Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Wierden

Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWierden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdministratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023
CiteertitelAdministratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2023Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023

27-06-2023

gmb-2023-297572

Tekst van de regeling

Intitulé

Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding 2023

Het college van Wierden, gelet op artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummeraanduiding, besluit vast te stellen:

Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers (adressen)

Artikel 1 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1. Bij het doek van voorstellen met betrekking tot de naamgeving van delen van de openbare ruimte door de Commissie naamgeving gelden de volgende criteria:

   

 • a. Een bestaande naamgeving van de openbare ruimte wordt alleen in geval van noodzaak gewijzigd;
 • b. De naamgeving van de openbare ruimte moet zoveel mogelijk in categorieën per buurt bij elkaar horen;
 • c. Bij voorkeur wordt aansluiting gezocht bij (bestaande) historische, kadastrale en volksbenamingen;
 • d. Samengestelde, te lange, moeilijk uitspreekbare en moeilijk schrijfbare namen worden vermeden;
 • e. Er moet geen gevaar zijn voor verwarring met bestaande namen van de openbare ruimte in zowel de Gemeente Wierden als in de aangrenzende gemeenten;
 • f. De naamgeving van de openbare ruimte moet niet gemakkelijk te verbasteren zijn;
 • g. Persoonsnamen worden in beginsel vermeden. Worden voorstellen gedaan om wel persoonsnamen te geven, dan dient een hele buurt uit dezelfde categorie personen afkomstig te zijn en dienen de betrokken personen te zijn overleden. Voorkeur gaat daarbij uit naar personen uit de eigen stad of streek.
 • 2. De bronnen voor de naamgeving van de openbare ruimte zijn: geschiedenis, folklore, toponymie, handel, nijverheid, literatuur, kunst en wetenschap en op de eerste plaats uit de eigen stad of streek.
Artikel 2 De indeling in wijken en buurten
 • Voor de indeling in wijken en buurten wordt uitgegaan van de door het CBS voorgestelde werkwijze.

 

Artikel 3 De nummering van (nieuwe) objecten
 • 1. Wijze van toekenning van nummer geschiedt volgens de wijze genoemd in artikel 1 technische uitvoeringsvoorschriften;
 • 2. Het nummer wordt vermeld op de situatie-/plattegrondtekening;
 • 3. In de te verlenen omgevingsvergunning dan wel het huisnummerbesluit wordt het toegekende (huis)nummer vermeld;
 • 4. De omgevingsvergunning of het huisnummerbesluit met daarbij de situatie-/plattegrondtekening wordt gezonden aan de belanghebbende(n) en naar PostNL met het verzoek dit nummer op te nemen in de postcoderange of een postcode aan dit object toe te kennen;
 • 5. Van PostNL wordt bericht ontvangen van de toegekende postcode;
 • 6. Een afschrift van de omgevingsvergunning of het huisnummerbesluit met de toegekende postcode wordt door loket Bouwen en Wonen verstrekt aan de afdeling Bedrijfsvoering team Belastingen (BAG) als zijnde een pand in aanbouw;

 

Artikel 4 Vernummering van (bestaande)objecten
 • 1. Bij vernummering van objecten dienen er zo min mogelijke andere objecten vernummerd te worden en moet zo min mogelijk overlast voor de burgers veroorzaken;
 • 2, Het nummer wordt vermeld op de situatie-/plattegrondtekening;
 • 3. Door het loket Bouwen en wonen wordt een voornemen van het te nemen besluit tot vernumming, verstuurd naar de belanghebbende(n) en wordt de mogelijkheid geboden een zienswijze/reactie te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders tegen het voornemen;
 • 4. Na een termijn van twee weken, na verzending van het voornemen tot vernummeringt, wordt er een huisnummerbesluit genomen, waarin de beoordeling en overweging van de zienswijze/reactie is opgenomen;
 • 5. Het huisnummerbesluit wordt verzonden aan de belanghebbende(n) en in afschrift tevens verzonden aan PostNL en de Afdeling Bedrijfsvoering team Belastingen (BAG);
 • 6. Van PostNL wordt bericht ontvangen van de toegekende postcode en het vernummerde object.

 

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 27 juni 2023.

 

de secretaris, Marcel Klos

de loco-burgemeester, Richard Kortenhoeven

Toelichting op de administratieve uitvoeringsvoorschriften

Het rapport ‘Adres onbekend’ van het Overlegorgaan RAVI, bijlage D, alsmede het rapport ‘De grondslagen voor een gemeentelijke basisregistratie adressen’ is in nauwe samenwerking met de VNG opgesteld en door enkele gemeenten beproefd. Met name de voornoemde grondslagen zijn te beschouwen als de administratieve organisatie op hoofdlijnen. Een gemeente kan desgewenst deze grondslagen aanvullen in aansluiting op de in haar organisatie geldende omstandigheden.

Daarnaast kunnen onderdelen uit het VNG handboek ‘Benoemen, nummeren en begrenzen’ worden gebruikt. Daarbij moet worden gedacht aan bepalingen die verband houden met bijvoorbeeld binnengemeentelijk gebruik, levering aan externe instanties, meervoudig gegevensgebruik en dergelijke.

Noot: De administratieve uitvoeringsvoorschriften vormen geen onderdeel van de beleidsregels, zoals beschreven in paragraaf 10 van de algemene toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummeraanduiding.