Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027
CiteertitelSubsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275363

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  exposing: het zonder instemming verspreiden van intiem beeldmateriaal vergezeld van persoonsgegevens via sociale media om de afgebeelde persoon te schande te maken bij haar of zijn sociale omgeving;

 • c.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • d.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • e.

  Jeugdboa: een buitengewoon opsporingsambtenaar ter aanvulling van de politie en om in te grijpen bij laagdrempelige overtredingen van jongeren;

 • f.

  JoinUs: een stichting die zich inzet om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken en aan te kaarten. Stichting Join Us dringt eenzaamheid onder jongeren van 12 tot 3n jaar terug, door ze samen te brengen én te helpen sociaal sterker te worden;

 • g.

  jongeren: inwoners in de leeftijd van 8 tot circa 23 jaar;

 • h.

  Jongerenwerk Plus: jongerenwerkers die zich richten op het vergroten van de weerbaarheid en het verschuiven van perspectief van jongeren die dreigen af te glijden naar de criminaliteit;

 • i.

  kinderen: de kinderen waarmee het jongerenwerk aan de slag gaat, zijn kinderen vanaf 8 jaar;

 • j.

  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid: Programma voor een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden. Het uitvoeringsplan voor Roosendaal wordt in de loop van 2023 ontwikkeld door de gemeente, haar partners, bewoners en ondernemers;

 • k.

  opbouwwerk: welzijnswerkers die zich bezighouden met het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van de bewoners bij het verbeteren van de leefbaarheid van hun woonomgeving te versterken;

 • l.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • m.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. En om zo veel mogelijk eigen regie te voeren;

 • n.

  Preventie met Gezag: langdurige preventie aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit en preventie aanpak van jeugdcriminaliteit. Het programma maakt onderdeel uit van de gehele werkingssfeer van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid Roosendaal;

 • o.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • p.

  SKJ-registratie: de registratie bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), een beroepsregister voor jeugdprofessionals;

 • q.

  Straathoekwerk: straathoekwerkers zijn outreachende jeugdprofessionals voor moeilijk bereikbare jongeren en zijn gericht op risicojeugd met als vindplaats de straat (en met name op de hotspots waar jeugdoverlast wordt ervaren). Ze verlenen hulp aan multiproblemgezinnen waarbij focus is voor de hulpvraag;

 • r.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag;

 • s.

  vroegsignalering: in een vroeg stadium trends en ontwikkelingen signaleren, waaronder exposing, vechtpartijen en middelengebruik.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat kinderen en jongeren in de gemeente Roosendaal veilig en gezond opgroeien, zich op een gezonde manier ontwikkelen en actief deelnemen aan de samenleving (programmabegroting).

 

Hierbij zijn de hoofddoelen:

 • 1.

  het tijdig bieden van laagdrempelige ondersteuning aan (kwetsbare) jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid;

 • 2.

  borgen dat kinderen kansrijk kunnen opgroeien in leefbare buurten en dorpen;

 • 3.

  maximaal bijdragen aan de ontwikkeling van een sterkere mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren.

 

Onderliggende subdoelen zijn:

 • persoonlijke of sociale problemen worden aangepakt;

 • kinderen en jongeren kunnen hun talenten ontwikkelen;

 • het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding wordt bevorderd;

 • overlast door jongeren wordt verminderd of voorkomen;

 • eenzaamheid van jongeren wordt verminderd;

 • kinderen en jongeren krijgen een beter toekomstperspectief;

 • door middel van preventie zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen weerbaar tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit;

 • jongeren begrijpen de digitale wereld, zij kennen het enorme potentieel maar ook de risico’s en valkuilen.

 

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de hoofddoelstelling van deze regeling en de subdoelen. Aanvullend dienen de activiteiten aan te sluiten bij het Nationaal Programma Leefbaarheid en het programma Preventie met Gezag.

