Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaltbommel

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaltbommel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen, vastgesteld op 6 juli 2021.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Parkeerverordening 2021
 2. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2023
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2023nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-285914

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

BESLUIT VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Z a l t b o m m e l ;

 

Gelet op artikel B van de Parkeerverordening 2021 en artikel 8 en artikel 9, tweede lid, van de Verordening parkeerbelastingen;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het volgende: Besluit tot aanwijzing plaatsen betaald parkeren en toepassing wielklem, tot aanwijzing parkeren met parkeervergunning en parkeerkraskaart en tot het stellen van voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur

 

 • I.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1 'Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem';

 • II.

  de plaatsen waar en het tijdstip waarop mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 2 'Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd';

 • III.

  de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop geparkeerd mag worden met een parkeerkraskaart als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen, vast te stellen zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 3 'Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart’;

 • IV.

  het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen, vastgesteld op 6 juli 2021 in te trekken met ingang van de in artikel V genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op hetgeen zich voor die datum heeft voorgedaan;

 • V.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van 1 juli 2023.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zaltbommel in de vergadering van 20 juni 2023.

W. (Wouter) Abee

secretaris

P.C. (Pieter) van Maaren

burgemeester

BIJLAGE 1 Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

 

1a Plaats toepassing van de wielklem

De plaatsen en het tijdstip waar de wielklem wordt toegepast zijn:

 

Tabel a: Zone blauw

Straatnaam:

Straatdeel:

Gebied

Van

tot

Boschstraat

Markt

Ruiterstraat

Zone blauw

Markt

Waterstraat

1

Markt

15

Waalkade

Zone blauw

Zone blauw

 

Tabel b: Zone grijs

Straatnaam:

Straatdeel:

Gebied

Van

tot

Terrein Beersteeg

Terrein Rotterdamse Bol

-

-

-

-

Zone grijs

Zone grijs

 

1b Tijdstip parkeerschijf in blauwe zone verplicht

Het tijdstip waarop de parkeerschijf verplicht moet worden toegepast zijn:

Dag

Tijd van:

Tijd tot:

Maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

 

1c Plaats betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

De plaatsen en het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd, alsmede de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast zijn:

 

Tabel c: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

Van

 

tot

Gebied

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon.Wilhelminaweg

Zone oranje

De Laeck

2

24

Zone oranje

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter woningen Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

Gamerschestraat

1

81

Zone oranje

Gasthuisstraat

1

41

Zone oranje

Karstraat

1

43

Zone oranje

Kerkplein

1

30

Zone oranje

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

Koningstraat

1

34

Zone oranje

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

Maasstraat

1

26

Zone oranje

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

Molenwal

1

23

Zone oranje

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

Nutstuin

1

20

Zone oranje

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

Oliestraat

1

68

Zone oranje

Omhoeken

3

13

Zone oranje

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

Spiesmakerstraat

1

13

Zone oranje

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone oranje

Tolstraat

2

31

Zone oranje

Vismarkt

1

8

Zone oranje

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

Waalkade

2

38

Zone oranje

Zandstraat

1

29

Zone oranje

 

Tabel d: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

Gebied

Van

tot

Terrein Oude Wasserij

Terrein Havendijk

Terrein Veerweg

Waalkade

-

-

-

39

-

-

-

45a

Zone groen

Zone groen

Zone groen

Zone groen

 

1d Plaats betaald parkeren bij hoogwater

Er is sprake van hoogwater, indien het water het niveau van tenminste 460cm NAP heeft bereikt.

 • i.

  Bij een waterpeil van tenminste 490cm NAP wordt de ‘Kindertuin’ toegevoegd aan zone grijs zoals beschreven in Tabel b van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’;

 • ii.

  Bij een waterpeil van tenminste 540 cm NAP worden de parkeerplaatsen op parkeerterrein Omhoeken ingedeeld in zone grijs zoals beschreven in Tabel b van artikel 1a van Bijlage 1 ‘Plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en toepassing van de wielklem’.

1e Tijdstip betaald parkeren

Het tijdstip waarop tegen betaling van de parkeerbelastingen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening parkeerbelastingen mag worden geparkeerd zijn:

Dag

Tijd van:

Tijd tot:

Maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

 

1f Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het betaald parkeren in de gebieden genoemd in de tabellen c en d geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur door het inwerpen van muntstukken van euro 0,10, euro 0,20, euro 0,50 of euro 1,00 danwel door middel van een pinpas of door het starten en stoppen van een parkeeractie bij een provider die mobiel parkeren aanbiedt waarmee gemeente Zaltbommel een contract heeft gesloten voor deze dienst.

 • 2.

  Er dienen ten minste zoveel muntstukken in de parkeerapparatuur te worden geworpen als nodig zijn en/of het saldo op de rekening van de pinpas dient ten minste zo groot te zijn als nodig is, om de gewenste parkeerduur te kunnen parkeren.

 • 3.

  Indien bij het betaald parkeren op straat gebruik wordt gemaakt van parkeerapparatuur welke na inwerkingstelling een parkeerkaartje afgeeft, dient dit parkeerkaartje met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.

 • 4.

