Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Peelgemeenten

Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePeelgemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023
CiteertitelBevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-202301-07-2023Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023

22-06-2023

bgr-2023-644

Tekst van de regeling

Intitulé

Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023

Het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten, ieder voor zover bevoegd, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters en de heffingsambtenaren van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren, overwegen dat:

 

 • De colleges van de vijf Peelgemeenten het openbaar lichaam Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten hebben opgericht onder andere ter uitvoering van de taken op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimavoorzieningen, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en aanverwante wet- en regelgeving zoals de regeling gehandicaptenparkeerkaarten en de verordening sociaal medische indicatie kinderopvang;

 • In de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten is bepaald dat bovengenoemde taken worden uitgevoerd op basis van mandaat, volmacht en/of machtiging;

 • De colleges van de vijf Peelgemeenten in 2016 mandaat, volmacht en machtiging hebben verleend aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat;

 • Het uitgangspunt binnen het openbaar lichaam Peelgemeenten is om zoveel mogelijk bevoegdheden laag in de organisatie te beleggen;

 • De colleges van de vijf Peelgemeenten met ingang van 1 juli 2023 het mandaatbesluit aan het openbaar lichaam Peelgemeenten hebben gewijzigd.

 • De bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2022 geactualiseerd en in overeenstemming met het gewijzigde mandaatbesluit van de colleges gebracht dient te worden.

 

Gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluiten:

1. In te trekken de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2022;

2. Vast te stellen de Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Mandaat: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen zoals bedoeld in titel 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Volmacht: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Machtiging: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Behandelend Personen die werkzaam zijn bij of personen die in opdracht werken voor

ambtenaar: het openbaar lichaam Peelgemeenten.

Manager: De hiërarchisch leidinggevende van een team, zoals opgenomen in het Bedrijfsplan, werkzaam bij het openbaar lichaam Peelgemeenten.

 

Artikel 2 Bevoegde functionaris

 • 1.

  De uitoefening van de bevoegdheden en handelingen, vermeld in het hierbij behorende register, wordt opgedragen aan de daarbij vermelde functionaris.

 • 2.

  De genoemde functionaris maakt van de aan hem verleende bevoegdheid slechts gebruik ten aanzien van de aangelegenheden die behoren tot zijn werkterrein.

 • 3.

  De direct hiërarchisch leidinggevende(n) van de functionaris aan wie bevoegdheden bij dit besluit zijn opgedragen is eveneens bevoegd.

 • 4.

  Ingeval van afwezigheid van de direct leidinggevende is horizontale vervanging mogelijk. De plaatsvervangende leidinggevende heeft dezelfde bevoegdheden.

 • 5.

  Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van de woorden of afkorting “bij afwezigheid/ba” of “plaatsvervanger/plv” of “in opdracht/io”.

 

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Alleen de Algemeen directeur en managers kunnen de hen verleende bevoegdheden (extern) ondermandateren.

 • 2.

  Schriftelijk verleende ondermandaten worden als bijlagen toegevoegd aan het register.

 • 3.

  Het ondermandaat vervalt indien:

 • a.

  De functionaris die het ondermandaat verleent, het ondermandaat intrekt;

 • b.

  Het mandaat van de functionaris die het ondermandaat heeft verleend komt te vervallen.

 

Artikel 4 Reikwijdte

 • 1.

  Indien de inwerkingtreding van wetten, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels, niet leidt tot een verandering van de inhoud en reikwijdte van de in het register toegekende bevoegdheden, worden de bevoegdheden in het register tevens geacht te zijn toegekend op basis van de actuele wet- en regelgeving.

 • 2.

  Een verleend mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, ook het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid horen in de ruimste zin des woords, zoals:

 • a.

  Het behandelen en in ontvangst nemen van een aanvraag;

 • b.

  Het uitnodigen om een incomplete aanvraag in te vullen;

 • c.

  Het verstrekken van mondelinge en schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

 • d.

  Het uitreiken of toesturen van ontvangstbewijzen;

 • e.

  Het voeren van overige correspondentie;

 • f.

  Het besluiten tot het opschorten en verdagen van een beslistermijn;

 • g.

  Het inwinnen van adviezen en inlichtingen;

 • h.

  Het verbinden van voorschriften en voorwaarden en het opleggen van beperkingen;

 • i.

