Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Son en Breugel

Subsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSon en Breugel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023
CiteertitelSubsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpSubsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. Algemene Subsidieverordening 2020 Son en Breugel
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-202301-10-2023Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-304417

1492515

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel;

 • gelet op het bepaalde in artikel 1 lid 1.2 van de Algemene Subsidieverordening 2020 Son en Breugel (ASV Son en Breugel), en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • De energiekosten een zeer grote stijging laten zien;

 • Deze gestegen kosten grote gevolgen hebben voor diverse maatschappelijke organisaties die actief en gevestigd zijn in de gemeente Son en Breugel;

 • De toegankelijkheid van de activiteiten van maatschappelijke organisaties hierdoor onder druk kan komen en in enkele gevallen zelfs het voorbestaan van sommige maatschappelijke organisaties kan bedreigen;

 • Het college belang hecht aan een breed netwerk van maatschappelijke organisaties voor haar inwoners;

 • Er vooralsnog beperkte maatregelen zijn aangekondigd vanuit de Rijksoverheid;

 • Het college daarom steun wenst te verlenen aan lokale maatschappelijke organisaties die aan de voorwaarden van deze regeling voldoen, ter behoud van deze organisaties voor maatschappelijke activiteiten, in de vorm van een financiële tegemoetkoming om deze organisaties (gedeeltelijk) te compenseren voor de stijging van de energiekosten.

BESLUIT:

vast te stellen de hieronder beschreven:

Subsidieregeling compensatie energiekosten lokale maatschappelijke organisaties Son en Breugel 2023

Hoofdstuk 1 algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel;

 • b.

  lokale maatschappelijke organisatie, later aanvrager: een organisatie of vereniging gevestigd en actief binnen de gemeente Son en Breugel, waarvan de activiteiten een maatschappelijk doel dienen.

 • c.

  energiekosten: de kosten voor gas/warmte- en elektriciteitsverbruik voor een locatie binnen de gemeente Son en Breugel.

 • d.

  tegemoetkoming: een subsidie ter compensatie van de toegenomen energiekosten, zijnde een geldelijke bijdrage;

 • e.

  het Rijk: de centrale overheid, bestaande uit de ministeries en de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van de ministeries vallen.

 • f.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidie door het college voor de in artikel 3 benoemde doelstelling.

Artikel 3 Doel

Met deze subsidieregeling wil het college de maatschappelijke instellingen en verenigingen in Son en Breugel financieel ondersteunen vanwege gestegen energiekosten, in de periode vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Subsidie die op grond van deze regeling wordt verleend, mag derhalve enkel en alleen worden gebruikt voor de betaling van de energielasten.

Artikel 4 Subsidiabele kosten

 • 1.

  De aanvrager kan een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming voor de stijging van de energiekosten.

 • 2.

  De stijging van de energiekosten is het gevolg van tariefverhoging(en) en niet van toegenomen verbruik.

 • 3.

  De stijging van bovengenoemde kosten dient aantoonbaar betrekking te hebben op de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023.

 • 4.

  De aanvrager heeft een energiecontract en betaalt aan de energieleverancier.

Artikel 5 Subsidieaanvrager

Subsidie kan worden aangevraagd door lokale maatschappelijke organisaties.

Hoofdstuk 2 De subsidievaststelling

Artikel 6 Subsidiehoogte

 • 1.

  De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt 75% van de aantoonbare stijging van de energiekosten.

 • 2.

  De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per aanvrager.

 • 3.

  Bij collegebesluit kan van dit maximale bedrag per aanvrager worden afgeweken.

 • 4.

  De hoogte wordt berekend op basis van de daadwerkelijke kosten zoals opgenomen in de gegevens bedoeld in artikel 8 van deze subsidieregeling.

 • 5.

  Kosten die de organisatie reeds opgevoerd heeft en die al gecompenseerd zijn onder een andere regeling of tegemoetkoming verstrekt door of namens bijvoorbeeld de Rijksoverheid of de gemeente Son en Breugel kunnen niet nogmaals opgevoerd worden.

 • 6.

  Aanvrager verplicht zich ertoe om,

 • als die mogelijkheid zich voordoet, na ontvangst van de betaling door de gemeente Son en Breugel, gebruik te maken van een andere vorm van compensatie verstrekt door of namens bijvoorbeeld de Rijksoverheid

 • als een andere vorm van compensatie is verkregen, deze batenneutraal te verrekenen met de betaling die door de gemeente Son en Breugel is verstrekt.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Awb, weigert het college de subsidie in ieder geval indien één van volgende punten van toepassing is:

 • a.

  Eerder subsidie voor de in artikel 4 genoemde kosten op basis van deze of een andere subsidieregeling is verstrekt aan de aanvrager.

 • b.

  Aanvrager aanspraak kan maken op een subsidie voor de in artikel 4 genoemde kosten op basis van een andere subsidieregeling opgesteld door de Provincie, het Rijk dan wel de Europese Unie.

 • c.

  Onverminderd de weigeringsgronden in de ASV kan het college de tegemoetkoming weigeren wanneer de organisatie onvoldoende onderbouwt waarom zij gespaard vermogen niet in kan zetten om de energiekosten te betalen.

 • d.

  Niet voldaan wordt aan de voorwaarden als genoemd in deze subsidieregeling.

 • e.

  De aanvraag te laat is ingediend.

Artikel 8 Aanvraag en behandeling

 • 1.

  De aanvraag wordt bij het college ingediend aan, Gemeente Son en Breugel, t.a.v. College van B&W of via mail of het digitale klantportaal.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend tot 1 oktober 2023.

 • 3.

  In afwijking van hoofdstuk 2 van de ASV, worden bij de aanvraag, naast de in artikel 4:2 van de Awb genoemde gegevens, de volgende stukken bijgevoegd:

 • a.

  een uittreksel van de kamer van koophandel van maximaal 1 jaar oud en

 • b.

  een kopie van de (voorschot)nota van de energieleverancier waaruit de tariefverhoging blijkt met het door de energieleverancier voorgestelde voorschot met betrekking tot de periode genoemd in het derde lid van artikel 4 van deze regeling en

 • c.

  een overzicht van het verbruik van de afgelopen 3 jaar en

 • d.

  een overzicht van getroffen maatregelen om de accommodatie wat betreft energieverbruik te verduurzamen of een verklaring waarin de bereidheid wordt uitgesproken mee te werken aan het treffen van deze maatregelen.

 • e.

  een recente balans dan wel overzicht van bezittingen en schulden waaruit de vermogenspositie van aanvrager blijkt.

 • 4.

  Een aanvraag zal afgewezen worden indien bij toekenning niet voldaan kan worden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 9 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 6 weken na ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college kan de beslistermijn met ten hoogste 4 weken verdagen.

 • 3.

  De subsidie wordt meteen vastgesteld, waarbij de beschikking tot subsidievaststelling wordt vastgesteld conform artikel 4:43 van de Awb.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en vervalt op 1 oktober 2023.

Artikel 11 Hardheidsclausule

 • 1.

  Indien onverkort vasthouden aan de bepalingen van deze regeling voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen, kan het college afwijken van één of meer bepaalde artikelen of artikelleden van deze regeling.

 • 2.

  Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in het besluit.

 

Aldus vastgesteld in collegevergadering van 4 juli 2023

Burgemeester en wethouders van Son en Breugel,

De secretaris, Jeroen Wesselink

De burgemeester, Suzanne Otters - Bruijnen