Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027
CiteertitelSubsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275373

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Inwonerondersteuning 2024 tot en met 2027

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  ervaringsdeskundige: iemand die op basis van persoonlijke en collectieve ervaringskennis de doelgroep kan ondersteunen in het herstelproces;

 • c.

  generalistisch gebiedsteam: sociaal wijkteam dat bestaat uit professionals met verschillende expertises vanuit verschillende organisaties, die zijn ingesteld om zorg en maatschappelijke ondersteuning beter op elkaar af te stemmen en dichter in de wijk te brengen;

 • d.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • e.

  integraal ondersteuningsplan: een ondersteuningsplan dat op verschillende leefgebieden beschrijft welke ondersteuning nodig is en voor welke duur;

 • f.

  inwonersondersteuning: individuele en of collectieve ondersteuning aan inwoners van Roosendaal vanaf 16 jaar met een ondersteuningsvraag of aan hun mantelzorgers;

 • g.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per jaar aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • h.

  kwetsbare inwoners: inwoners die door een combinatie van factoren die elkaar beïnvloeden in een (zeer) kwetsbare situatie kunnen komen;

 • i.

  mantelzorg: intensieve en langdurige zorg en ondersteuning gegeven aan een naaste met een (chronische) ziekte of beperking, anders dan gebruikelijke hulp;

 • j.

  mantelzorger: iemand die langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning geeft aan een naaste die (chronisch) ziek is of een beperking heeft;

 • k.

  ‘ouder en gezin’-gerelateerde problematiek: individuele problematiek bij ouders, of in het gezin is sprake van armoede en/of andere omgevingsfactoren die een risico kunnen vormen voor goed genoeg opvoeden;

 • l.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die op-treedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • m.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren;

 • n.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • o.

  transformatieagenda Sociaal Domein ‘Oog voor Elkaar’: beleidsdocument dat op 16 april 2019 door het college van B&W is vastgesteld;

 • p.

  Veilig Thuis: advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • q.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag;

 • r.

  voorliggend veld: het geheel van collectieve voorzieningen en het gehele netwerk van vrijwilligers en professionals dat vrij toegankelijk beschikbaar is in de gemeente Roosendaal om inwoners te helpen op eigen kracht en naar eigen tevredenheid aan de samenleving deel te laten nemen;

 • s.

  vrij toegankelijke ondersteuning: ondersteuning waarvoor geen indicatie nodig is;

 • t.

  welzijn op recept: een alternatief voor inwoners met psychosociale klachten die de huisarts bezoeken. Huisartsen kunnen direct doorverwijzen naar een welzijnscoach, in plaats van medicatie voor te schrijven;

 • u.

  welzijnscoach: professional die getraind is conform de richtlijnen van het landelijk kennisnetwerk 'Welzijn op recept'.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is het bevorderen dat inwoners hun eigenwaarde en zelfredzaamheid kunnen herstellen en/of behouden.

 

Hierbij zijn de hoofddoelen: inwoners zijn zelfredzaam en zien om naar elkaar, voelen zich onderdeel van een netwerk en zetten zich in voor hun omgeving, waarbij zij naar vermogen zelfstandig blijven functioneren en actief meedoen in de samenleving.

 

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  het bieden van één eenduidige herkenbare toegang voor inwoners, de samenwerking binnen de generalistische gebiedsteams, scholen, ontmoetingscentra en huisartsen;

 • -

  inwoners hebben inzicht in hun (financiële) situatie en/of draagkracht en worden hierbij ondersteund indien nodig;

 • -

  inwoners worden zolang als dat nodig is ondersteund zonder dat hiervoor een (Wmo) indicatie nodig is;

 • -

  inwoners voelen zich gesteund en ervaren minder eenzaamheid;

 • -

  mantelzorgers voelen zich gesteund en ervaren meer balans tussen draaglast en draagkracht;

 • -

  jeugdigen groeien gezond, weerbaar en veilig op;

 • -

  ouders voelen zich gesteund en ‘ouder en gezin’-gerelateerde problematiek wordt vroegtijdig herkend;

 • -

  de verbinding tussen eerstelijns zorg, niet-medische zorg en ondersteuning binnen het Sociaal Domein verstevigen en uitbreiden;

 • -

  Inwoners in een financieel kwetsbare situatie worden ondersteund bij het herstel en/of behoud van hun zelfredzaamheid.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen uit artikel 2.

 

 • 1.