  Het bekendmaken van besluiten daar waar de verplichting daartoe wettelijk is voorgeschreven;

 • j.

  Het nemen van alle andere besluiten die genomen moeten worden en het verrichten van alle andere handelingen die verricht moeten worden binnen het kader van de verleende bevoegdheid.

 • 3.

  Waar volmacht is verleend tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van de uitvoering van die rechtshandeling, waartoe ook kan worden gerekend in gebreke stellen, ontbinden, vorderen van nakoming of schadevergoeding, opzeggen en alle andere besluiten en rechtshandelingen die hiermee verband kunnen houden.

 • 4.

  De functionaris is bevoegd tot het nemen van besluiten als vermeld in het bijgevoegde mandaatregister, tenzij:

 • a.

  het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten of anderszins niet voorziene financiële consequenties;

 • b.

  er persoonlijke betrokkenheid van de gemandateerde of van diens plaatsvervanger bij het te nemen besluit bestaat.

 

Artikel 5 Ondertekening

 • 1.

  Daar waar een bevoegdheid is verleend aan de betreffende functionaris wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit wettelijk niet is uitgesloten.

 • 2.

  In de ondertekening wordt opgenomen namens welk bestuursorgaan bevoegdheden worden uitgeoefend.

 

Artikel 6 Slotbepaling

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als de “Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Blad gemeenschappelijke regeling en het Gemeenteblad van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en werkt terug tot en met 1 juli 2023.

 

 

Aldus vastgesteld door het Dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam Peelgemeenten op 22 juni 2023, mede namens de colleges van burgemeester en wethouders, de burgemeesters en de heffingsambtenaren van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Dagelijks bestuur,

mr. W.C.P. Steeghs

de voorzitter

C.L.C. Verberne MBA

de secretaris

Voorzitter,

mr. W.C.P. Steeghs

Register behorend bij Bevoegdhedenregeling Peelgemeenten 2023

 

I. Algemeen deel (geldt voor de gehele organisatie)

1.1 Algemene bevoegdheden voortvloeiend uit Algemene wet bestuursrecht

1.2 Aangaan van financiële verplichtingen

1.3 Overig

 

II. Bijzonder deel (bevoegdheden per taakveld)

2.1 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

2.2 Gehandicaptenparkeerkaarten

2.3 Jeugdwet

2.4 Sociaal medische indicatie kinderopvang

2.5 Minimavoorzieningen

2.6 Bijzondere bijstand

2.7 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

2.8 Bezwaar, (hoger) beroep en overige rechtsgedingen

2.9 Bedrijfsvoering

 

III.Externe mandaten

 

I. Algemeen deel (geldt voor de gehele organisatie)

 

1.1Algemene bevoegdheden voortvloeiend uit Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Algemene wet

Bestuursrecht

Alle beslissingen en handelingen op grond van de Algemene wet bestuursrecht, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Behandelend ambtenaar

Voor zover deze hieronder niet nader zijn gespecificeerd in het bijzonder deel van deze bevoegdhedenregeling.

 

Uitgezonderd alle beslissingen en handelingen op grond van hoofdstuk 9 (klachtbehandeling).

 

b.

Algemene wet

Bestuursrecht,

hoofdstuk 9

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk ter behandeling van klachten voor zover deze betrekking hebben op gedragingen van medewerkers die in dienst zijn bij de GR Peelgemeenten en medewerkers die onder verantwoordelijkheid van het Dagelijks bestuur werken (bijvoorbeeld inhuurkrachten).

 

 

 

Algemeen directeur

 

Manager

 

Klachten-

coördinator

Uitgezonderd klachten m.b.t. de directeur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beperkt tot uitvoeringshandelingen die samenhangen met de klachtafhandeling.

 

1.2Aangaan van financiële verplichtingen

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Regeling budgethouderschap

Aanwijzen van Budgethouders.

Algemeen directeur

 

b.

Europese aanbestedings-richtlijn, Aanbestedingswet,

Inkoopbeleid, Gemeentewet

Alle beslissingen en handelingen met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies

•Ondertekenen gunnings- en afschrijvingsbrieven

•Ondertekenen overeenkomst

Behandelend ambtenaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur

Enkel voor zover passend binnen het inkoopbeleid en de regeling Budgethouderschap.