 

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  Het uitvoeren van algemeen jongerenwerk, waaronder:

  • a.

   het stimuleren en motiveren van jongeren om te participeren in de samenleving om aldus de re-integratie van jongeren te bevorderen;

  • b.

   het bijdragen aan de vorming van jongeren gericht op het versterken van hun persoonlijke én sociale ontwikkeling;

  • c.

   borgen dat jongerenwerkers zichtbaar en herkenbaar zijn in alle buurten en dorpen op locaties die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor de doelgroep;

  • d.

   bijdragen aan gedragsverandering bij (dreigende) overlastsituaties door jongeren, buurtbewoners en andere betrokkenen bewust te maken van gewenst gedrag en anderzijds in gesprek te gaan met alle betrokkenen om te komen tot oplossingen;

  • e.

   perspectief bieden aan jongeren en hen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven;

  • f.

   escalatie voorkomen door vroegsignalering, waarbij snel wordt gestart met de aanpak van het probleem, in samenwerking met partners;

  • g.

   door hun verbindingsfunctie helpen jongerenwerkers voorkomen dat (met name kwetsbare) jongeren de aansluiting bij de samenleving verliezen en afglijden naar een marginale positie;

  • h.

   extra aandacht voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar, waarbij rekening gehouden wordt dat deze leeftijd cruciaal is voor de richting waarin hun verdere leven gaat;

  • i.

   het bespreekbaar maken en bespreken van specifieke meidenproblematiek met meisjes, waarbij rekening wordt gehouden met cultuursensitief werken;

  • j.

   het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren en dit bespreekbaar te maken waarbij het programma Join Us wordt gebruikt.

 

Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: hiermee worden persoonlijke of sociale problemen aangepakt, kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen, wordt het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding bevorderd, wordt overlast door jongeren verminderd of voorkomen, eenzaamheid van jongeren wordt verminderd, krijgen kinderen, jongeren en jongvolwassenen een beter toekomstperspectief en zijn kinderen, jongeren en jongvolwassenen door middel van preventie weerbaar tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

 

 • 2.

  Het uitvoeren van online jongerenwerk; het organiseren van online activiteiten waaronder:

  • a.

   het organiseren van game evenementen waarmee jongeren bereikt worden die niet in beeld komen bij het algemeen jongerenwerk;

  • b.

   online cursussen aanbieden en jongeren verder te bekwamen in de ontdekte talenten;

  • c.

   het ontwikkelen en ontdekken van talenten en vaardigheden wat bijdraagt aan de vergroting van de kansen op de arbeidsmarkt;

  • d.

   jongeren de gevaren van de digitale wereld leren herkennen en hen leren te handelen om de gevaren tijdig te vermijden;

  • e.

   vragen en problemen van jongeren bespreken en deze in perspectief plaatsen;

  • f.

   bijdragen aan de vorming van jongeren gericht op het versterken van hun persoonlijke én sociale ontwikkeling;

  • g.

   jongeren perspectief bieden en hen leren verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven;

  • h.

   escalatie voorkomen door vroegsignalering, waarbij snel wordt gestart met de aanpak van het probleem door samen te werken met het algemeen jongerenwerk, de jeugdprofessionals, Inwonersondersteuning Roosendaal en andere relevante lokale partners.

 

Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: hiermee worden persoonlijke of sociale problemen aangepakt, kunnen kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen, wordt het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding bevorderd, krijgen kinderen en jongeren een beter toekomstperspectief en begrijpen jongeren de digitale wereld, kennen zij het enorme potentieel ervan maar ook de risico’s en valkuilen.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie wordt, per activiteit zoals opgenomen in artikel 3, verstrekt aan maximaal één non-profit organisatie of samenwerkingsverband.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar de op de aanvraag betrekking hebbende activiteit(en) uit te voeren.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep.

 • 6.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

 • 7.

  De aanvrager voor het uitvoeren van algemeen jongerenwerk heeft minimaal 1 medewerker in dienst die beschikt over een SKJ-registratie.

 • 8.

  De aanvrager van het algemeen jongerenwerk stelt stageplaatsen ter beschikking bij de uitvoering (artikel 3.1).

 • 9.

  De benadering van de inwoner(s) is conform de uitgangspunten van positieve gezondheid en er wordt aangesloten bij de leefwereld van de inwoner.

 • 10.

  Aanvrager draagt zorg voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod.

 • 11.

  Aanvrager maakt inzichtelijk op welke wijze er cultuursensitief gewerkt wordt.

 • 12.

  De aanvrager van het algemeen jongerenwerk toont aan op welke wijze er extra aandacht is voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar, waarbij rekening gehouden wordt met het feit dat deze leeftijd cruciaal is voor de richting waarin hun verdere leven gaat.

 • 13.

