Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrechtse Heuvelrug

Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrechtse Heuvelrug
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-202301-01-2023nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-305353

2023-0000003359

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug

 

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023;

 

overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ten aanzien van het pgb en financiële tegemoetkomingen;

 

besluit vast te stellen:

 

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023

 

Inleiding

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023 (hierna: de verordening) is bepaald dat het college met betrekking tot een aantal zaken nadere regels kan stellen in het Besluit. Het onderhavige Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023 omvat deze nadere regels, die vooral van financiële aard zijn. Naast dit Besluit is de inhoudelijke uitvoering van de verordening verder uitgewerkt in de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023.

Artikel 1. Eigen Bijdrage

 

Artikel 1.1 Prijspeil

Het prijspeil wordt enerzijds bepaald door gemeentelijke afspraken over de toe te passen indexering, bijvoorbeeld voor de vergoedingen voor vervoer en woningaanpassingen. Daarnaast zijn er bedragen die landelijk c.q. in de regio Zuid Oost Utrecht zijn vastgelegd en jaarlijks kunnen worden herzien.

Artikel 1.2 Maximale eigen bijdrage

Het college kiest ervoor om een eigen bijdrage te heffen voor maatwerkvoorzieningen in natura en via pgb’s van in totaal €19,00 per maand. Dit bedrag is vastgesteld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en kan bij ministeriële regeling jaarlijks (met ingang van 1 januari van het kalenderjaar) op basis van de consumentenprijsindex worden geïndexeerd. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast en int deze. In artikel 3.8 van het uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is een aantal uitsluitingsgronden voor het betalen van een eigen bijdrage opgenomen. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023 (hierna: Verordening 2023) zijn in artikel 19 lid 3 een aantal voorzieningen opgenomen waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden.

Artikel 2. Huishoudelijke ondersteuning

Het tarief voor huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de tarieven 2022 vermeerderd met 5,3% indexering. Dit conform de afspraken in Zuid Oost Utrecht om de indexering te koppelen aan Wmo begeleiding.

 

Product

Tarief 2023

Huishoudelijk hulp en huishoudelijke hulp extra ZIN tot 1 maart 2023

€ 32,22

Huishoudelijke hulp ZIN vanaf 1 maart 2023

€ 33,21

Huishoudelijke hulp extra ZIN vanaf 1 maart 2023

€ 41,93

PGB huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp extra door een formele zorgaanbieder A of B

€ 24,64

PGB huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp extra door een persoon uit het sociale netwerk

€ 20,22

Artikel 3. Woonvoorzieningen

 

3.1 Persoonsgebonden budget (pgb)

 • 1.

  Een pgb voor woonvoorzieningen wordt toegekend voor losse woonvoorzieningen. In principe wordt bij bouwkundige woonvoorzieningen uitgegaan van een financiële tegemoetkoming, doch dit is aan de cliënt om hiervoor te kiezen.

 • 2.

  Het pgb-bedrag voor woonvoorzieningen is toereikend en vergelijkbaar met de kosten van de voorziening in natura. De bedragen zijn afgeleid van de bedragen die gelden voor de voorzieningen in natura bij de door de gemeente gecontracteerde aanbieder.

 • 3.

  Voor kortdurend gebruik (maximaal 6 maanden) zijn losse woonvoorzieningen te leen via de uit- leenservice van zorgaanbieders of hulpmiddelenleveranciers. Losse woonvoorzieningen zijn in de regel voorliggend op bouwkundige woonvoorzieningen.

 • 4.

  Voor langdurig gebruik kunnen losse woonvoorzieningen zowel in bruikleen als in eigendom worden verstrekt. Relatief goedkope hulpmiddelen (tot maximaal € 250,- incl. btw), worden in eigendom verstrekt.

 • 5.

  Alle genoemde vergoedingen in de navolgende artikelen zijn inclusief btw.

3.2 Vergoeding bedragen

 • 1.

  Als de kostenraming van de woonvoorziening het bedrag van € 10.000 te boven gaat, geldt het verhuisprimaat. Als verhuizen geen optie is, geldt als maximumbedrag voor bouwkundige woonvoorzieningen het zogenaamde plafond dat voor vergoeding in aanmerking komt, € 45.000,- (inclusief Btw en exclusief leges).

 • 2.

