Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Beleidsregel natuurbrandrisico

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel natuurbrandrisico
CiteertitelBeleidsregel natuurbrandrisico fase 2
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-07-2023Nieuwe regeling

04-07-2023

gmb-2023-302911

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel natuurbrandrisico

Burgemeester en wethouders van Ameland;

 

gelezen het voorstel van 28 juni 2023 met kenmerk 352043;

 

overwegende dat

• het warmer, droger en zonniger is geworden de afgelopen decennia,

• hierdoor ook de gemiddeld laagste grondwaterstand daalt, wat ervoor zorgt dat vegetatie meer en vaker brandbaar wordt,

• door klimatologische ontwikkelingen natuurbranden intenser kunnen worden,

• klimatologische ontwikkelingen voor een toename van vegetatiestress en daardoor brandbaarheid van de natuur kunnen zorgen,

• daardoor ook vaker onherstelbare schade aan flora en fauna kan ontstaan,

• de meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen (bijvoorbeeld onvoorzichtig zijn met vuurkorven, barbecues e.d.),

 

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1 jo. 10.2 jo. 10.63 van de Wet milieubeheer (Wm), artikel 2.14a van het Activiteitenbesluit en artikel 5:34 jo. 6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ameland besluiten burgemeester en wethouders vast te stellen de

 

 

 

 

 

Beleidsregel natuurbrandrisico fase 2

Inleiding

Ameland heeft 27 kilometer Noordzeestrand, de natuurgebieden ’t Oerd en de Hôn, heide, bossen en duinen met helmgras en andere planten en bomen. In het duingebied bevinden zich vakantiebungalows en campings. Als er op Ameland een natuurbrand ontstaat kan dit grote gevolgen hebben.

In het vakantieseizoen dat loopt van ongeveer 1 mei tot half september is een algemeen rookverbod van kracht en, voor zover het de open lucht betreft, is het verboden brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen, binnen een afstand van 30 meter tot bossen en natuurterreinen. Glas en blik niet in een afvalbak gooien maar op de grond is ver-boden; ook dit kan voor een natuurbrand zorgen doordat de zon erop reflecteert.

Er zijn een aantal strandpaviljoens die een jaarontheffing hebben voor het stoken van kampvuren op het Noordzeestrand (bij een trouwerij), daarnaast is er iemand met een jaarontheffing die in opdracht kampvuren organiseert voor bijvoorbeeld scholen.

 

Als laatste wordt er regelmatig gebarbecued in de duinen en op het strand en weten we van een strandpaviljoen dat die gebruik maakt van vuurschalen met open vuur, maar ook kun je op sommige campings kamperen op een veld dat lijkt op een natuurterrein, waar ook gebarbecued wordt.

 

Wettelijk kader

Artikel 5:34 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ameland zegt dat het verboden is in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieu-beheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. In het 2e lid staat dat het verbod uit het 1e lid niet van toepassing is op kaarsen, fakkels e.d., sfeervuren zoals terras-haarden en vuurkorven en vuur voor koken, bakken en braden (bijvoorbeeld een barbecue), mits er geen sprake is van gevaar. In het 3e lid staat dat het college ontheffing kan verlenen van het verbod van het 1e lid.

 

Natuurbrandrisico fase 2

De Veiligheidsregio kent 2 fases om aan te geven hoe groot het risico op een natuurbrand is, met andere woorden: hoe droog het is in de natuur.

 

Fase 1 (voorheen groen en geel): er is sprake van een regulier risico.

Fase 2 (voorheen oranje en rood): het is al langere tijd droog in de natuur, waardoor de kans op een natuurbrand veel groter is. Een natuurbrand kan zich als het droog is snel en onvoor-spelbaar ontwikkelen.

De Veiligheidsregio Fryslân adviseert om kampvuren en vuurschalen (of andere sfeervuren zoals vuurkorven, kaarsen en fakkels) en vuur voor koken, bakken en braden (bijvoorbeeld een barbecue), etc. op het strand, in of nabij de bossen, duinen of andere natuurgebieden of op een natuurgebied gelijkend terrein niet toe te staan tijdens fase 2 natuurbrandrisico. Het college is daarnaast van oordeel dat er sprake is van gevaar als er sprake is van natuur-brandrisico fase 2 en stelt daarom onderstaande beleidsregel vast.

 

Beleidsregel

Als er sprake is van “natuurbrandrisico fase 2” mogen de houders met een ontheffing ex. artikel 5:34 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ameland geen gebruik maken van hun ontheffing. Daarnaast zijn kaarsen en fakkels, vuurkorven, vuurschalen of andere sfeervuren en vuur voor koken, bakken en braden niet toegestaan op het strand, in of nabij de duinen, bossen of andere natuurgebieden of op een natuurgebied gelijkend terrein.

 

 

 

Burgemeester Secretaris

L.P. van der Stoel I. Valk