 

Hieronder niet begrepen de inhoudelijke aanbestedingen op het gebied van de Wmo, Jeugd, minima of schulddienstverlening. Deze bevoegdheden zijn in deel II van het register verwerkt.

 

Aanvullend op het bovenstaande is de Algemeen directeur in alle gevallen bevoegd tot het vaststellen van het gunningsadvies, het ondertekenen van de gunnings- en afschrijvingsbrieven en het ondertekenen van de overeenkomst indien het Dagelijks bestuur de inkoopstrategie heeft vastgesteld.

c.

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het relatie- en contractbeheer, alsmede contractmanagement met betrekking tot contracten die zijn gesloten.

Behandelend ambtenaar

Enkel voor zover het een contract betreft als bedoeld onder 1.2 sub b.

d.

 

Het aanvragen van subsidies en bijdragen bij andere overheden en instanties en na verlening het voldoen aan de daaraan verbonden voorwaarden.

Behandelend ambtenaar

 

 

 

1.3Overig

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Algemene verordening gegevensbescherming

Alle beslissingen, handelingen en verwerkingen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming, de op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels, en/of uitvoeringsregels.

Behandelend ambtenaar

Met uitzondering van meldingen ex art 33 AVG, mededelingen ex artikel 34 AVG en verzoeken ingevolge hoofdstuk 3 AVG.

 

b.

Wetboek van strafvordering

Het doen van aangifte van strafbare feiten.

Behandelend ambtenaar

 

c.

 

Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken.

Behandelend ambtenaar

 

d.

 

Het aanwijzen van toezichthoudende ambtenaren.

Algemeen directeur

 

e.

Gemeentewet

Het inhoudelijk behandelen van bestuurs- en civielrechtelijke procedures, alsmede het Dagelijks bestuur en/of de voorzitter te vertegenwoordigen in voornoemde procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige procedures, alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde rechtsgedingen.

Behandelend ambtenaar

 

f.

Gemeentewet

Het inhoudelijk behandelen van bestuurs- en civielrechtelijke procedures, alsmede het Dagelijks bestuur en/of de voorzitter, de colleges en/of de burgemeesters van de vijf Peelgemeenten te vertegenwoordigen in voornoemde procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige procedures, alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde rechtsgedingen met betrekking tot aan het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten gemandateerde bevoegdheden in het Mandaatbesluit GR Peelgemeenten 2022.

Behandelend ambtenaar

 

II. Bijzonder deel (bevoegdheden per taakveld)

 

2.1Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Wet maatschappelijke ondersteuning, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het begeleiden, adviseren en verwijzen van inwoners van de vijf Peelgemeenten naar algemene voorzieningen.

Consulent

 

b.

Wet maatschappelijke ondersteuning, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terug- en invorderen van maatwerkvoorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) waaronder mede begrepen de financiële tegemoetkomingen voor (meer)kosten.

Consulent

 

Bij toepassing van de hardheidsclausule dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

 

De bevoegdheid m.b.t. beschermd wonen is voorbehouden aan de consulent beschermd wonen van Helmond.

c.

Wet maatschappelijke ondersteuning, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het beëindigen of herzien van maatwerkvoorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) waaronder mede begrepen de financiële tegemoetkomingen voor (meer)kosten.

Procesonder-steuner

Enkel voor zover de procesondersteuner conform de werkinstructie bevoegd is.

d.

Wet maatschappelijke ondersteuning, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het invorderen van de geldwaarde van maatwerkvoorzieningen, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) waaronder mede begrepen de financiële tegemoetkomingen voor (meer)kosten.

Consulent

 

e.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Consulent

 

f.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten.

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandelend ambtenaar

 

g.

Wet maatschappelijke ondersteuning, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Wmo aan het Rijk en andere overheidsinstanties.

Beleidsadviseur

Kwaliteitsmede-werker

 

 

h.

Europese aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van de Wmo, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies

•Ondertekenen gunnings- en afschrijvingsbrieven

•Ondertekenen en beheer overeenkomst

Beleidsadviseur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 5%. Onder jaarkosten wordt verstaan het totaal aan programmakosten over een jaar die gerelateerd zijn aan de betreffende aanbesteding. Dit in relatie tot de programmakosten van het voorgaande jaar.

 

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 10%. Voor de definitie van jaarkosten zie bovenstaand.

