Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026
CiteertitelSubsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275357

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar met een laag inkomen (= maximaal 130% sociaal minimum) of waar armoede is ontstaan door andere factoren;

 • c.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • d.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • e.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • f.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • g.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners een actieve gezonde leefstijl hebben en participeren in de samenleving, waardoor zij langer vitaal en zelfredzaam blijven.

 

Hierbij is het hoofddoel: inwoners ervaren hun mentale en fysieke gezondheid als positief, waarbij sport en cultuur als middel worden ingezet om eenzaamheid tegen te gaan en een gezonde leefstijl te bevorderen.

 

Onderliggend subdoel is: het wegnemen van de financiële belemmering om deel te kunnen nemen aan sport en cultuur, waardoor de participatie van de doelgroep op het gebied van sport en cultuur wordt vergroot.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en het hoofd- en subdoel zoals beschreven in artikel 2.

 

Activiteiten die hieraan bijdragen.

 • 1.

  Het wegnemen van financiële belemmeringen waardoor participatie van de doelgroep op het gebied van sport en cultuur toeneemt.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: de participatie van de doelgroep op het gebied van sport en cultuur wordt vergroot.

 •  

 • 2.

  Het behouden en verstevigen van de samenwerking tussen partijen die voorzieningen voor de doelgroep aanbieden, onder meer door te fungeren als tussenpersoon voor het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en hun intermediairs.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: de samenwerking tussen betrokken partijen wordt ten behoeve van de doelgroep behouden en gemonitord, waar mogelijk wordt deze uitgebreid en verstevigd.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   een non-profit organisatie; of

  • b.

   een samenwerkingsverband.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van het personeel en/of vrijwilligers voor de uitvoering van de activiteiten.

 • 6.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving.

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipatiethema's bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid en (fysieke, telefonische en digitale) bereikbaarheid van door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling, hoofd- en subdoelen;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop de effecten van de activiteiten/diensten worden gemeten en gerapporteerd;

  • e.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • f.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal op het gebied van sport, cultuur en bestaanszekerheid.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor sportactiviteiten, zoals abonnements- en kledingkosten;

  • b.

   kosten voor culturele activiteiten, zoals abonnements- en materiaalkosten;

  • c.

   kosten voor coördinatie, zoals coördinatie-, communicatie- en licentiekosten.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 270.000,- voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 90.000

  • b.

   voor het jaar 2025 € 90.000

  • c.

   voor het jaar 2026 € 90.000

 • 2.

  Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening:

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie of het samenwerkingsverband ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep en de omgang met thema’s als schaamte en taboe ten aanzien van armoede;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten en inzichtelijk wordt gemaakt;

   • de mate waarin de doelgroep keuzevrijheid heeft in de inzet van de verstrekte middelen, passend binnen de kaders van deze regeling;

   • de mate waarin de dienstverlening laagdrempelig en toegankelijk is georganiseerd.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen:

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling, hoofd- en subdoel genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt.

  • c.

   Samenwerking met (maatschappelijke) partners:

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 • 4.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van drie jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   flexibel in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Meedoenregeling Volwassenen 2024 tot en met 2026

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.