  Indien van toepassing wordt er nauw samengewerkt tussen het algemeen jongerenwerk en het online jongerenwerk. Daarnaast wordt er ook samengewerkt met het jongerenwerk Plus, het straathoekwerk, de (jeugd)boa's, de gemeente en andere vormen van jongerenwerk die mogelijk ingezet worden door de gemeente Roosendaal als gevolg van de deelname aan het programma Preventie met Gezag. Daarnaast wordt samengewerkt met politie, onderwijsinstellingen, opbouwwerk, wijkteams, ouders, jeugdhulp, en relevante organisaties.

 • 14.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor het aanbod van algemeen en/of online jongerenwerk en het stellen van een hulpvraag.

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipathiethema’s bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners.

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van algemeen jongerenwerk en/of online jongerenwerk en het bijpassende ondersteuningsaanbod door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop de effecten van de activiteiten/diensten gemeten en gerapporteerd worden;

  • e.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • f.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, specifiek het primair en voortgezet onderwijs;

  • g.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • h.

   de mate waarin het aanbod vernieuwend is.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  De activiteiten worden kosteloos aangeboden en vinden plaats in de gemeente Roosendaal op fysieke en online locaties die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor de doelgroep.

 • 4.

  De jongerenwerkers zijn op flexibele tijden actief, rekening houdend met de leefplekken en het leefritme van de jongeren.

 • 5.

  De jongerenwerkers leggen actief het contact met de jongeren en werken daarbij cultuursensitief.

 • 6.

  De jongerenwerkers werken vanuit de leefwereld van de jongeren, hebben een unieke publieke pedagogische functie en spelen flexibel in op maatschappelijke ontwikkelingen die effect(en) en/of gevolgen (kunnen) hebben binnen de gemeente Roosendaal.

 • 7.

  Met de activiteiten die voortvloeien als gevolg van deelname van de gemeente Roosendaal aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en het programma Preventie met Gezag, dient aansluiting te worden gezocht in zo ver dit de van toepassing is voor de genoemde activiteiten van deze regeling en de doelgroep.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor de organisatie van activiteiten, waaronder personeelskosten;

  • b.

   kosten voor huur van locaties voor uitvoering van de activiteiten;

  • c.

   kosten die verbonden zijn aan Join Us;

  • d.

   organisatiekosten, waaronder accountantskosten.

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   kosten voor consumpties;

  • b.

   activiteiten die betrekking hebben op het opbouwwerk;

  • c.

   taken en jeugdhulpverlening die verleend wordt door een jeugdprofessional of straathoekwerker;

  • d.

   zwaardere jeugdhulp die vanuit de Jeugdwet op indicatie wordt geleverd.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  De aan te vragen subsidie voor algemeen jongerenwerk (activiteit 3.1) bedraagt in totaal maximaal € 3.530.000 voor de gehele subsidieperiode.

 • 2.

  De aan te vragen subsidie voor online jongerenwerk (activiteit 3.2) bedraagt in totaal maximaal € 280.000 voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor algemeen jongerenwerk (activiteit 3.1) bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 755.000

  • b.

   voor het jaar 2025 € 925.000

  • c.

   voor het jaar 2026 € 925.000

  • d.

   voor het jaar 2027 € 925.000

 •  

 • Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 •  

 • 2.

  Het subsidieplafond voor online jongerenwerk (activiteit 3.2) bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 70.000

  • b.

   voor het jaar 2025 € 70.000

  • c.

   voor het jaar 2026 € 70.000

  • d.

   voor het jaar 2027 € 70.000

 •  

 • Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 •  

 • 3.

  De subsidieplafonds worden vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

 •  

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten.

   • de mate waarin de aanpak en werkwijze concreet bijdraagt aan de inclusieve samenleving;

 •  

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling genoemd in artikel 2.

 •  

  • c.

   Inzet van stagiaires en/of vrijwilligers

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van stagiaires en/of vrijwilligers.

 •  

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

 •  

  • e.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de te behalen resultaten.

 •  

  • f.

   Vernieuwing

   • de mate waarin er aandacht is voor vernieuwing van de dienstverlening en innovatieve ideeën en initiatieven door de organisatie worden ondersteund;

   • de mate waarop de activiteit(en) (pro)actief worden herzien of aangepast binnen de doelstellingen van deze regeling, als de maatschappelijke ontwikkelingen of de behoefte van de doelgroep(en) hiertoe uitnodigen.

 •  

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 •  

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 •  

 • 4.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod.

 •  

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Jongerenwerk 2024 tot en met 2027

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.