoen aan de wettelijke toetsingscriteria.

 • c)

  Als er sprake is van meerdere aanvragen, verwacht het Commissariaat voor de Media daarnaast dat de gemeenteraad van Hengelo advies uitbrengt over de vraag welke aanvrager het meest geschikt is om de functie van lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo in de periode 2024-2029 uit te oefenen. Om op zorgvuldige wijze en onderbouwd tot dit voorkeursadvies te komen heeft de gemeenteraad van Hengelo aanvullende toetsingscriteria opgesteld. Dit geeft houvast bij de beoordeling van de aanvragen en bevordert een transparante procedure en het gelijke speelveld. Geïnteresseerde partijen kunnen hun aanvragen op deze criteria afstemmen.

 • 2.

  Doelgroep

Partijen die voor de periode 2024-2029 aangewezen willen worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo.

 • 3.

  Wettelijke toetsingscriteria

De partij:

 • 1)

  is een privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting of vereniging), zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid, en:

 • 2)

  heeft tot doel het uitvoeren van de lokale publieke mediaopdracht, gericht op de gemeente Hengelo, en:

 • 3)

  heeft een programmabepalend orgaan (pbo) dat representatief is voor de belangrijkste maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen die voorkomen in de gemeente.

 • 4.

  Aanvullende toetsingscriteria

Bij twee of meer aanvragen zal de gemeenteraad van Hengelo de volgende aanvullende criteria in gelijke mate meewegen bij de advisering aan het Commissariaat:

 • 1:

  Representativiteit en functioneren programma-beleidsbepalend orgaan (pbo).

  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aantal stromingen en/of leden binnen het pbo. En om de borging van het functioneren van het pbo (bv. duidelijke taakomschrijving, hoe vaak het pbo bij elkaar komt).

 • 2:

  Aansluiting op diversiteit en informatiebehoefte inwoners.

  Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aansluiting van het media-aanbod op de leefomgeving van de inwoners en om het informeren van de verschillende doelgroepen. En ook om aandacht voor actueel lokaal nieuws, lokale activiteiten, cultuur, educatie en trends en ontwikkelingen in het mediagebruik (inclusief digitalisering).

 • 3:

  Aanbodkanalen en platforms.

  Van belang hierbij is via welk mediakanaal of welke mediakanalen het media-aanbod verspreid zal worden (bijvoorbeeld radio, televisie, internet, sociale media).

 • 4:

  Samenwerkingen met lokale partners en/of organisaties.

  Hier speelt of de aanvrager inzicht geeft in de samenwerkingen die hij aangaat met (lokale) partners, zoals: onderwijs, bibliotheken, culturele organisaties, sportinstellingen en/of andere media-instellingen.

 • 5:

  Interactie en participatie inwoners.

  Bij dit criterium is het van belang in hoeverre de aanvrager vorm geeft aan interactie met inwoners van de gemeente en goed bereikbaar/vindbaar is. Is er bijvoorbeeld sprake van burgerparticipatie bij het verzorgen van het media-aanbod? En heeft de aanvrager een solide vrijwilligersbestand?

 • 6:

  Professioneel geborgde organisatie.

  Hier gaat het om de vraag of de aanvrager een transparante organisatiestructuur heeft, met duidelijk belegde taken en verantwoordelijkheden (denk aan bestuur/pbo/redactie). En of redactionele onafhankelijkheid is geborgd (bijvoorbeeld in statuten, samenwerkingsovereenkomsten).

 • 7:

  Financiële situatie.

  Het moet aannemelijk zijn dat de aanvrager de komende vijf jaar financieel stabiel is, zoals blijkt uit een onderbouwde en realistische begroting.

 • 5.

  Inwerkingtreding regeling

De regeling “Aanvullende Toetsingscriteria tbv aanwijzingsprocedure lokale publieke media-instelling 2024-2029” van gemeente Hengelo treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 6.

  Einde regeling

Deze regeling eindigt van rechtswege op 1 juni 2024.