Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Gemeente Roerdalen
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 171 van de Gemeentewet
 3. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. titel 3 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-06-2023nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-282523

011703C2B7

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Gemeente Roerdalen

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Roerdalen,

ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft:

 

Gelet op:

 • -

  artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet;

 • -

  artikel 171 van de Gemeentewet;

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en

 • -

  titel 3 van boek 3 Burgerlijk Wetboek;

Overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten uit Noord- en Midden-Limburg voornemens zijn om de gemeente Venlo aan te wijzen als mandaatgemeente voor de regio Noord- en Midden-Limburg in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA);

 

Taken die daarbij horen zijn:

 • -

  het aanvragen van middelen, het beheren en uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • -

  het samen met de zorgverzekeraar coördineren van de samenwerking tussen partijen;

 • -

  het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA;

 • -

  het zijn van een aanspreekpunt voor betrokkenen bij het opstellen van de regiobeelden en het regioplan;

en dat ter uitvoering van deze taken de juiste mandaten, volmachten en machtigingen aan de mandaatgemeente Venlo verleend dienen te worden;

 

Besluiten:

Aan het college van burgemeester en wethouders van de mandaatgemeente Venlo Mandaat-, volmacht- en machtiging te verlenen voor het uitvoeren van bovengenoemde taken met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg.

 

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg Gemeente Roerdalen

Artikel 1 Mandaatverlening

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen verleent aan het college van burgemeester en wethouders van de mandaatgemeente Venlo, met inachtneming van artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden met en nodig zijn in het kader van aanbestedingen ter uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Artikel 2 Volmacht en machtiging

 • 1.

  Het college van de gemeente Roerdalen verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aanvragen van middelen of subsidies, die verband houden met en nodig zijn in het kader van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord, alsmede het uitgeven van voornoemde middelen of subsidies.

 • 2.

  Het college van de gemeente Roerdalen verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo machtiging om handelingen te verrichten ten behoeve van de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, waaronder het feitelijk uitvoeren van de aanvraag tot verlening dan wel vaststelling van een subsidie, alsmede het verrichten van alle overige administratieve verplichtingen die zijn verbonden aan het beheer van de middelen die worden verkregen voor de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord.

Artikel 3 Rechtsgeding, bezwaarprocedure en (proces)vertegenwoordiging

 • 1.

  Het college van de gemeente Roerdalen verleent aan het college van de mandaatgemeente Venlo de bevoegdheid tot het besluiten om een rechtsgeding of een bezwaarprocedure te voeren, handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten dan wel conservatoir maatregelen te nemen voor zover dit rechtsreeks verband houdt met een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2.

 • 2.

  Het college dan wel de burgemeester van de gemeente Roerdalen verleent aan het college dan wel de burgemeester van de gemeente Venlo volmacht voor de vertegenwoordiging in en buiten rechte voor zover deze vertegenwoordiging rechtstreeks verband houdt met een bevoegdheid als bedoeld in de artikelen 1 en 2 en lid 1 van het onderhavige artikel.

Artikel 4 Ondermandaat, subvolmacht, submachtiging

Het college dan wel de burgemeester van de mandaatgemeente Venlo kan ter uitoefening van een krachtens artikel 1, 2 en 3 aan hem gemandateerde respectievelijk ge(vol)machtigde bevoegdheid, schriftelijk ondermandaat, subvolmacht en submachtiging verlenen aan ondergeschikten en niet-ondergeschikten.

Artikel 5 Voorwaarden

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 1 en 2 handelt de gemeente Venlo overeenkomstig de eigen wet- en regelgeving en nationale/internationale regelgeving.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als: ”Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Integraal Zorgakkoord Noord- en Midden-Limburg gemeente Roerdalen”.

Sint Odiliënberg, 20 juni 2023

De burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije mr.

De burgemeester,

M.D. de Boer-Beerta

De burgemeester,

Mr. M.D. de Boer-Beerta

Toelichting bij artikel 1 van het mandaatbesluit

In de (nog op te stellen) Samenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat subsidieverlening - indien aan de orde - door de gemeente Venlo (op eigen titel van de gemeente Venlo) zal plaatsvinden en wordt de toestemming van de andere gemeenten die hiervoor noodzakelijk is, geregeld.