  Bij het starten van een parkeeractie geeft de belastingplichtige het zonenummer door dat hoort bij de betreffende parkeerlocatie. Het kenteken van het voertuig waarmee wordt geparkeerd dient bij de provider te zijn geregistreerd.

BIJLAGE 2 Plaatsen waar met een vergunning mag worden geparkeerd

 

2a Plaats waar een parkeervergunning geldig is.

De plaatsen waar mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

 

Tabel a: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

Van

 

tot

Gebied

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon.Wilhelminaweg

Zone oranje

De Laeck

2

24

Zone oranje

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter woningen Heksenwal 22-32)

 

32

Zone oranje

Gasthuisstraat

1

41

Zone oranje

Karstraat

1

43

Zone oranje

Kerkplein

1

30

Zone oranje

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

Koningstraat

1

34

Zone oranje

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

Maasstraat

1

26

Zone oranje

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

Molenwal

1

23

Zone oranje

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

Nutstuin

1

20

Zone oranje

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

Oliestraat

1

68

Zone oranje

Omhoeken

3

13

Zone oranje

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

Spiesmakerstraat

1

13

Zone oranje

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone oranje

Tolstraat

2

31

Zone oranje

Vismarkt

1

8

Zone oranje

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

Waalkade

2

38

Zone oranje

Zandstraat

1

29

Zone oranje

 

Tabel b: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

Gebied

Van

tot

Terrein Oude Wasserij

Terrein Havendijk

Terrein Veerweg

Waalkade

-

-

-

39

-

-

-

45a

Zone groen

Zone groen

Zone groen

Zone groen

 

2b Tijdstip waarop met een vergunning mag worden geparkeerd

Het tijdstip waarop met een vergunning mag worden geparkeerd als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

Dag

Tijd van:

Tijd tot:

Maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

BIJLAGE 3 Plaats, tijdstip en wijze van parkeren met een parkeerkraskaart

 

3a Plaats van parkeren met een parkeerkraskaart

De parkeerduur met een parkeerkraskaart is maximaal 4 uur. De plaatsen waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

 

Tabel a: Zone oranje

Straatnaam:

Straatdeel:

Van

 

tot

Gebied

Aart Robberstraat

5

25

Zone oranje

Agnietenstraat

1

53

Zone oranje

Bolwerk de Kat

1

7

Zone oranje

Boschstraat

Nieuwstraat

Kon.Wilhelminaweg

Zone oranje

De Laeck

2

24

Zone oranje

Heilige Geeststraat

3

38

Zone oranje

Heksenwal (inclusief parkeerterrein achter woningen Heksenwal 22-32)

2

32

Zone oranje

Gamerschestraat

1

81

Zone oranje

Gasthuisstraat

1

41

Zone oranje

Karstraat

1

43

Zone oranje

Kerkplein

1

30

Zone oranje

Kloosterstraat

1

32

Zone oranje

Kommerstraat

1

24

Zone oranje

Koningstraat

1

34

Zone oranje

Korte Steigerstraat

1

17

Zone oranje

Lange Steigerstraat

1

30

Zone oranje

Maasstraat

1

26

Zone oranje

Minnebroederstraat

1

25

Zone oranje

Molenwal

1

23

Zone oranje

Nieuwstraat

1

27

Zone oranje

Nonnenstraat

1

94

Zone oranje

Nutstuin

1

20

Zone oranje

Oenselsestraat

1a

52

Zone oranje

Oliestraat

1

68

Zone oranje

Omhoeken

3

13

Zone oranje

Oude Vischmarkt

1

19

Zone oranje

Regulierstraat

1

14

Zone oranje

Ruiterstraat

1

37

Zone oranje

Spiesmakerstraat

1

13

Zone oranje

Terrein Omhoeken (uitzondering zie 1c)

-

-

Zone oranje

Tolstraat

2

31

Zone oranje

Vismarkt

1

8

Zone oranje

Vogelenzang (inclusief parkeerterrein achter Vogelenzang 22)

1

57

Zone oranje

Waalkade

2

38

Zone oranje

Zandstraat

1

29

Zone oranje

 

Tabel b: Zone groen

Straatnaam:

Straatdeel:

Gebied

Van

tot

Terrein Oude Wasserij

Terrein Havendijk

Terrein Veerweg

Waalkade

-

-

-

39

-

-

-

45a

Zone groen

Zone groen

Zone groen

Zone groen

 

3b Tijdstip parkeren met een parkeerkraskaart

Het tijdstip waarop met een parkeerkraskaart geparkeerd mag worden als bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening parkeerbelastingen zijn:

Dag

Tijd van:

Tijd tot:

Maandag t/m zaterdag

9:00 uur

18:00 uur

Voor officiële feestdagen geldt hetzelfde regime als voor de zondag

Als officiële feestdag wordt aangemerkt: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag

 

3c Wijze van betalen

 • 1.

  Ter zake van het parkeren met een parkeerkraskaart in de gebieden genoemd in tabel a en b geschiedt door open krassen of aankruisen van de dag, datum, maand, uur en minuten en het invullen van het kenteken op een parkeerkraskaart.

 • 2.

  Na het openkrassen of aankruisen dient de parkeerkraskaart uit het parkeerkraskaartenboekje gescheurd te worden en dient de parkeerkraskaart met de tijdsaanduiding aan de bovenzijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht.