Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Verordening VROM starterslening Oudewater 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM starterslening Oudewater 2010
CiteertitelVerordening VROM starterslening Oudewater 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpINGETROKKEN

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201024-04-2013Intrekking

18-04-2013

Gemeenteblad Oudewater 58, 23 april 2013

D5-144
22-12-2010Nieuwe regeling

16-12-2010

IJsselbode, 21-12-2010

Raad 201000092 Decos 188

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM starterslening Oudewater 2010

De raad van de gemeente Oudewater;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de volgende:

VERORDENING VROM STARTERSLENING OUDEWATER 2010

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

b. Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

c. VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

d. Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

e. NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

f. Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

g. Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen; er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren;

h. College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater;

i. Verwervingskosten: kosten voor het in eigendom verkrijgen van de woning, zoals beschreven in de normen van de NHG.

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2 Nieuw Artikel

 • 1

  De gemeente Oudewater heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 2, sub a bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 2, sub b bedoelde woningen;

 • 2

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Oudewater en de SVn van toepassing.

Artikel 4  

 • 1

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 20% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 40.000;

 • 3

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW+ is toegekend;

 • 4

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6

  Het college kan bij haar beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend;

 • 7

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden;

 • 8

  Het college is bevoegd het in het tweede lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1

  Uit de Gemeenterekening VROM Starterslening kunnen slechts leningen worden toegekend tot maximaal het door de raad vastgestelde toekenningsplafond;

 • 2

  VROM Startersleningen die putten uit deelbudget B van het Startersfonds provincie Utrecht worden enkel toegekend voor zover het provinciale budget hiervoor toereikend is.

 • 3

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld;

 • 4

  Aanvragen die in verband met het eerste tot en met het derde lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  a. van in Nederland verblijfsgerechtigde personen, die op het moment van de aanvraag minimaal 1 jaar in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) ingeschreven staan, dan wel minimaal 4 van de afgelopen 10 jaren ingeschreven stonden, als woonachtig in de gemeente Oudewater en niet eerder eigenaar zijn geweest van een woning;

  b. voor het verwerven van bestaande en nieuwe koopwoningen in de gemeente Oudewater, waarvan de verwervingskosten niet hoger zijn dan € 225.000;

   

 • 2

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3

  Het college is bevoegd het in het eerste lid, sub b. genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 7  

Voorwaarden Startersfonds Provincie Utrecht (deelbudget B), zie artikel 27 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht 1998 inzake de verstrekking van subsidies ten behoeve van startersleningen en Notitie Startersfonds provincie Utrecht 2009 (PS2009MMC01 bijlage 1):

1. De doelgroep en voorwaarden van de gemeentelijke Starterslening blijven van toepassing m.u.v. de gemeentelijke (maatschappelijke) bindingseis. Deze wordt vervangen door een provinciale maatschappelijke bindingseis. (Maatschappelijke binding volgens de provinciale voorbeeld Huisvestingsverordening 2005: de binding van een persoon aan een nader te bepalen regio, daarin gelegen dat die persoon een redelijke met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in dit gebied te vestigen, met dien verstande dat een maatschappelijke binding in elk geval wordt aangenomen ten aanzien van:

- personen die tenminste drie jaar onafgebroken ingezetenen zijn in een of meer van de gemeenten in de betreffende regio (in dit geval de provincie Utrecht) dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn geweest van een of meer van de gemeenten in de betreffende regio;

- personen die een dagopleiding volgen gedurende tenminste negentien uur per week aan een, in de regio, gevestigde en erkende instelling voor dagonderwijs).

 

2. De aanvrager heeft een maatschappelijke binding aan de provincie Utrecht. Om dit aan te tonen overlegt de aanvrager een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie van de gemeente van vertrek.

 

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 8  

 • 1

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 9  

 • 1

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  a. er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en / of bepalingen;

  b. de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  c. de koopovereenkomst wordt ontbonden;

   

 • 2

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en / of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3

  In geval van overtreding van de bepalingen in deze verordening kunnen de door de gemeente Oudewater gemaakte kosten worden verhaald op de aanvrager;

 • 4

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking;

 • 2

  Met de inwerkingtreding van de Verordening VROM Starterslening Oudewater 2010 wordt de op 11 februari 2010 vastgestelde versie ingetrokken met instandhouding van reeds verkregen rechtsgevolgen.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening VROM Starterslening Oudewater 2010".

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2010.

De griffier, mr. R.P.A. van Aalst

De voorzitter, mevrouw M.C.A.A. Ruigrok-Verreijt