  Voor verhuis– en inrichtingskosten van een 1-persoonshuishouden eenmalig maximaal € 3.903. Dit is 60% van € 6.505,-, het bedrag Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie, volgens het Burgerlijk Wetboek.

 • 3.

  Voor verhuis– en inrichtingskosten van een meerpersoonshuishouden eenmalig maximaal € 4.878,75. Dit is 75% van € 6.505,-, het bedrag Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie, volgens Burgerlijk Wetboek.

 • 4.

  Voor het bezoekbaar maken van een woning, eenmalig, maximaal € 2.500,- .

 • 5.

  Voor het logeerbaar maken van een woning, maximaal € 4.000,-.

3.3 Bijzondere bepalingen bouwkundige woonvoorzieningen

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming wordt vastgesteld als de tegenwaarde van de door de gemeente vastgestelde kostencalculatie verhoogd met leges.

 • 2.

  Voor tijdelijke huisvesting geldt als tegemoetkoming de maximale huurgrens van € 763,47 voor maximaal 6 maanden (Wet op de huurtoeslag )

 • 3.

  De hoogte van de financiële tegemoetkoming bij woningsanering voor het vervangen van vloer- bedekking bedraagt maximaal € 30,- per strekkende meter.

 • 4.

  Voor een aanpassing van woonwagen of woonboot geldt: als de technische levensduur nog minimaal 10 jaar is en er nog minimaal 5 jaar een legale lig- of standplaats voor bestaat binnen de gemeente, gelden voor aanpassing van woonschepen en woonwagens dezelfde regels als voor woningaanpassingen. Als hieraan niet wordt voldaan geldt een maximale vergoeding van € 10.000,- .

3.4 Terugbetaling economische meerwaarde

Wanneer binnen 10 jaar de woning wordt verkocht, moet de cliënt de gemeente een deel van de toegekende financiële tegemoetkoming terugbetalen. De hoogte van het terug te betalen bedrag is gelijk aan het bedrag van de voorziening, verminderd met 10 procent per jaar. De ontvanger van de tegemoetkoming bericht het college binnen zes weken na verkoop van de woning.

3.5 Huurderving

Het college kan een verhuurder vragen een aangepaste woning beschikbaar te houden voor een persoon met een beperking en de huurderving vergoeden aan de verhuurder met ingang van de datum van opzegging van de vorige huurder. Dit gedurende maximaal zes maanden.

Het bedrag van de vergoeding bedraagt de daadwerkelijk gederfde huurinkomsten, gemaximeerd tot het bedrag van de huurtoeslag (€ 763,47), zoals jaarlijks wordt vastgesteld in het onderdeel Huurtoeslag van de Belastingdienst.

Artikel 4 Vervoersvoorzieningen

 

4.1. Algemeen

Het pgb voor een vervoersvoorziening wordt vastgesteld op basis van de tarieven Zorg in Natura inclusief onderhoud van de goedkoopst adequate voorziening zoals dat door het college aan de leverancier wordt betaald over een periode van 7 jaar.

4 .2 Financiële tegemoetkoming vervoersvoorzieningen

De Regiotaxi en Valys zijn altijd voorliggend.

 • 1.

  De vergoeding voor (individuele) taxiritten is gebaseerd op jurisprudentie waarin wordt gesteld dat cliënt 1.500 km per jaar moet kunnen reizen, waarbij in acht wordt genomen dat als cliënt met het reguliere OV of de Regiotaxi had kunnen reizen, hij ook kosten had gemaakt.

 • 2.

  De vergoeding wordt verleend voor het gebruik van een:

  • a.

   (eigen) auto: een bedrag per kilometer ad maximaal € 0,30 per kilometer met een maximum van € 450,- per jaar;

  • b.

   taxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per kilometer (€ 2,47) zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 1 b van de ‘Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer’. Voor 2023 is dit € 0,99. Er geldt een maximum jaarbedrag van € 1.485,-

  • c.

   rolstoeltaxi: een bedrag per kilometer gelijk aan 40% van het maximale bedrag per kilometer (€ 3,11) zoals bepaald in artikel 1 a onder lid 2 b van de ‘Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer’. Voor 2023 is dit € 1,24. Er geldt een maximum jaarbedrag van € 1.860,-

  • d.

   de eigen bijdrage voor de Regiotaxi bedraagt €1,15 per zone, met een maximum van 300 zones.

