Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Drenthe

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Midden-Drenthe

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Drenthe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Midden-Drenthe
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Midden-Drenthe

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-2023nieuwe regeling

24-04-2012

gmb-2023-294011

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Midden-Drenthe

Het college van de gemeente Midden-Drenthe,

 

gelet op artikel 11, tweede lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Midden-Drenthe

 

besluit

 

vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

 

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 

graf: een zandgraf of keldergraf;

grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;

asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • 2.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 3.

  het doen verstrooien van as;

algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • 1.

  het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • 2.

  het doen verstrooien van as

algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

 

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven worden onderverdeeld in:

 • a.

  graven waarin gelegenheid wordt gegeven om 1 lijk te begraven voor de tijd van 10 jaren;

 • 2.

  De particuliere graven worden onderverdeeld in:

 • a.

  graven uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen.

 • b.

  graven uitgegeven voor de tijd van 25 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen.

 • c.

  graven uitgegeven voor de tijd van 35 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 1 lijk dan wel het plaatsen van 2 asbussen met of zonder urnen of het verstrooien van de as van 2 overledenen.

 

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnengraven uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen.

 • b.

  urnengraven uitgegeven voor de tijd van 25 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen.

 • c.

  urnengraven uitgegeven voor de tijd van 35 jaren, bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste 2 asbus(sen) met of zonder urn(en), dan wel het doen verstrooien van as van 2 overledenen.

 • 2.

  De particuliere urnennissen worden onderverdeeld in:

 • a.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

 • b.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 25 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

 • c.

  urnennissen uitgegeven voor de tijd van 35 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste twee asbussen met urnen.

 

Artikel 4. Gedenkplaatsen

De particuliere gedenkplaatsen worden onderverdeeld in:

 • a.

  gedenkplaatsen uitgegeven voor de tijd van 25 jaren;

 

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op 1 februari 2013

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen Midden-Drenthe.

 •  

 

Aldus besloten in de vergadering van het college, gehouden op 24 april 2012

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,