Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Aanwijzing cameragebied op en rondom de Egoli

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing cameragebied op en rondom de Egoli
CiteertitelAanwijzing cameragebied op en rondom de Egoli
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagePlattegrond

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening 2008
 2. artikel 151c van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-06-202322-07-2023nieuwe regeling

22-06-2023

gmb-2023-280221

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing cameragebied op en rondom de Egoli

Overwegende:

 

dat de burgemeester van Amsterdam op grond van artikel 2.24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), juncto artikel 151c Gemeentewet, de bevoegdheid heeft om te kunnen besluiten tot plaatsing van een camera voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats als dat naar haar oordeel noodzakelijk is in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 

Proportionaliteit

Uit informatie van de politie en het stadsdeel ten aanzien van de Egoli blijkt dat er in juni 2023 meerdere geweldsincidenten zijn geweest bij een woning in deze straat. Deze incidenten leveren een gevaar op voor de openbare orde. Bewoners voelen zich als gevolg hiervan niet meer veilig in hun woon- en leefomgeving. De politie schat de kans op herhaling van de verstoring van de openbare orde in als reëel.

 

Subsidiariteit / andere maatregelen

Ter handhaving van de openbare orde op bovengenoemde locatie zijn de volgende maatregelen getroffen:

 

 • -

  Er zijn gesprekken geweest met individuele bewoners door medewerkers van het stadsdeel, de politie en de woningcorporatie om de onrust te peilen en hulp aan te bieden;

 • -

  De politie zet extra surveillance in;

 • -

  De politie heeft extra aandacht voor deze locatie;

 • -

  Er wordt gezorgd voor beter zicht op de woning;

 • -

  Bewoners worden per brief geïnformeerd over de genomen maatregel;

Belangenafweging

Het inzetten van cameratoezicht is in aanvulling op de bestaande maatregelen noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde.

 

De burgemeester heeft het belang van een effectieve handhaving van de openbare orde enerzijds en de daarmee gepaard gaande mogelijke inperking van het recht op privacy anderzijds tegen elkaar heeft afgewogen. In die afweging moet aan het algemene belang om de verstoring van de openbare orde te herstellen meer gewicht worden toegekend dan aan het belang om geen inmenging te dulden in de privacy.

 

De burgemeester volgt de (verstoringen van de) openbare orde op en rond de Egoli permanent en het besluit tot het instellen van cameratoezicht zal onmiddellijk worden ingetrokken indien het cameratoezicht niet meer noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde.

 

Besluit

Gelet op artikel 151c Gemeentewet juncto artikel 2.24 APV;

 

Brengt ter algemene kennis dat zij op 22 juni 2023 heeft besloten:

 

 • 1.

  Op en rond de Egoli cameratoezicht in te stellen. De begrenzing van het gebied waar de camera’s worden geplaatst, is aangegeven in bijgevoegde plattegrond;

 • 2.

  Te bepalen dat dit besluit geldt voor de periode van 22 juni 2023 tot 22 juli 2023;

 • 3.

  Te bepalen dat dit besluit wordt bekend gemaakt in het Gemeenteblad en direct in werking treedt.

Femke Halsema

Burgemeester van Amsterdam

 

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan binnen zes weken na publicatie van dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. U kunt een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam.