Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Duiven

Beleidsregels afwijkende sluitingstijden Eilandplein en station Duiven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDuiven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels afwijkende sluitingstijden Eilandplein en station Duiven
CiteertitelBeleidsregels afwijkende sluitingstijden Eilandplein en station Duiven
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2023nieuwe regeling

22-06-2023

gmb-2023-296267

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels afwijkende sluitingstijden Eilandplein en station Duiven

De burgemeester van de gemeente Duiven,

 

Gelet op:

 

Artikel 2:30, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021 (APV);

 

Overwegende dat:

 

 • Omwonenden van het Eilandplein aangeven dat zij al jaren last hebben van overlast. Deze overlast bestaat uit: geluidsoverlast, jeugdoverlast, drugsgebruik/-dealen en afval. Ook bij het treinstation in Duiven doet deze overlast zich voor.

 • De aanwezigheid van winkels en horeca een aantrekkende werking hebben op jongeren.

 • Het Eilandplein en de stationsomgeving vooral een woonbuurt zijn en geen uitgaansgebied.

 • Volgens artikel 2:29 van de APV een openbare inrichting gesloten is op:

  • a.

   maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 06.00 uur;

  • b.

   zaterdag en zondag tussen 02.00 uur en 06.00 uur.

 • Een terras is gesloten op maandag tot en met zondag tussen 23.00 uur en 06.00 uur.

 • De burgemeester op grond van artikel 2.30, lid 1, van de APV bevoegd is afwijkende sluitingstijden vast te stellen voor een afzonderlijke horeca-inrichting. Deze tijden worden door middel van een vergunningsvoorschrift in de exploitatievergunning vastgelegd.

 • Het de overtuiging is dat met een inperking van de sluitingstijden van alle openbare inrichtingen op het Eilandplein en bij het station de overlast in ieder geval qua tijd teruggebracht kan worden.

 • Een beperking van de openingstijden beter aansluit bij het woonkarakter van de omgeving. Dit draagt bij aan een goede nachtrust en daarmee aan de gezondheid van omwonenden.

 • De huidige horecaondernemers in het beoogde gebied aangegeven hebben in te kunnen stemmen met de voorziene afwijkende sluitingstijden. Zij sluiten hun inrichting en terras nu al binnen de voorziene nieuwe tijden. Deze beleidsregel schept duidelijkheid zowel voor omwonenden, als voor bestaande en nieuwe openbare inrichtingen.

 • De politie de beleidsregel steunt.

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende Beleidsregels afwijkende sluitingstijden openbare inrichtingen Eilandplein en station Duiven.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Openbare inrichting: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 2:27 lid 1 onder c van de Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021;

 • 2.

  APV: Algemene plaatselijke verordening Duiven 2021.

Artikel 2. Afwijkende tijd openbare inrichtingen

In de exploitatievergunning voor elke openbare inrichting gelegen op het Eilandplein of bij het station in Duiven, zal ten aanzien van de sluitingstijden opgenomen worden dat de betreffende inrichting op elke dag van de week uiterlijk om 23.00 uur gesloten moet zijn.

Artikel 3. Afwijkende tijd terrassen

In de exploitatievergunning voor een openbare inrichting gelegen op het Eilandplein of bij het station in Duiven, zal ten aanzien van de sluitingstijden voor bijbehorende terrassen een dagelijkse sluitingstijd van uiterlijk 22.00 uur opgenomen worden.

Artikel 4. Ontheffingsmogelijkheid

 • 1.

  Voor bijzondere aangelegenheden kan de burgemeester ontheffing verlenen van de sluitingstijden in artikel 2 en 3 conform artikel 2:29 lid 4 van de APV.

 • 2.

  Onder een bijzondere aangelegenheid wordt niet verstaan: een optreden van een band, een feest in de persoonlijke sfeer zoals verjaardagen, bruiloften en dergelijke of een feestavond en dergelijke van een bedrijf.

Artikel 5. Toepassingsgebied

Deze beleidsregels zijn alleen van toepassing op:

 • -

  het Eilandplein in Duiven; dat is het gebied gelegen binnen de Vlielandlaan;

 • -

  de directe omgeving binnen een straal van 100 meter om het station in Duiven.

Artikel 6. Overgangsbepaling

Aan bestaande openbare inrichtingen gelegen in het toepassingsgebied van artikel 5 die nog niet beschikken over een exploitatievergunning, wordt een exploitatievergunning verleend waarin de sluitingstijden van deze beleidsregels zijn opgenomen.

Artikel 7. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Beleidsregels afwijkende sluitingstijden Eilandplein en station Duiven.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Duiven op 22 juni 2023.

De burgemeester,

mr. H.B. (Huub) Hieltjes