Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de naamgeving van de openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de naamgeving van de openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)
CiteertitelBeleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-07-2023nieuwe regeling

09-05-2023

gmb-2023-299993

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van burgemeester en wethouders van Oudewater houdende beleidsregels voor de naamgeving van de openbare ruimte (Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)

 

Het college van burgemeester en wethouders van Oudewater;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010;

 

besluit vast te stellen:

 

“Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023”

 

Paragraaf 1 - Begrippen, naamgeving en personen

 • 1.

  Deze beleidsregels verstaan onder:

  • a.

   Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen, straten of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, parken, tunnels, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar (onder)deel van uitmaken.

  • b.

   Naam: een naam die is toegekend aan een deel van de openbare ruimte, bijvoorbeeld een straatnaam

 • 2.

  Namen zijn bij voorkeur gerelateerd aan de geschiedenis, geologie en geografie van de stad, de dorpen en/of hun omgeving.

 • 3.

  Als een persoon wordt vernoemd dan komen alleen aansprekende personen in aanmerking, die onomstreden zijn en een verdienstelijke bijdrage hebben geleverd aan de samenleving.

 • 4.

  Een naam die destijds is vernoemd naar een persoon die naar huidige opvatting omstreden is, wordt alleen gewijzigd wanneer het gaat om feiten die, zo zij destijds bekend waren geweest, ook tot een andere naamgeving zouden hebben geleid.

 • 5.

  Bij het vernoemen van personen wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar een afspiegeling van de samenleving. Vrouwen hebben voorrang bij het vernoemen van personen.

 • 6.

  Er worden geen namen vernoemd naar personen die nog in leven zijn. Een naam kan naar een persoon worden vernoemd als deze persoon drie jaar of langer geleden is overleden. (Oud-) leden van de koninklijke familie kunnen een uitzondering op deze regel zijn.

Paragraaf 2 - Herkenbaarheid

 • 7.

  De gemeente streeft naar samenhang in de namen die bij elkaar in de buurt liggen. Voor wijken wordt een overkoepelend thema gehanteerd.

 • 8.

  Namen zijn duidelijk en herkenbaar. Namen die verwarring kunnen geven met reeds in de gemeente bestaande namen worden vermeden.

 • 9.

  Doorlopende straten krijgen dezelfde naam ongeacht onderbreking door een andere weg, waterweg of spoorlijn, ook wanneer de straat in meerdere woonplaatsen is gelegen. Dit geldt niet voor bestaande, soms historisch gegroeide, situaties.

 • 10.

  Zijstraten van een doorlopende straat krijgen een eigen naam. Dit geldt niet voor bestaande, soms historisch gegroeide, situaties.

 • 11.

  Wanneer wordt gekozen voor een achtervoegsel (straat, steeg, pad of laan bijvoorbeeld) dan past deze bij het soort straat. Namen voor fiets- en wandelpaden eindigen in ieder geval op pad.

Paragraaf 3 – Spelling en vormgeving

 • 12.

  Een naam is makkelijk te schrijven en is duidelijk verstaanbaar zodat er geen misverstand over kan bestaan. Namen die spellingsproblemen kunnen geven, worden zoveel mogelijk vermeden.

 • 13.

  Nieuwe namen worden geschreven volgens de actuele spellingsregels.

 • 14.

  Een naam is niet langer dan 30 tekens.

 • 15.

  De woorden “de” en “het” worden zoveel mogelijk in namen vermeden.

 • 16.

  Verhaspelingen of dubbelzinnigheden in namen worden zo veel mogelijk voorkomen.

 • 17.

  De namen van personen worden zoveel als mogelijk geschreven zoals deze bij het grote publiek bekend zijn, het liefst zonder titels en/of aanspreekwoorden.

 • 18.

  Bij een naam die enige verklaring behoeft, wordt minimaal één en maximaal drie verklarende onderregels vastgesteld. Deze komen op het naambord te staan. Dit geldt ook bij vervangen van naamborden. De onderregels zijn niet langer dan 100 tekens exclusief spaties.

 • 19.

  Wijziging van een naam vindt slechts plaats na overleg met de desbetreffende bewoners.

Paragraaf 4 - Slotbepalingen

 • 20.

