Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Waterschap De Dommel

‘Schaderegeling voor water conserveren en infiltreren’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWaterschap De Dommel
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regeling‘Schaderegeling voor water conserveren en infiltreren’
CiteertitelSchaderegeling voor water conserveren en infiltreren
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 juli 2026.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2023nieuwe regeling

11-07-2023

wsb-2023-8575

Tekst van de regeling

Intitulé

‘Schaderegeling voor water conserveren en infiltreren’

 

Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De verdroging van ons gebied is de laatste jaren prominent zichtbaar geworden. Het treffen van maatregelen is acuut nodig om verdere verslechtering te voorkomen. Burgers of ondernemers krijgen als gevolg van deze maatregelen onverwachts te maken met een verhoogd risico op wateroverlast en soms ook natschade op hun percelen.

Er zit ook een positieve kant aan het treffen van de maatregelen. Door het water langer vast te houden hebben omliggende percelen minder last van droogteschade.

 

In het kader van de droogtebestrijding (#elkedruppeltelt) zijn en worden tal van tijdelijke maatregelen gerealiseerd om water langer vast te houden met peilopzet tot gevolg. Het pakket omvat onder meer de volgende maatregelen: uitstellen van maaiwerkzaamheden, plaatsen van rijplaten in de sloot en het afsluiten van vistrappen.

 

Deze schaderegeling zorgt ervoor dat de noodzakelijke maatregelen nu al getroffen kunnen worden, zonder dat burgers en bedrijven daar grote schade van ondervinden dan wel gecompenseerd worden. Nieuwe maatregelen kunnen ook onder deze regeling worden gebracht. De regeling geeft duidelijkheid over wat de burger van het waterschap kan verwachten en zal bijdragen aan een snelle schadeafhandeling. Deze regeling is verlengd tot 1 juli 2026.

 

1.2 Doel van de schaderegeling voor water conserveren en infiltreren

Water vasthouden is één van de vele maatregelen om te komen tot een klimaatrobuust watersysteem. Er ontstaat hierdoor wél een verhoogd risico op wateroverlast als het weer plots omslaat. Deze regeling geeft vertrouwen om tijdens de watertransitie te experimenteren en te ervaren voor beide partijen en is verlengd tot 1 juli 2026 om ook de komende jaren (nog) als vangnet te dienen. Deze regeling draagt er toe bij dat schades als gevolg van tijdelijke droogtemaatregelen op een duidelijke en vlotte wijze kunnen worden afgehandeld.

Hoofdstuk 2 Toepassingsbereik regeling

Deze beleidsregel is uitsluitend van toepassing op het nemen van tijdelijke droogtemaatregelen. Onder tijdelijke droogtemaatregelen wordt in dit verband verstaan:

 

Alle maatregelen die ingezet worden én op de kaart “conserveringsmaatregelen” geregistreerd zijn. Het gaat hierbij om alle reeds gerealiseerde tijdelijke maatregelen, zowel als de nog te realiseren maatregelen. Natuurlijk moet de tijdelijke maatregel ook zijn/worden ingezet met als doel een hoger waterpeil te realiseren.

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten van de regeling

 • 1.

  Onder schade wordt in deze regeling verstaan de schade die optreedt als gevolg van een tijdelijke droogtemaatregel als bedoeld in hoofdstuk 2 van de regeling;

 • 2.

  Bij een verzoek om schadevergoeding tot maximaal € 5.000,- wordt schade volledig vergoed minus een NMR korting (normaal maatschappelijk risico) van 10% op het ingediende schadebedrag;

 • 3.

  Bij een verzoek om schadevergoeding van meer dan € 5.000,- wordt het reguliere traject gevolgd volgens het stelsel nadeelcompensatie, dan geldt als vertrekpunt het lager vastgestelde eigen risico van deze regeling;

 • 4.

  Bij schades tot maximaal € 5.000,- wordt niet gekeken naar eventuele intensivering van de teelt als gevolg waarvan de schade hoger is uitgevallen;

 • 5.

  Bij schades van meer dan € 5.000,-.zijn de gebruikelijke teeltwisselingen toegestaan, mits die wisseling past bij de gangbare normen voor een goede landbouwkundige praktijk en bij de ter plaatse regulier aanwezige drooglegging;

 • 6.

  Het is toegestaan om maximaal één maal per kalenderjaar per (deel van een) perceel een schade als gevolg van een conserveringsmaatregel op grond van deze regeling in te dienen met uitzondering van grasland;

 • 7.

  De schade wordt getoetst aan de actuele Vergoedingsnormen als bedoeld in bijlage I van deze regeling. Indien andere type gewassen voor vergoeding in aanmerking komen, gebeurt dit op basis van taxatie;

 • 8.

  Er wordt geen schade vergoed die al uit hoofde van een andere regeling wordt vergoed (bijvoorbeeld: beheersvergoedingen) en/of de vergoeding van de schade anderszins is verzekerd als bedoeld in artikel 7.14 lid 1 Waterwet.

 • 9.

  Het meldingsformulier ‘vergoeding van schade bij het nemen van droogtemaatregelen’ op www.dommel.nl dient volledig te worden ingevuld pas dan wordt de melding als aanvraag om schadevergoeding in behandeling genomen.

Hoofdstuk 4 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel is van kracht vanaf 1 mei 2021 tot 1 juli 2026.