Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oudewater

Besluit van de raad van Oudewater houdende een verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Oudewater (Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOudewater
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van de raad van Oudewater houdende een verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Oudewater (Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)
CiteertitelVerordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Beleidsregels naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2023nieuwe regeling

29-06-2023

gmb-2023-298692

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de raad van Oudewater houdende een verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte in de gemeente Oudewater (Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023)

 

De raad van de gemeente Oudewater,

 

gelezen het voorstel van 9 mei 2023 van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikelen 147 en 156 van de Gemeentewet;

 

gelet op artikel 2 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010;

 

b e s l u i t:

 

de “Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023 vast te stellen

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater.

 • b.

  de commissie: commissie naamgeving van de openbare ruimte van Oudewater.

 • c.

  gemeente: de gemeente Oudewater.

Artikel 2 - Taak

De commissie brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college over het toekennen van namen aan delen van de openbare ruimte in de gemeente. Hierbij houdt de commissie rekening met de uitgangspunten die hierover zijn vastgelegd in de vigerende beleidsregels voor de naamgeving van de openbare ruimte van de gemeente.

Artikel 3 - Samenstelling en lidmaatschap

 • 1.

  De commissie bestaat uit minimaal drie leden, waaronder de ambtelijk secretaris, en maximaal uit zes leden.

 • 2.

  De leden worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen door het college eenmaal worden herbenoemd.

 • 3.

  De leden kunnen door het college met redenen omkleed worden geschorst en ontslagen. Het geschorste lid en het te ontslagen lid, krijgt van het college de gelegenheid om te worden gehoord.

 • 4.

  In de commissie worden geen raads- en raadscommissieleden, leden van het college en medewerkers van de gemeente benoemd.

 • 5.

  De leden van de commissie zijn inwoners van de gemeente Oudewater.

 • 6.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter van de commissie.

 • 7.

  De leden kunnen op eigen verzoek tussentijds het lidmaatschap beëindigen. Zij doen hiervan schríftelijk mededeling aan de voorzitter van de commissie, die maatregelen neemt om in de vacature te voorzien, daarbij rekening houdend met het genoemde in dit artikel. Als de voorzitter tussentijds het lidmaatschap beëindigt, doet de voorzitter schríftelijk mededeling aan het college.

 • 8.

  Voor alle leden kunnen door het college plaatsvervangers worden benoemd als zij langdurig zijn verhinderd deel uit te maken van de commissie. Op de plaatsvervangende leden zijn de bepalingen van lid 1 tot en met 6 van dit artikel eveneens van toepassing.

 • 9.

  De bepalingen van lid 2 tot en met 8 van dit artikel zijn niet van toepassing op de ambtelijk secretaris.

Artikel 4 -Secretaris

 • 1.

  Het college wijst een ambtelijk secretaris aan.

 • 2.

  De secretaris is lid van de commissie.

 • 3.

  De secretaris geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies.

Artikel 5 - Werkwijze

 • 1.

  De commissie komt bijeen op verzoek van het college of van de voorzitter en/of van twee andere leden van de commissie.

 • 2.

  De commissie komt fysiek bijeen of vergadert via beeldbellen.

 • 3.

  De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Een deel van de vergadering kan besloten zijn als alle leden van de commissie hiermee instemmen.

 • 4.

  De oproep voor de vergadering onder opgaaf van de te behandelen punten, geschiedt schríftelijk of per e-mailbericht door de secretaris na instemming door de voorzitter.

 • 5.

  Vergaderstukken worden ten minste één week van te voren aan de leden toegezonden.

 • 6.

  De commissie vergadert als tenminste drie twee leden waaronder de ambtelijk secretaris aanwezig zijn.

 • 7.

  De commissie beslist over het uit te brengen advies met meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige leden. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt. Als de stemmen staken, beslist de voorzitter. De stemming is niet geheim.

Artikel 6 - Deskundigenadvies

De commissie is bevoegd om derden en belangstellenden te horen, bij deskundigen advies of inlichtingen in te winnen en hen desgewenst uit te nodigen bij de vergadering aanwezig te zijn. Hiervoor is geen vergoeding beschikbaar.

Artikel 7 - Vergoeding

De leden ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen.

Artikel 8 - Uitbrengen advies

Een advies van de commissie aan het college voor naamgeving van de openbare ruimte wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris, en via de secretaris ter besluitvorming aan het college voorgelegd.

Artikel 9 - Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 10 – Intrekking vorige verordening

Met de inwerkingtreding van deze verordening wordt de Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2019 ingetrokken.

Artikel 11 - Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening commissie naamgeving van de openbare ruimte gemeente Oudewater 2023".

 

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oudewater in zijn openbare vergadering, gehouden op 29 juni 2023,

mr. M.W. Bosma drs. D.C. de Vries

griffier voorzitter