Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Kerkrade

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht centrum en Rodaboulevard-Locht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieKerkrade
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit cameratoezicht centrum en Rodaboulevard-Locht
CiteertitelAanwijzingsbesluit cameratoezicht gebieden Centrum en Rodaboulevard - Locht 2023-2025
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 151c van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023nieuwe regeling

05-07-2023

gmb-2023-300677

23n00712

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht centrum en Rodaboulevard-Locht

DE BURGEMEESTER VAN KERKRADE,

 

Overwegende dat

- er gebieden c.q. locaties in Kerkrade zijn waar het belang van handhaving van de openbare orde onder druk staat;

- daartoe in ieder geval de gebieden het centrum en de Rodaboulevard-Locht behoren;

- dit mede wordt bevestigd door o.a. gedane meldingen c.q. vastgelegde registraties bij/door de meldkamer van het cluster Handhaving, uit gemaakte meldingen bij het gemeentelijk meldpunt overlast en uit registraties in de systemen van politie ten aanzien van die gebieden;

- dat er in de periode vanaf 7 juli 2022 tot 1 juni 2023 het ingestelde gemeentelijk cameratoezicht, in het gebied het centrum, heeft bijgedragen aan het handhaven van de openbare orde en veiligheid, alsmede de opsporing van overtreders/ plegers hiervan en tegen gaan van de overlast die hieruit ontstond;

- de beschikbare capaciteit van politie voor toezicht en handhaving in de openbare orde in de komende periode schaars zal zijn;

- dat ondanks het ingestelde gemeentelijk cameratoezicht in het gebied centrum en de projectmatige- en personele inzet van zowel de gemeentelijke organisatie als politie, kan worden gesteld dat in genoemde gebieden de handhaving van de openbare orde onder druk blijft staan;

- het daarom wenselijk is om het besluit van de burgemeester Kerkrade van 6 juli 2022, zijnde het instellen van gemeentelijk cameratoezicht voor het gebied Centrum en d’r Prick, voor het gebied centrum te verlengen;

- de burgmeester besluit de gebieden centrum (zie bijlage 1) en Rodaboulevard-Locht (zie bijlage 2), aan te wijzen waar camera’s kunnen worden ingezet in het belang van de handhaving van de openbare orde;

- de artikelen 151c Gemeentewet en 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2023 de mogelijkheid bieden openbare plaatsen aan te wijzen alwaar camera’s voor bepaalde duur kunnen worden ingezet;

- dat voorliggend aanwijzingsbesluit ter voorkoming en preventie van overlast, criminaliteit, het vergroten van veiligheidsgevoelens bij burgers in het belang van de handhaving van de openbare orde alleszins gerechtvaardigd en redelijk moet worden geacht;

- dat omtrent voorliggend aanwijzingsbesluit afstemming plaats heeft gevonden in de Lokale Driehoek van Kerkrade;

 

Gelet op artikel 151c Gemeentewet en artikel 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2023;

 

BESLUIT:

  • 1.

    Om het navolgende gebied aan te wijzen waar camera’s kunnen worden ingezet ten behoeve van toezicht en handhaving van de openbare orde op grond van artikel 151 c Gemeentewet jo. artikel 2:126 Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2023 voor de duur van twee jaren;

  • 2.

    De bijlagen 1 en 2 bij dit besluit bevatten een nadere uitwerking c.q. aanduiding van de bovengenoemde gebieden;

  • 3.

    Onderhavig besluit treedt in werking een dag na bekendmaking.

 

 

Kerkrade, 5 juli 2023

De burgemeester van Kerkrade,

dr. T.P. Dassen-Housen

Bijlage 1 Gebied Centrum

 

Bijlage 2 Gebied Rodaboulevard Kerkrade