Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Castricum

Mandaatbesluit Huisvestingsvergunning Castricum 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCastricum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit Huisvestingsvergunning Castricum 2023
CiteertitelMandaatbesluit Huisvestingsvergunning Castricum 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 10:9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 19 van de Huisvestingswet 2014
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-289024

Z23 118460 / D632504

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit Huisvestingsvergunning Castricum 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Castricum;

 

gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, 10:9, eerste lid, en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht, en op artikel 19 van de Huisvestingswet 2014;

 

overwegende dat het wenselijk is dat SVNK corporaties uitvoeringshandelingen en ook de beslissing over het toekennen, afwijzen, beëindigen van huisvestingsvergunningen op grond van de Huisvestingsverordening Castricum 2023-2027 gaat verzorgen;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Mandaatbesluit Huisvestingsvergunning Castricum 2023.

Artikel 1. Mandaat en ondermandaat

 • 1.

  Aan de SVNK corporatie-directeuren wordt mandaat verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders nemen van besluiten over het toekennen, afwijzen en intrekken van een huisvestingsvergunning op grond van de Huisvestingsverordening Castricum.

 • 2.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 3.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat te verlenen.

 • 4.

  Het is de gemandateerde niet toegestaan ondermandaat te verlenen aan niet-ondergeschikten.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1.

  Het mandaat betreft:

  • a.

   besluiten en handelingen over de huisvestingsvergunning, als bedoeld in de artikelen 15 tot en met 17 van de Huisvestingswet 2014, en in paragraaf 2.3 van de Huisvestingsverordening Castricum 2023-2027, die is vastgesteld door de raad van de gemeente Castricum op 22 juni 2023;

  • b.

   de toepassing van de hoofdstukken 2 en 3, en van titel 4.1, van titel 4.3, met uitzondering van artikel 4:81, en van titel 4.4, van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover de uitoefening van deze bevoegdheden noodzakelijk is voor het onder a bedoelde mandaat.

 • 2.

  Van het mandaat zijn besluiten en handeling uitgezonderd als daardoor de overtreding van wettelijke bepalingen of vergunningvoorschriften wordt gedoogd.

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  De in artikel 1 bedoelde personen houden zich bij de uitoefening van hun bevoegdheden aan de relevante wet- en regelgeving en het door de raad en door ons vastgestelde beleid.

 • 2.

  Indien een dwangsom bij niet tijdig beslissen verschuldigd is, dan wordt deze betaald door de rechtspersoon die in gebreke is gebleven.

Artikel 4. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 5. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 6. Wijze van ondertekening

De krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Castricum,

 

<handtekening gemandateerd>

 

<naam van de gemandateerde>

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Castricum op 16 mei 2023.

De heer W. van Twuijver

secretaris

De heer R. Beems

Loco-burgemeester