Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing voor het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing voor het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023)
CiteertitelAanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2023Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-310299

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende de aanwijzing voor het parkeren van grote voertuigen (Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023)

 

Het college van burgermeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

 

gelet op artikel 5:8 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oudewater 2017 (APV);

 

Overwegende dat:

• Het ingevolge artikel 5:8, eerste lid, van de APV verboden is om een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter op de weg te parkeren;

• Het ingevolge artikel 5:8, tweede lid, van de APV het verbod in het eerste lid niet van toepassing is op door het college aangewezen plaatsen;

• Het ingevolge artikel 5:8, derde lid, van de APV het verboden is om de genoemde voertuigen in het eerste lid langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of hebben op de door het college in lid 2 aangewezen plaatsen;

• Het aanwijzen van plaatsen waar grote voertuigen geparkeerd mogen worden zal bijdragen aan de handhaving van de openbare orde, de beperking van overlast en het vergroten van het uiterlijk aanzien binnen de gemeente;

• De Populierenweg voldoende capaciteit heeft voor het parkeren van grote voertuigen.

 

Besluit:

 

Artikel 1  

1. Te bepalen dat de, onder artikel 5:8, eerste lid, van de APV, omschreven voertuigen, mogen parkeren op het daartoe bestemde parkeerterrein aan de Populierenweg te Oudewater.

Artikel 2  

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: ‘’Aanwijzingsbesluit parkeren grote voertuigen 2023’’.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater op 4 juli 2023:

de secretaris, de burgemeester,

mr. J. Michel drs. D.C. de Vries

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:

College van burgemeester en wethouders

Postbus 100

3420 DC Oudewater

 

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat wij het te laat hebben ontvangen. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

 

In het bezwaarschrift zet u:

 • uw naam en adres,

 • het telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent,

 • de datum van uw bezwaarschrift,

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt,

 • waarom u het niet met onze beslissing eens bent.

Tevens dient u zo mogelijk een kopie van dit besluit met uw bezwaarschrift mee te sturen.

Bovenstaande is bepaald in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

U kunt ook via internet bezwaar maken als u een DigiD heeft. Ga naar www.oudewater.nl, zoek op “bezwaarschrift” en klik op “Bezwaarschrift indienen”. In de rechterkolom van deze pagina klikt u vervolgens “Bezwaarmaken burger” aan en kunt u met uw DigiD inloggen.

 

Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een aparte procedure die naast een bezwaarprocedure loopt. Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst in de lopende bezwaarprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang.

 

U vraagt de voorlopige voorziening aan bij:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 16005

3500 DA Utrecht

 

Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Rechtbank Midden-Nederland (088-3620000).

 

Bijlage 1: situatietekening