Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijswijk

Aanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Rijswijk 2023 (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijswijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Rijswijk 2023 (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023)
CiteertitelAanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit van 16 juni 2020 (20.039588).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 30, vijfde lid, van de Wet waardering onroerende zaken

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-07-2023nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-308477

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Rijswijk 2023 (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk;

gelet op artikel 30, vijfde lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

besluit vast te stellen:

 

Aanwijzing van personen jegens wie inlichtingenverplichtingen gelden bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken Rijswijk 2023 (Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023)

Artikel 1.  

Als personen bedoeld in artikel 30, vijfde lid, tweede volzin, van de Wet waardering onroerende zaken, jegens wie de in die volzin en in artikel 31 van die wet bedoelde verplichtingen mede gelden, worden aangewezen:

 • a)

  Manager van team Juridische Zaken;

 • b)

  Adviseur III en Adviseur IV van team Juridische Zaken;

 • c)

  Medewerkers ontwikkeling II en III, Medewerkers beleidsuitvoering II, III en IV van team Belastingen;

 • d)

  Adviseur IV, Medewerkers beleidsuitvoering I, Medewerkers bedrijfsvoering II van team Informatie.

Artikel 2.  

Het aanwijzingsbesluit van 16 juni 2020 (20.039588) wordt ingetrokken.

Artikel 3.  

De aanwijzing van een in artikel 1 genoemde functionaris eindigt van rechtswege met ingang van de datum waarop de uitoefening van de functie geen deel meer uitmaakt van de werkzaamheden van deze functionaris.

Artikel 4.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 5.  

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voor inlichtingenverplichtingen Wet WOZ Rijswijk 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 4 juli 2023.

De secretaris,

P.M. Schuit

De burgemeester,

H. Sahin

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

 

De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

de naam en het adres van de belanghebbende;

de dagtekening;

een kopie van het besluit;

de gronden van het bezwaar;

de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.