  Het college van burgemeester en wethouders kan bij de naamgeving van de openbare ruimte gemotiveerd afwijken van deze beleidsregels.

 • 21.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als “Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023”.

 • 22.

  De Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 worden ingetrokken.

 • 23.

  Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater in de vergadering van 9 mei 2023.

de secretaris, de burgemeester,

mr. J.J. Michel drs. D.C. de Vries

Toelichting bij de beleidsregels

Algemeen

 

In deze beleidsregels zijn de uitgangspunten voor de naamgeving van de openbare ruimte en van de organisatie hiervan, in de gemeente Oudewater vastgelegd. Voor de historierijke gemeente Oudewater kan als eerste en belangrijkste uitgangspunt worden genoemd dat naamgeving van de openbare ruimte bij voorkeur is gerelateerd aan de geschiedenis, geologie en geografie van de stad, de dorpen en/of omgeving. Daarbij is ook aandacht voor de moderne en meer recente sociale geschiedenis van Oudewater

 

Straatnamen en nummers (adressen) vervullen een essentiële functie in het maatschappelijk verkeer. Niet alleen voor dienstverlenende instanties als politie, brandweer, posterijen en ambulancebedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld de makelaardij, de advocatuur, het notariaat en het bedrijfsleven. Zij kunnen veelal hun werkzaamheden niet uitvoeren zonder goed sluitende informatie over adressen. Inwoners hebben belang bij goede adressering van hun woonverblijf of bedrijf. Zij wensen immers ‘vindbaar’ te zijn.

 

Adressen vervullen binnen het openbaar bestuur eveneens een wezenlijke functie. Enerzijds is een groot deel van de overheidsregistraties immers geordend (toegankelijk) op alfanumerieke volgorde van adressen. Anderzijds zijn adressen van wezenlijke betekenis voor het koppelen van geautomatiseerde bestanden en voor het maken van selecties uit deze bestanden. Het benoemen van delen van de openbare ruimte (onder andere straatnamen) en het toekennen van nummers aan vastgoedobjecten is een taak van de gemeente en moet daarom met de nodige zorg worden omgeven.

 

Straatnamen hebben ook een educatieve functie. Straatnamen brengen de historie van de gemeente tot leven en leggen die uit. Dit zorgt voor bewoners en passanten voor herkenning en waardering van de bebouwde omgeving en voor vernoemde personen.

 

Artikel 1, lid 5

Bij het vernoemen van personen wordt zoveel als mogelijk gestreefd naar een afspiegeling van de samenleving. In de gemeente Oudewater is het aantal straatnamen dat genoemd is naar vrouwen veruit in de minderheid. Vrouwen hebben daarom voortaan voorrang bij het vernoemen van personen.

 

Artikel 14

Een naam is niet langer dan 30 tekens. Korte namen passen makkelijker op een naambord, hoeven niet ingekort te worden in de bijvoorbeeld in de Basisregistratie Personen en zijn sneller te lezen in het bij het passeren.

Korte straatnamen passen makkelijker op een straatnaambord, hoeven niet ingekort te worden in de bijvoorbeeld in de Basisregistratie Personen en zijn sneller te lezen.

 

Commissie naamgeving openbare ruimte

In de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010, is in artikel 2 vastgelegd dat het een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders is om namen vast te stellen voor delen van de openbare ruimte van de gemeente. Voordat het college een naam vaststelt, vraagt het college hiervoor advies aan de commissie naamgeving openbare ruimte. De commissie brengt schriftelijk en gemotiveerd (gevraagd en ongevraagd) advies uit. Hierbij houdt de commissie rekening met de uitgangspunten die zijn vastgelegd in deze Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023.

 

Bouwprojecten

De commissie naamgeving openbare ruimte kan ook bouwondernemingen en projectontwikkelaars adviseren bij het benoemen van bouwprojecten. ‘Verkeerd’ gekozen namen kunnen een eigen leven gaan leiden en hardnekkig zijn. De gemeentelijke organisatie zal in een vroeg stadium de bedrijven wijzen op de adviesfunctie van de commissie. Bij nieuwe bouwprojecten maakt de gemeente de projectnaam niet vanzelfsprekend tot naam van dat gedeelte van de openbare ruimte, maar vraagt daarvoor de commissie naamgeving openbare ruimte om advies.