Maximale financiële tegemoetkoming (1.500 km per jaar)

Vervoermiddel

Bedrag per kilometer (incl. btw)

Maximum per jaar (incl. btw)

(eigen) auto

€ 0,30/km

€ 450,-

taxi

€ 0,99

€ 1.485,-

rolstaxi

€ 1,24

€ 1.860,-

Artikel 5. Wmo individuele begeleiding, Wmo dagbeststeding en Wmo kortdurend verblijf

Bij de maatwerkvoorzieningen huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en kortdurend verblijf wordt met het toekennen van een pgb onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door:

 • een formele zorgaanbieder A

 • een formele zorgaanbieder B

 • een persoon uit het sociale netwerk

In artikel 13 van de Verordening staan de voorwaarden voor de toetsing en berekening pgb.

5.1 Wmo maximale pgb-tarieven 2023

Voorziening

Eenheid

Uur, dagdeel, etmaal

Pgb 100 % ZIN

Formele zorgaanbieder A

Pgb 80 % ZIN

Formele zorgaanbieder B

Pgb 50 % ZIN

Persoon uit het sociaal netwerk

Begeleiding individueel basis

Uur

€ 60,60

€ 48,48

€ 30,30

Begeleiding individueel specialistisch

Uur

€ 72,00

€ 57,60

N.v.t.

Begeleiding groep/Dagbesteding

Dagdeel

€ 46,46

€ 37,17

N.v.t.

Kortdurend verblijf

Etmaal

€ 183,62

€ 146,90

N.v.t.

Kortdurend verblijf

Uur

N.v.t.

N.v.t.

€ 13,40 (tot 1-7-2023) en € 13,82 (vanaf 1-7-2023) (Wml) * 11 uur

 

Bij kortdurend verblijf geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 11 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

Artikel 6. Jeugd maximale pgb-tarieven

Bij de maatwerkvoorzieningen jeugd wordt met het toekennen van een pgb onderscheid gemaakt tussen ondersteuning door:

 • een formele zorgaanbieder A of B

 • een persoon uit het sociale netwerk

In artikel 13 van de Verordening staan de voorwaarden voor de toetsing en berekening pgb.

6.1 Jeugd maximale pgb-tarieven 2023

Voorziening

Eenheid Uur, dagdeel, etmaal

Pgb 90 % ZIN Tarief Formele zorgaanbieder A en B

Pgb 50 % ZIN of maximaal € 22,67/uur Persoon uit het sociaal netwerk

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging

Uur

€ 49,14

€ 22,67

Ambulante Jeugdhulp (begeleiding)

Begeleiding individueel, basis

Uur

€ 49,68

€ 22,67

Begeleiding individueel, specialistisch

Uur

€ 84,78

€ 22,67

Ambulante Jeugdhulp (begeleiding groep)

Begeleiding groep, basis

Dagdeel

€ 43,29

N.v.t.

Begeleiding groep, specialistisch

Dagdeel

€ 80,48

N.v.t.

Dagbehandeling

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 1

Uur

€ 77,76

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 2

Uur

€ 80,46

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 3

Uur

€ 95,58

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 4

Uur

€ 109,62

N.v.t.

Behandeling jeugdhulp, functiegroep 5

Uur

€ 127,44

N.v.t.

Dagbehandeling basis

Dagbehandeling basis

Uur

€ 91,21

€ 22,67

Dagbehandeling specialistisch

Uur

€ 115,20

N.v.t.

Dagopvang (Respijtzorg)

Dagopvang basis

Dagdeel

€ 51,21

N.v.t.

Dagopvang basis

Uur

N.v.t.

€ 13,40 (tot 1-7-2023) en € 13,82 (vanaf 1-7-2023) (Wml) * 2,5 uur

Dagopvang specialistisch

Dagdeel

€ 66,20

N.v.t.

Jeugdhulp verblijf (respijtzorg)

Logeren basis

Etmaal

€ 160,88

N.v.t.

Logeren basis

Uur

N.v.t.

€ 13,40 (tot 1-7-2023) en € 13,82 (vanaf 1-7-2023) (Wml) * 7 uur

Logeren basis

Dagdeel

€ 51,21

N.v.t.

Logeren basis

Uur

N.v.t.

€ 13,40 (tot 1-7-2023) en € 13,82 (vanaf 1-7-2023) (Wml) * 2,5 uur

Logeren specialistisch

Etmaal

€ 254,23

N.v.t.

Logeren specialistisch

Dagdeel

€ 66,20

N.v.t.

Jeugd GGZ, generalistisch

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 1

Uur

€ 82,08

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 2

Uur

€ 88,56

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 3

Uur

€ 107,46

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, instelling, functies cluster 4

Uur

€ 164,70

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 1

Uur

€ 70,20

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 2

Uur

€ 78,30

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 3

Uur

€ 89,10

N.v.t.

Generalistische basis GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 4

Uur

€ 160,92

N.v.t.

Jeugd GGZ, specialistisch

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 1

Uur

€ 96,66

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 2

Uur

€ 105,30

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 3

Uur

€ 126,36

N.v.t.

Specialistische GGZ, instelling, functies cluster 4

Uur

€ 163,08

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 1

Uur

€ 71,28

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 2

Uur

€ 78,30

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 3

Uur

€ 93,96

N.v.t.

Specialistische GGZ, vrijgevestigde, functies cluster 4

Uur

€ 163,08

N.v.t.

Jeugd GGZ, Dyslexie

Diagnose EED (gemiddeld 14 uur)

Traject

€ 1.300,92

N.v.t.

Behandeling EED (gemiddeld 51 uur)

Traject

€ 4.672,88

N.v.t.

Onvolledig diagnosetraject EED (minder of gelijk aan 7 uur)

Uur

€ 92,34

N.v.t.

Onvolledig behandeling EED (minder of gelijk aan 17 uur)

Uur

€ 91,26

N.v.t.

Factuurcode lopende behandelingen EED

Uur

€ 90,18

N.v.t.

Forensische zorg voor jeugdigen

Specialistische GGZ, functies, cluster 1

Uur

€ 96,66

N.v.t.

Specialistische GGZ, functies, cluster 2

Uur

€ 105,30

N.v.t.

Specialistische GGZ, functies, cluster 3

Uur

€ 126,36

N.v.t.

Specialistische GGZ, functies, cluster 4

Uur

€ 164,70

N.v.t.

Verblijf exclusief behandeling

Verblijf met begeleiding excl. Behandeling (J&O en Awbz)

Etmaal

€ 163,53

N.v.t.

Verblijf met begeleiding excl. Behandeling (J&O en Awbz)

Uur

N.v.t.

€ 13,40 (tot 1-7-2023) en € 13,82 (vanaf 1-7-2023) (Wml) * 7 uur

 

Bij dagopvang basis geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 2,5 uur zorg per dagdeel gedeclareerd kan worden.

Bij logeren basis geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 7 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

Bij logeren basis (aanvullend dagdeel) geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 2,5 uur zorg per dagdeel gedeclareerd kan worden.

Bij verblijf met begeleiding excl. Behandeling geleverd in pgb via een persoon uit het sociaal netwerk, geldt dat er maximaal 7 uur zorg per etmaal gedeclareerd kan worden.

Artikel 7. (Sport)Rolstoelen Artikel 7.1 Hoogte pgb voor rolstoelen

 • 1.

  Het pgb voor een rolstoel wordt vastgesteld als tegenwaarde van de goedkoopst adequate voorziening in natura bij de door de gemeente gecontracteerde leverancier;

 • 2.

  Het pgb-bedrag wordt verhoogd met een jaarlijks bedrag voor onderhoud, gebaseerd op het bedrag dat de gemeente betaalt voor onderhoud voor een dergelijke voorziening die in natura wordt verstrekt.

 • 3.

  Als het om een tweedehands voorziening gaat, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven.

Artikel 7.2 Financiële tegemoetkoming sportrolstoel

 • 1.

  De financiële tegemoetkoming voor een (handbewogen) sportrolstoel bedraagt maximaal

 • 2.

  € 3.000,- (incl. btw).

 • 3.

  De financiële tegemoetkoming voor een elektrische sportrolstoel bedraagt maximaal € 5.000,- (incl. btw).

  Beide financiële tegemoetkomingen zijn bedoeld voor de aanschaf en het onderhoud van de voorziening voor een periode van minimaal drie jaar. Na de periode van drie jaar worden onderhoudskosten vergoed, indien de voorziening technisch is goedgekeurd en de offerte is goedgekeurd door het college.

Artikel 8. Slotbepalingen 8.1 Inwerkingtreding

Dit Besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023, onder gelijktijdige intrekking van “Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023”.

8.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2023”.