 

Enkel indien het in overeenstemming is met het Inkoop- & aanbestedingsbeleid en de Budgethoudersregeling Peelgemeenten.

i.

Gemeentewet

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met niet gecontracteerde aanbieders in het kader van de Wmo.

Beleidsadviseur

Kwaliteitsmede-werker

 

j.

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het relatie- en contractbeheer, alsmede contractmanagement met betrekking tot contracten die zijn gesloten op het gebied van de Wmo.

Beleidsadviseur

 

Kwaliteitsmede-werker

 

 

Enkel voor zover het een contract betreft als bedoeld onder 2.1 sub i.

k.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Wmo.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

2.2Gehandicaptenparkeerkaarten

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegbeheer (BABW), op het besluit gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken en beëindigen van (de aanspraak op) gehandicaptenparkeerkaarten.

Consulent

 

b.

Legesverordening

Het heffen van leges conform de legesverordeningen van de vijf Peelgemeenten.

Behandelend ambtenaar

 

c.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de indien van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten.

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandelend

ambtenaar

 

d.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

 

2.3Jeugdwet

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het begeleiden, adviseren en verwijzen van (ouders/verzorgers van) jeugdige inwoners van de vijf Peelgemeenten naar algemene voorzieningen.

Gezins- en

Jongerencoach

GZ-psycholoog

Gedrags- wetenschapper

 

b.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, intrekken, beëindigen, terug- en invorderen van voorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Gezins- en jongerencoach

 

Bij toepassing van de hardheidsclausule dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

c.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het beëindigen of herzien van voorzieningen of de geldwaarde daarvan, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Procesonder-steuner

Enkel voor zover de procesondersteuner conform de werkinstructie bevoegd is.

d.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het invorderen van de geldwaarde van voorzieningen, zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb).

Gezins- en jongerencoach

 

e.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Gezins- en jongerencoach

 

f.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering

Het indienen van verzoekschriften bij de kinderrechter inzake machtigingen, spoed- of crisismachtigingen en voorwaardelijke machtigingen voor uithuisplaatsing en/of plaatsing van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp, zoals bedoeld in artikel 6.1.8 van de Jeugdwet.

Gezins- en jongerencoach

 

Gedrags-wetenschapper

 

 

 

 

 

 

g.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het nemen van verleningsbesluiten gesloten jeugdhulp als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 6.1.2 lid 5 of artikel 6.1.4 lid 3 van de Jeugdwet.

Gezins- en jongerencoach

 

Gedrags-

wetenschapper

 

 

 

 

 

 

h.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het treffen van passende tijdelijke maatregelen of het vragen van machtigingen voor gesloten jeugdhulp in spoedeisende gevallen.

Gezins- en jongerencoach

 

Gedrags-

wetenschapper

 

 

 

 

 

 

i.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het indienen van verzoeken bij de raad voor de kinderbescherming tot het instellen van een onderzoek in verband met het opleggen van een kinderbeschermingsmaatregel, zoals bedoeld in artikel 2.4 van de Jeugdwet.

Gezins- en

Jongerencoach

 

Gedrags-

wetenschapper

 

 

 

 

 

 

j.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het nemen van verleningsbesluiten uithuisplaatsing als bedoeld in artikel 2.3 van de Jeugdwet gelezen in samenhang met artikel 1:265b lid 2 van het Burgerlijk wetboek.

Gezins- en jongerencoach

 

Gedrags-

wetenschapper

 

 

 

 

 

 

k.

Burgerlijk wetboek, artikel 1:255

Het namens de burgemeesters van de vijf Peelgemeenten indienen van verzoeken bij de raad voor de kinderbescherming om het oordeel van de kinderrechter te vragen of het noodzakelijk is de minderjarige onder toezicht te stellen van een gecertificeerde instelling.

Gezins- en jongerencoach

 

Gedrags-

wetenschapper

 

 

 

 

 

 

l.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten.

Het verwerken van persoonsgegevens inclusief het vragen van toestemming aan een jeugdigen en/of zijn/haar ouders/verzorgers tot het opvragen en/of inzien van gegevens die onder de werkingssfeer van de Algemene verordening gegevensbescherming vallen.

Behandelend ambtenaar

 

m.

Jeugdwet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Jeugdwet aan het Rijk en andere overheidsinstanties.

Beleidsadviseur

 

Kwaliteitsmede-werker

 

 

n.

Europese aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Alle beslissingen en handelingen met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van de Jeugdwet, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies

•Ondertekenen gunnings- en afschrijvingsbrieven

•Ondertekenen en beheer overeenkomst

Beleidsadviseur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 5%. Onder jaarkosten wordt verstaan het totaal aan programmakosten over een jaar die gerelateerd zijn aan de betreffende aanbesteding. Dit in relatie tot de programmakosten van voorgaand jaar.

 

 

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 10%. Voor de definitie van jaarkosten zie bovenstaand.

 

Enkel indien het in overeenstemming is met het Inkoop- & aanbestedingsbeleid en de Budgethoudersregeling Peelgemeenten.

o.

Gemeentewet

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten met niet gecontracteerde aanbieders in het kader van jeugdzorg.

Beleidsadviseur

Kwaliteitsmede-werker

 

p.

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het relatie- en contractbeheer, alsmede contractmanagement met betrekking tot contracten die zijn gesloten op het gebied van Jeugd.

Beleidsadviseur

 

Kwaliteitsmede-werker

 

 

Enkel voor zover het een contract betreft als bedoeld onder 2.3 sub o.

q.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Jeugdwet.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

 

2.4Sociaal medische indicatie kinderopvang

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Verordening Sociaal medische indicatie kinderopvang van de vijf Peelgemeenten

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van tegemoetkomingen kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie.

Consulent

 

Gezins- en jongerencoach

Bij toepassing van de hardheidsclausule dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

b.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Gezins- en jongerencoach

 

c.

Verordening Sociaal medische indicatie kinderopvang van de vijf Peelgemeenten

Het invorderen van tegemoetkomingen kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie.

Gezins- en jongerencoach

 

d.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de indien van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten.

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandeld ambtenaar

 

e.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de Verordening SMI Kinderopvang.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

2.5Minimavoorzieningen

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Lokale regelgeving inzake Minimavoorzieningen

(verordeningen, nadere regels, beleidsregels

en/of uitvoeringsregels)

Het verstrekken dan wel weigeren, herzien en intrekken van inkomensverklaringen.

Klantbegeleider minima

 

b.

Lokale regelgeving inzake Minimavoorzieningen (verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels)

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van minimavoorzieningen.

Klantbegeleider minima

 

 

Bij toepassing van de hardheidsclausule dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

 

c.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Klantbegeleider minima

 

d.

Lokale regelgeving inzake Minimabeleid (verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels)

Het invorderen van minimavoorzieningen.

Klantbegeleider minima

 

e.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de indien van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandelend ambtenaar

 

f.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot minimavoorzieningen.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

2.6Bijzondere bijstand

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Participatiewet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het toekennen, verstrekken dan wel weigeren, herzien, opschorten, intrekken, beëindigen, verrekenen, terug- en invorderen van bijzondere bijstand.

Klantbegeleider minima

Bij toepassing van de hardheidsclausule dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

 

b.

Participatiewet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het verhalen van kosten van bijzondere bijstand.

Klantbegeleider minima

 

 

 

c.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Klantbegeleider minima

 

f.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en de indien van toepassing zijnde materiewet en op die wet gebaseerde reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels, uitvoeringsregels en verwerkersovereenkomsten

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandelend ambtenaar

 

g.

Participatiewet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van bijzondere bijstand aan het Rijk en andere overheidsinstanties.

Beleidsadviseur

 

Kwaliteits-medewerker

 

h.

Europese aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Alle beslissingen en handelingen met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van bijzondere bijstand, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies

•Ondertekenen gunnings- en afschrijvingsbrieven

•Ondertekenen en beheer overeenkomst

Beleidsadviseur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur

à Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 5%. Onder jaarkosten wordt verstaan het totaal aan programmakosten over een jaar die gerelateerd zijn aan de betreffende aanbesteding. Dit in relatie tot de programmakosten van voorgaand jaar.

 

 

à Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 10%. Voor de definitie van jaarkosten zie bovenstaand.

 

Enkel indien het in overeenstemming is met het Inkoop- & aanbestedingsbeleid en de Budgethoudersregeling Peelgemeenten.

i.

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het relatie- en contractbeheer, alsmede contractmanagement met betrekking tot contracten die zijn gesloten op het gebied van bijzondere bijstand.

