Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking Oost-Brabant

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking Oost-Brabant
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023
CiteertitelAANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://www.bs-ob.nl/files/original/2023-06-07-aanwijzingsbesluit-heffings-en-invorderingsambtenaar-belastingsamenwerking-oost-brabant-2023-getekend.pdf

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2023Vervangingsbesluit

07-06-2023

bgr-2023-683

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS-EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT 2023

De Directeur van Belastingsamenwerking Oost-Brabant;

 

Gelet op:

• artikel 123, derde lid, aanhef en onderdelen b en c én artikel 124, vijfde lid, aanhef en onderdelen a en b van de Waterschapswet,

• artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdelen b en c én artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

• artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken;

• het Mandaatbesluit Directeur BSOB, en;

• de Gemeenschappelijke Regeling BSOB;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen het:

 

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGS- EN INVORDERINGSAMBTENAAR BELASTINGSAMENWERKING OOST-BRABANT

 

Als degene die is belast met de heffing van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, letter b en artikel 124, vijfde lid, letter a van de Waterschapswet en de heffing van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, en artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet, verder aan te duiden als de ‘Heffingsambtenaar’, wordt aangewezen het Afdelingshoofd van BSOB en bij diens afwezigheid de Directeur van BSOB.

De in artikel 1 genoemde Heffingsambtenaar is tevens de gemeenteambtenaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

Als degene die is belast met de invordering van waterschapsbelastingen, als bedoeld in artikel 123, derde lid, letter c en artikel 124, vijfde lid, letter b van de Waterschapswet en de invordering van gemeentelijke belastingen als bedoeld in artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel c, en artikel 232, vierde lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, verder aan te duiden als de ‘Invorderingsambtenaar’, wordt aangewezen het Afdelingshoofd van BSOB en bij diens afwezigheid de Directeur van BSOB.

1. Dit besluit vervangt het voorgaande besluit betreffende aanwijzing van de heffings- en invorderingsambtenaar en treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

2. Indien en voor zover van belang bekrachtigd de Directeur van BSOB besluiten die, voorafgaand aan dit aanwijzingsbesluit, uit naam van de in de artikelen 1, 2 en 3 genoemde ambtenaren zijn genomen.

3. Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar BSOB 2023”.

 

Artikel 1 Heffingsambtenaar

 

Artikel 2 WOZ-ambtenaar

 

Artikel 3 Invorderingsambtenaar

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

 

Aldus vastgesteld op 07 juni 2023 te Oss

De Directeur,

G.J.M. van der Zanden