  Het bieden van integrale inwonerondersteuning en mantelzorgondersteuning aan alle inwoners in de vorm van:

  • a.

   het geven van informatie en advies;

  • b.

   het verhelderen en analyseren van de hulpvraag;

  • c.

   het opstellen van een integraal ondersteuningsplan;

  • d.

   het toeleiden naar of inzetten van oplossingen uit het voorliggend veld, zowel collectief als individueel;

  • e.

   outreachend werken en zorgen voor goede zichtbaarheid en samenwerking met het voorliggend veld;

  • f.

   het bieden van vrij toegankelijke ondersteuning;

  • g.

   bij opschalen en afschalen en/of bij de noodzaak tot niet vrij toegankelijke zorg afstemmen met Wmo- en jeugdprofessionals, professionals schuldhulpverlening en klantmanagers van het werkplein;

  • h.

   het voeren van de casusregie op het integraal ondersteuningsplan;

  • i.

   het bereikbaar zijn voor spoedeisende problemen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week;

  • j.

   inventariseren wat de ondersteuningsbehoefte is bij meldingen die worden afgeschaald vanuit Veilig Thuis;

  • k.

   het begeleiden van mantelzorgers, waaronder het bieden van praktische hulp, emotionele en educatieve steun en het bieden van respijtzorg aan degene voor wie de mantelzorger zorgt;

  • l.

   het geven van waardering aan mantelzorgers door middel van:

   • -

    het organiseren van de ‘dag van de mantelzorger’;

   • -

    het bieden van (extra) respijtzorg gericht op de mantelzorger zelf;

   • -

    het bieden van passende initiatieven op individuele basis

  • m.

   het continueren van Welzijn op recept en in overleg met opdrachtgever uitbreiden naar overige huisartspraktijken;

  • n.

   het inzetten van gekwalificeerde welzijnscoaches conform het landelijk kennisnetwerk.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   samenwerkingsverbanden.

 • Aangezien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 2.

  Aanvrager verplicht zich in het eerste subsidiejaar werkprocessen vast te stellen voor de samenwerking met andere partijen. Dit gebeurt in afstemming met de gemeente.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten, de doelgroep en de sociale context van verschillende wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Hierbij is inclusief en cultuursensitief werken onderdeel.

 • 6.

  De benadering van de inwoner(s) is conform de uitgangspunten van positieve gezondheid en er wordt aangesloten bij de leefwereld van de inwoner.

 • 7.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de wijken en dorpen.

 • 8.

  Aanvrager zorgt ervoor dat alle professionele personeelsleden, die worden ingezet in de wijken en dorpen, zijn ingeschreven in het beroepsregister Sociaal Werk Nederland.

 • 9.

  Aanvrager werkt conform de uitgangspunten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 10.

  Aanvrager toont aan dat een gedragscode, ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en (professionele-) integriteitskwesties, van toepassing is op alle in te zetten, betaalde en vrijwillige, medewerkers en levert de gedragscode aan als onderdeel van de aanvraag.

 • 11.

  Subsidie wordt verstrekt aan maximaal één samenwerkingsverband, niet zijnde (zorg)aanbieders van gespecialiseerde jeugd, Wmo- en Wlz-zorg op indicatie.

 • 12.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • a.

   aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten van inwoners geen belemmering vormen voor het herstellen en/of behouden van de eigenwaarde en zelfredzaamheid, het stellen van een ondersteuningsvraag via de integrale toegang Inwonersondersteuning Roosendaal, mantelzorgondersteuning en met gebruikmaking van het bijpassende ondersteuningsaanbod;

  • b.

   aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipatiethema's bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en daarmee meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • c.

   aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van Inwonersondersteuning, mantelzorgondersteuning en het bijpassende ondersteuningsaanbod door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • d.

   aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop de aanvrager voor differentiatie zorgt in de dienstverlening per wijk/dorp;

  • e.

   de wijze waarop extra aandacht is voor de kwetsbare wijken/focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid;

  • f.

   de wijze waarop de effecten van de activiteiten/diensten worden gemeten en gerapporteerd;

  • g.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • h.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • i.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • j.

   een omschrijving van de wijze waarop er aandacht is voor vernieuwing van de dienstverlening en hoe de organisatie innovatieve ideeën en initiatieven ondersteunt;

  • k.

   een visie op de onderlinge samenhang tussen de activiteiten binnen deze regeling;

  • l.

   een omschrijving van kennis en kunde van de partners in het samenwerkingsverband ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan cultureel sensitief werken;

  • m.

   een omschrijving van de deskundigheid van de medewerkers waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de beschikbare kennis van de situatie in de gemeente Roosendaal;

  • n.

   een omschrijving van de wijze waarop de deskundigheid van medewerkers wordt onderhouden;

  • o.