Beleidsadviseur

 

 

 

 

 

j.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot bijzondere bijstand.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

 

2.7Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Artikel 3 lid 1 onder a, lid 2 t/m 5 en artikel 4a Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het toekennen, herzien of weigeren van schuldhulpverlening.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

Deze bevoegdheden hebben betrekking op fase 1 en 2.

 

Bij toepassing van artikel 4:84 Awb dient afstemming plaats te vinden met de kwaliteitsmedewerker.

 

 

b.

Artikel 3 lid 1 onder a Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het uitvoeren van schuldhulpverlening.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

Dit mandaat omvat alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in het kader van schuldhulpverlening, zoals het openen van een boedelrekening, of het geven van een opdracht tot uitbetaling schuldeisers, maar ook het aangaan van overeenkomsten schuldhulpverlening.

c.

Artikel 4a lid 6 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het beëindigen van schuldhulpverlening.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

Deze bevoegdheid heeft betrekking op fase 1 en 2.

d.

Artikel 285 lid 1 onder f Faillissementswet

Het afgeven en weigeren van verklaringen als bedoeld in artikel 285 lid 1 onder f van de Faillissementswet.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

e.

Artikel 284 lid 1 en lid 4 Faillissementswet

Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften toelating WSNP bij de rechtbank.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

f.

Artikel 5 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, paragraaf 3 van het besluit gemeentelijke schuldhulpverlening en artikel 287b van de Faillissementswet.

Het uitvoeren van de bevoegdheden met betrekking tot het breed moratorium zoals bedoeld in artikel 5 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

g.

Artikel 287a Faillissementswet

Het begeleiden van verzoekers bij het indienen van verzoekschriften dwangakkoord bij de rechtbank.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

h.

Artikel 287 Faillissementswet

Het (begeleiden van verzoekers bij het) indienen van verzoekschriften tot voorlopige voorzieningen bij de rechtbank.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

i.

Participatiewet, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het besluiten tot het borg staan voor de terugbetaling van verstrekte kredieten in het kader van schuldhulpverlening.

Klantbegeleider schuldhulp-verlening

 

j.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Het verwerken van persoonsgegevens.

Behandelend ambtenaar

 

k.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het verstrekken van periodieke rapportages over de namens de vijf Peelgemeenten uitgevoerde werkzaamheden in het kader van schuldhulpverlening aan het Rijk en andere overheidsinstanties.

Beleidsadviseur

Kwaliteitsmede-werker

 

 

l.

Europese aanbestedingsrichtlijn, Aanbestedingswet en op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels.

Alle beslissingen en handelingen met betrekking inkoop- en aanbestedingstrajecten op het gebied van schuldhulpverlening, betreffende:

•Vaststellen inkoopstrategie

•Vaststellen gunningsadvies

•Ondertekenen gunnings- en afschrijvingsbrieven

•Ondertekenen en beheer overeenkomst

Beleidsadviseur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemeen directeur

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 5%. Onder jaarkosten wordt verstaan het totaal aan programmakosten over een jaar die gerelateerd zijn aan de betreffende aanbesteding. Dit in relatie tot de programmakosten van voorgaand jaar.

 

 

Voor zover de geschatte jaarkosten op basis van de marktverkenning niet meer stijgen dan maximaal 10%. Voor de definitie van jaarkosten zie bovenstaand.

 

Enkel indien het in overeenstemming is met het Inkoop- & aanbestedingsbeleid en de Budgethoudersregeling Peelgemeenten.

m.

Burgerlijk wetboek

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het relatie- en contractbeheer, alsmede contractmanagement met betrekking tot contracten die zijn gesloten op het gebied van schuldhulpverlening.

Beleidsadviseur

 

n.

Algemene wet bestuursrecht

Het beslissen op ingebrekestellingen, waaronder het vaststellen en (laten) uitbetalen van dwangsombeschikkingen, als bedoeld in artikel 4:18 Awb, ten aanzien van het niet of niet tijdig nemen van beslissingen met betrekking tot de wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Kwaliteitsmede-werker

 

 

2.8Bezwaar, (hoger) beroep en overige rechtsgedingen

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Gemeentewet

Het inhoudelijk behandelen van bestuurs- en civielrechtelijke procedures, alsmede de colleges en/of de burgemeesters van de vijf Peelgemeenten te vertegenwoordigen in voornoemde procedures, in mediationtrajecten bij een externe mediator en in overige procedures, alsmede het treffen van schikkingen in voornoemde rechtsgedingen met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in de onderdelen 2.1 tot en met 2.6 van dit register.

