Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Teylingen

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieTeylingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023
CiteertitelMandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de burgemeester.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2023nieuwe regeling

30-05-2023

gmb-2023-276734

Z-23-310895

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Teylingen, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

gelet op Afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het Integraal Zorgakkoord (IZA),

 

overwegende dat:

 • -

  in het IZA afspraken gemaakt zijn om in samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren de gezondheid van inwoners te bevorderen en passende zorg te verlenen door processen goed op elkaar aan te laten sluiten en regionaal afspraken te maken over domeinoverstijgende samenwerking;

 • -

  de hierboven genoemde afspraken zich vooral richten op valpreventie bij ouderen, welzijn op recept, aanpak van overgewicht bij kinderen, gecombineerde leefstijlinterventie bij volwassenen en een kansrijke start voor jeugdigen;

 • -

  er 44 samenwerkingsregio’s zijn en er binnen die regio’s drie financiers zijn: gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren, die namens de overige partijen de kwaliteit van de samenwerking behartigen;

 • -

  het gezien het bovenstaande noodzakelijk is dat in iedere regio één gemeente door de andere aan het IZA deelnemende gemeenten gemandateerd en ge(vol)machtigd wordt om namens deze gemeenten (het gemeentelijk deel van) het IZA uit te voeren,

B e s l u i t e n :

 

Vast te stellen het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023

Artikel 1  

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend, waarbij het verlenen van ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging wordt toegestaan, om in het kader van het Integraal Zorgakkoord de volgende bevoegdheden en werkzaamheden uit te oefenen:

 • a.

  waar nodig op basis van de SPUK IZA: het aanvragen van middelen, het beheren van deze middelen, het uitgeven van deze middelen en het daarover verantwoording afleggen aan de subsidieverstrekker;

 • b.

  het opstellen van het regiobeeld;

 • c.

  het opstellen van het regioplan op basis van het onder b. genoemde regiobeeld;

 • d.

  het maken van afspraken en het sluiten van overeenkomsten binnen de governance van de regionale samenwerking IZA;

 • e.

  het zijn van aanspreekpunt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren voor zover betreft de onder d. genoemde afspraken en overeenkomsten alsmede de afspraken die voortvloeien uit de werkagenda en het regioplan.

Artikel 2  

Aan de hierboven genoemde mandaat, volmacht en machtiging worden de volgende instructies verbonden:

 • a.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden maakt geen gebruik van zijn mandaat, volmacht en machtiging als het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de gemeente Teylingen de bevoegdheid zelf wil uitoefenen;

 • b.

  Tussen (vertegenwoordigers van) de gemeente Leiden en gemeente Teylingen wordt minimaal één keer per zes maanden overleg gevoerd over de uitvoering van dit besluit.

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

Aldus vastgesteld op 30 mei 2023,

het college van burgemeester en wethouders van Teylingen,

de secretaris,

J.F.A. Tomassen

de burgemeester,

C. Breuer

De burgemeester,

C. Breuer

Instemmingsverklaring

Overeenkomstig artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht stemt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden in met de bij het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit IZA gemeente Teylingen 2023 verleende mandaat, volmacht en machtiging.

het college van burgemeester en wethouders van Leiden

de secretaris,

P. van Vliet

de burgemeester,

H. Lenferink