Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Beleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023
CiteertitelBeleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023Nieuwe regeling

11-07-2023

gmb-2023-301499

Collegebesluit d.d. 11 juli 2023, nr. 4.15

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,

 

Gelet op artikel 35 van de Participatiewet

 

Besluit vast te stellen:

 

Beleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023

Artikel 1 Begrippen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen;

Peildatum: de datum waarop de aanvraag wordt gedaan;

Referteperiode: november 2022;

Wet:Participatiewet

 

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  De energietoeslag is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend. Voor het jaar 2023 is een eenmalige vooruitbetaling van € 500,- beschikbaar voor de doelgroep tot de definitieve regeling bekend is.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke inkomensgrens uit de Beleidsregels Inkomensondersteuning Participatiewet.

 • 4.

  Als de referteperiode niet representatief is voor het gemiddelde maandelijkse inkomen van een belanghebbende, kan het college het gemiddelde berekenen over het inkomen van de maanden januari 2023 tot en met de aanvraagdatum.

 • 5.

  De energietoeslag wordt eenmalig per adres verstrekt aan de eerste rechthebbende aanvrager.

 • 6.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

 • a.

  In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder f van de wet;

 • b.

  Jonger is dan 21 jaar;

 • c.

  Is ingeschreven in de Basisregistratie personen met enkel een briefadres; of

 • d.

  Aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000.

Deze personen komen niet voor een energietoeslag in aanmerking.

 

Artikel 3 Ambtshalve toekenning (Vervallen)

 

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van een daartoe vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Vooruitbetalingen van € 500 die vóór inwerkingtreding van deze beleidsregels hebben plaatsgevonden, gelden als betalingen op grond van deze beleidsregels.

 

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking op 11 juli 2023.

 • 2.

  Aanvragen die zijn ingediend voorafgaand aan inwerkingtreding van deze beleidsregels, worden beoordeeld volgens de voor de aanvrager meest gunstige beleidsregels.

 • 3.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels energietoeslag gemeente Nijmegen 2023”.

 

Aldus besloten door het college in de vergadering van 11 juli 2023,

De gemeentesecretaris,

A.P.W. van de Klift

De burgemeester,

H.M.F. Bruls