Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Barendrecht

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht recreatiegebied Vrijenburg 2023-2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBarendrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Cameratoezicht recreatiegebied Vrijenburg 2023-2024
CiteertitelAanwijzingsbesluit Cameratoezicht recreatiegebied Vrijenburg 2023-2024
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageVrijenburg_plattegrond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 151c van de Gemeentewet
 2. Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Barendrecht houdende regels omtrent openbare orde en veiligheid (Algemene Plaatselijke Verordening Barendrecht 2020)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2023nieuwe regeling

06-07-2023

gmb-2023-310848

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht recreatiegebied Vrijenburg 2023-2024

De burgemeester van Barendrecht,

 

Gelet op:

 • -

  artikel 151C van de Gemeentewet op basis waarvan de gemeenteraad per verordening de burgemeester de bevoegdheid kan verlenen om te besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Barendrecht 2020 waarin de gemeenteraad aan de burgemeester de bevoegdheid heeft verleend om te kunnen besluiten tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van toezicht op een openbare plaats;

 • -

  De bestuurlijke rapportage van de politie dd 1 april 2023 (onder BHV nummer PL1700-2022317860) en de op 12 juni 2023 ontvangen aanvulling op de bestuurlijke rapportage.

 • -

  Het positieve advies van de politie en het O.M om tot plaatsing van beide camera’s over te gaan.

Overwegende dat:

 • -

  uit de bestuurlijke rapportage van de politie blijkt dat er een jaarlijks terugkerende problematiek is met betrekking tot overlast van grote groepen personen op de Vrijenburgweg te Barendrecht vooral in de zomermaanden;

 • -

  de politie aan de burgemeester van Barendrecht adviseert om voor de handhaving van de openbare orde passende maatregelen te treffen ten aanzien van de parkeergelegenheid recreatiegebied Vrijenburgweg te Barendrecht waaronder de inzet van cameratoezicht in de periode vanaf 1 april tot en met 1 september (jaarlijks).

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan het verhogen van de veiligheidsbeleving van bezoekers aan het recreatiegebied Vrijenburg, de parkeerplaats en de omgeving;

 • -

  cameratoezicht kan bijdragen aan de verbetering van opsporing en vervolging door politie en justitie. Het beeldmateriaal kan eventueel gebruikt worden als aanvullende informatie bij de processen-verbaal van strafbare feiten die de politie overhandigt aan het OM;

 • -

  het cameratoezicht voldoet aan de eisen van artikel 151C Gemeentewet en een noodzakelijke aanvulling is op andere (nog te nemen) maatregelen zoals een samenscholingsverbod, een alcoholverbod, de plaatsing van een slag of zwaaiboom aan de voorzijde van de parkeerplaats en het opwerpen van fysieke beperkingen zoals road blocks en grind op de parkeerplaats.

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht recreatiegebied Vrijenburg 2023-2024

Artikel 1  

Het recreatiegebied Vrijenburg wordt voor de periode van 1 juli 2023 t/m 1 september 2023

en 1 april 2024 t/m 1 september 2024 aangewezen als gebied waar cameratoezicht plaatsvindt als bedoeld in artikel 151 C gemeentewet en 2.77 van de APV Barendrecht 2020.

 

Artikel 2  

Er worden twee camera’s geplaatst in het recreatiegebied, t.w. op de parkeerplaats van restaurant Vrijenburg en op de Vrijenburgerweg ter hoogte van restaurant Vrijenburg. De locaties zijn op de bijgevoegde kaart bij dit aanwijzingsbesluit weergegeven.

Artikel 3  

Het besluit treedt in werking na publicatie

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 6 juli 2023

De burgemeester,

R. Schneider

Bijlage 1  

 

 

Bezwaar

 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de publicatiedatum tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste het volgende:

 • a.

  Naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Vermelding van de datum en het kenmerk van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  Een opgave van de redenen waarom men zich met de beschikking niet kan vinden.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek kunt u indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend. Met uw verzoek aan de rechtbank moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.