   een omschrijving van de maatregelen die worden getroffen ter voorkomen van wachtlijsten en hoe met wachtlijsten wordt omgegaan wanneer deze toch ontstaan;

  • p.

   een omschrijving van de wijze waarop wordt aangesloten bij de (generalistische) gebiedsteams;

  • q.

   een omschrijving van de wijze waarop wordt aangesloten bij de activiteiten van het Informatiepunt Digitale Overheid;

  • r.

   een omschrijving van de wijze waarop wordt samengewerkt met de Jeugd- en Wmo-professionals;

  • s.

   een omschrijving van de wijze waarop de activiteiten aansluiten bij de dienstverlening van organisaties die vanuit de Wet Langdurige Zorg of Zorg Verzekerings Wet worden gefinancierd;

  • t.

   een omschrijving van de wijze waarop samengewerkt wordt met ervaringsdeskundigen.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor personeel;

  • b.

   kosten voor deskundigheidsbevordering/opleiding van personeel;

  • c.

   kosten voor bedrijfsvoering, zoals huur, software-, licentie- en communicatiekosten en kosten voor de accountantscontrole.

 •  

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   het bieden van individuele ondersteuning in de vorm van een maatwerkvoorziening of als PGB;

  • b.

   kosten die geen direct gevolg zijn van de uitvoering van de activiteiten zoals benoemd in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt in totaal maximaal € 15.540.672 voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 3.885.168

  • b.

   voor het jaar 2025 € 3.885.168

  • c.

   voor het jaar 2026 € 3.885.168

  • d.

   voor het jaar 2027 € 3.885.168

 • 2.

  Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

 •  

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten;

   • aantoonbare kennis van de sociale context van de wijken en dorpen van Roosendaal;

   • de mate waarin de uitgangspunten van positieve gezondheid worden vormgegeven;

   • de mate waarin de aanpak en werkwijze concreet bijdraagt aan de inclusieve samenleving.

 •  

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2;

 •  

  • c.

   Inzet van vrijwilligers

   • de mate waarin de inzet van vrijwilligers en inzet van professionals bij een individuele ondersteuningsvraag voorkomt.

 •  

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate, wijze en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, buiten het samenwerkingsverband.

 •  

  • e.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, ingezet wordt op advies en ondersteuning van de netwerkpartners, passend bij de steeds veranderende maatschappelijke trends;

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, activiteiten worden ontplooid die steeds inspelen op de veranderende behoeften van (kwetsbare-) inwoners;

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, signalen van sociaal maatschappelijke trends in de wijken en/of dorpen van gemeente Roosendaal kenbaar worden gemaakt aan de gemeente met het doel bij te dragen aan lokaal beleid;

 •  

  • f.

   Continuïteit van dienstverlening

   • de mate waarin continuïteit van dienstverlening en relaties binnen het gebiedsnetwerk geborgd is;

 •  

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 •  

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 •  

 • 4.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Het college verstuurt de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   het activiteitenaanbod bekend te maken op www.roosendaalvoorjou.nl;

  • d.

   flexibel en actief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsontwikkelingen, sociale onrust en/of calamiteiten binnen de gemeente Roosendaal;

  • e.

   zorg te dragen voor de algemene toegankelijkheid van de activiteiten voor de inwoners;

  • f.

   outreachend te werken en zorgen voor goede zichtbaarheid en samenwerking met het voorliggend veld;

  • g.

   zorg te dragen voor één eenduidige herkenbare toegang voor de inwoners en één telefoonnummer waarop de organisatie alle werkdagen bereikbaar is, deze toegang is ook geschikt voor inwoners met een beperking en/of anderstaligen;

  • h.

   de huidige huisstijl van communicatie en domeinnaam van de website te continueren;

  • i.

   de activiteiten te laten plaatsvinden vanuit ontmoetingscentra, scholen en huisartsen(praktijken) of andere voorzieningen uit het voorliggend veld;

  • j.

   een bijdrage te leveren aan de verdere doorontwikkeling van de generalistische gebiedsteams met borging van individuele specialisme en kwaliteiten;

  • k.

   bij start van een ondersteuningstraject gebruik te maken van de voorzieningenwijzer;

  • l.

   te werken vanuit het principe één plan, één gezin, één regisseur;

  • m.

   te werken volgens de leidende principes (uitgangspunten) zoals opgenomen in de transformatieagenda Sociaal Domein ‘Oog voor Elkaar’;

  • n.

   aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de wijken en dorpen van Roosendaal.

 •  

 • 2.

  De penvoerder is verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording over de activiteiten en het samenwerkingsverband.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Inwonersondersteuning 2024 tot en met 2027

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.