Kwaliteits-medewerker

 

Beleidsadviseur

 

b.

Gemeentewet

Het beslissen om (incidenteel) hoger beroep in te stellen met betrekking tot de bevoegdheden genoemd in de onderdelen 2.1 tot en met 2.6 van dit register.

Kwaliteitsmede-werker

 

Beleidsadviseur

 

 

 

2.9Bedrijfsvoering

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Gemeentewet

Het verlenen van uitstel van betaling en het treffen van betalingsregelingen, kwijtscheldingen, ontheffingen en verminderingen.

Financieel adviseur

 

 

b.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

 

Alle beslissingen en handelingen op grond van het Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels.

 

 

Algemeen directeur

 

Manager

Beperkt tot functie managers.

 

 

Voor overige functies. Enkel voor zover de bevoegdheid hieronder niet expliciet aan de Algemeen directeur is gemandateerd.

 

Over de volgende onderwerpen dient eerst afstemming in het MT plaats te vinden:

Bijzonder belonen;

HR-21 indelingen;

Besluiten over het openstellen van vacatures met betrekking tot nieuwe functies.

 

Uitgezonderd verlenen kortdurend verlof voor medewerkers werkzaam in het lokale gebiedsteams (bevoegdheid lokale manager)

 

In het algemeen geldt dat besluiten t.a.v. de Algemeen directeur niet gemandateerd zijn. Dit geldt ook voor onderstaande bevoegdheden.

c.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

 

Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers.

Algemeen directeur

 

d.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

 

Alle besluiten m.b.t. vaststellingsovereenkomsten of minnelijke schikkingen.

Algemeen directeur

 

e.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

 

Het toekennen van uitkering ten gevolge van ongeval ontstaan in verband met de vervulling van zijn betrekking.

Algemeen directeur

 

f.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

 

Het opleggen van sanctiemaatregelen.

Algemeen directeur

 

g.

Burgerlijk wetboek, boek 7, titel 10, aanverwante wet- en regelgeving, CAO SGO en hierop gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregeling en/of uitvoeringsregels

Het vaststellen van uitvoeringsregels voortvloeiend uit het personeelsbeleid voor alle medewerkers van Peelgemeenten.

Algemeen directeur

 

h.

Arbowet

Het aanwijzen van bedrijfshulpverleners, preventiemedewerkers en vertrouwenspersonen.

Algemeen directeur

Nader te bepalen i.o.m Deurne

i.

Gemeentewet

Het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot inhuren van derden zoals o.a. uitzendkrachten, gedetacheerden, zzp’ers, stagiaires of anderen.

Algemeen directeur

 

Manager

Beperkt tot functie Managers.

 

Voor overige functies.

j.

Gemeentewet

Het besluiten tot het aangaan van (samenwerkings)overeenkomsten met betrekking tot bedrijfsvoeringsaangelegenheden.

Algemeen directeur

 

k.

Gemeentewet

Het vaststellen van een vertegenwoordigingsbesluit tot procesvertegenwoordiging.

Algemeen directeur

 

l.

Wet openbaarheid van bestuur, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot Woo-verzoeken.

Juridisch adviseur

 

m.

Wet hergebruik overheidsinformatie, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, vastgestelde beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot verzoeken hergebruik overheidsinformatie.

Juridisch adviseur

 

n.

Gemeentewet

Besluiten tot het aangaan van verzekeringsovereenkomsten.

Juridisch adviseur

Passend binnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

 

o.

Burgerlijk wetboek

Het aansprakelijk stellen van derden.

Juridisch adviseur

 

p.

Burgerlijk wetboek

Beslissen over aansprakelijkstellingen van derden.

Juridisch adviseur

 

q.

Handelsregisterwet

Inschrijven en wijzigen van de inschrijving van de gemeenschappelijke regeling in het Handelsregister.

Juridisch adviseur

 

r.

 

Aanvragen e-herkenning en beheer machtigingenregister.

Juridisch adviseur

 

s.

Algemene verordening gegevensbescherming, hoofdstuk 3

Alle beslissingen en handelingen genoemd in de artikelen van dit hoofdstuk ter afhandeling van verzoeken van betrokkenen.

Juridisch adviseur

P&O adviseur

PO/Ciso

 

t.

Algemene verordening gegevensbescherming, op de wet gebaseerde besluiten, reglementen, richtlijnen, verordeningen, nadere regels, beleidsregels en/of uitvoeringsregels

Het besluiten tot het aangaan van verwerkersovereenkomsten.

Algemeen directeur

Manager bedrijfsvoering

 

u.

Artikel 33 Algemene verordening gegevensbescherming

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het indienen van meldingen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

FG

PO/Ciso

Indien het datalek betrekking heeft op gegevens die in het kader van een gemandateerde bevoegdheid worden verwerkt, dan dient de verwerkingsverantwoordelijke gemeente te beslissen over het al dan niet melden bij de AP.

v.

Artikel 34 Algemene verordening gegevensbescherming

Alle beslissingen en handelingen met betrekking tot het melden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan betrokkenen.

FG

PO/CISO

Indien het dalalek betrekking heeft op gegevens die in het kader van een gemandateerde bevoegdheid worden verwerkt, dan dient de verwerkingsverantwoordelijke gemeente te beslissen over het informeren van betrokken.

w.

Archiefwet

Het zorgdragen voor archiefbescheiden.

Record-manager

Voor zover hieronder niet anders is bepaald.

x.

Archiefwet, Archiefbesluit 1995

Besluiten tot vernietiging van archiefstukken met inachtneming van de voorschriften.

Algemeen directeur

 

y.

Archiefbesluit 1995

Het opstellen en ondertekenen van een verklaring op grond van artikel 8 van het Archiefbesluit 1995.

Algemeen directeur

Manager bedrijfsvoering

 

z.

Archiefwet, Archiefbesluit 1995, Archiefregeling

Het doorvoeren van wijzigingen in het Handboek Vervanging Archiefbescheiden conform het bepaalde in hoofdstuk 9 van het Handboek.

Algemeen directeur

 

Record-manager

 

 

 

Beperkt tot kleine wijzigingen als bedoeld in hoofdstuk 9 van het Handboek.

 

III. Externe mandaten

 

3.1Externe mandaten

Nr.

Regeling

Bevoegdheid

Mandaat / volmacht/ machtiging verleend aan

Voorschriften, voorwaarden en beperkingen

a.

Mandaatbesluit d.d. 3 december 2018

Het toekennen/verstrekken dan wel weigeren van een individuele voorziening jeugdhulp na toegang via huisarts, medisch specialist en jeugdarts.

Gebieds-managers van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

 

b.

Extern mandaatbesluit bijzondere bijstand 2022

Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van de bijzondere bijstand.

Algemeen directeur van het openbaar lichaam Senzer

Zie besluit

c.

Extern mandaatbesluit schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners

Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers en hun (ex-)partners.

Algemeen directeur van het openbaar lichaam Senzer

Zie besluit

d.

Extern mandaatbesluit uitvoering archieftaken door Senzer

Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van archieftaken door Senzer.

Algemeen directeur van openbaar lichaam Senzer

Zie besluit

e.

Extern mandaatbesluit bevoegdheden in het kader van de uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis

Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van Beschermd wonen en Beschermd thuis.

Gemeente-secretaris van de gemeente Helmond

Zie besluit

f.

Extern mandaatbesluit bevoegdheden in het kader van opvang

Bevoegdheden met betrekking tot de uitvoering van opvang.

Gemeente-secretaris van de gemeente Helmond

Zie besluit

g.

Bevoegdhedenregeling Een 10 voor de Jeugd Peelgemeenten 2021

Bevoegdheden met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp.

Programma-manager

Zie besluit

h.

Opdracht, mandaat, volmacht en machtiging Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 “Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant

Bevoegdheden met betrekking tot de inkoop van jeugdhulp en Veilig Thuis.

College van burgemeester en wethouders en burgemeester van de gemeente Eindhoven

Zie besluit

i.

Machtiging Spoedeisende zorg (SEZ) Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant

Het inzetten van spoedhulp op basis van verwijzing als ware zij een medisch verwijzer;

Het inzetten van een gesloten plaatsing in het vrijwillig kader buiten kantoortijden.

Bestuurder van Stichting Veilig Thuis Oost-Brabant

Zie besluit