Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling opbouwwerk 2024 tot en met 2027

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling opbouwwerk 2024 tot en met 2027
CiteertitelSubsidieregeling opbouwwerk 2024 tot en met 2027
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275335

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling opbouwwerk 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling opbouwwerk 2024 tot en met 2027

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  beroepsregister Sociaal Werk Nederland: beroepsregister voor sociaal werkers, waarmee zij zich verbinden met de normen en standaarden die de beroepsgroep zelf stelt aan goede professionals;

 • b.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • c.

  gebiedsnetwerk: netwerk van verschillende maatschappelijke organisaties dat zichtbaar en laagdrempelig beschikbaar is in de wijken en dorpen en de entree vormt tot informatie, advies en ondersteuning;

 • d.

  gebiedsteam: sociaal wijkteam dat bestaat uit professionals met verschillende expertises vanuit verschillende organisaties, die zijn ingesteld om zorg en maatschappelijke ondersteuning beter op elkaar af te stemmen en dichter in de wijk te brengen;

 • e.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • f.

  Inwoners: inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • g.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • h.

  kwetsbare inwoners: inwoners die door een combinatie van factoren, die elkaar beïnvloeden, in een (zeer) kwetsbare situatie terecht komen;

 • i.

  Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid: programma voor een langjarige inzet van het Rijk om samen met gemeenten en andere lokale partijen de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden weer op orde te krijgen en de bewoners weer perspectief te bieden;

 • j.

  opbouwwerk: onderdeel van het welzijnswerk dat zich richt op versterken van de sociale cohesie en inclusie in wijken en dorpen door initiatieven van inwoners te stimuleren en te faciliteren en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorpen te vergroten;

 • k.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die op-treedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • l.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. Deze bredere benadering draagt bij aan het vermogen van mensen om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren;

 • m.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • n.

  sociale cohesie: maatschappelijke samenhang, de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt of dorp;

 • o.

  specifieke doelgroep: een groep mensen die zich definiëren als groep op basis van unieke kenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd en/of culturele achtergrond en/of religie en/of seksuele diversiteit en/of genderidentiteit;

 • p.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Het versterken van de sociale cohesie en inclusie in de wijken en dorpen van Roosendaal.

Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid.

 

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  (groepen) inwoners voelen zich meer met elkaar verbonden en ervaren meer steun van anderen;

 • -

  de veerkracht van (groepen) inwoners wordt versterkt;

 • -

  inwoners voelen zich veiliger;

 • -

  inwoners voelen zich meer betrokken bij hun directe leefomgeving, zijn actief en werken samen met maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties;

 • -

  inwoners voelen zich minder eenzaam;

 • -

  kwesties van sociaal maatschappelijke aard, maatschappelijk onrust en zaken die het psychosociaal welbevinden van inwoners (-groepen) verminderen, worden vroegtijdig herkend en gesignaleerd en de inzet van opbouwwerk wordt hierop afgestemd;

 • -

  signalen en ondersteuningsvragen van inwoners(groepen) worden vertaald naar vrij toegankelijk collectief aanbod passend bij de wijk/ het dorp;

 • -

  er is samenhang tussen het aanbod van voorzieningen en activiteiten in de wijk/ het dorp.

Artikel 3 Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen.

 

Activiteiten die hieraan bijdragen:

 • 1.

  het stimuleren van bewonersinitiatieven;

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: inwoners voelen zich meer betrokken bij hun directe leefomgeving, zijn actief en werken samen met maatschappelijke partners en vrijwilligersorganisaties.

 

 • 2.

  het vormen en onderhouden van buurt- en/of dorpsnetwerken rondom sociale en maatschappelijke thema’s waarbij de opbouwwerkers een belangrijke schakel vormen tussen de informele en formele netwerken en tussen het vrijwilligerswerk en de professionals;

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: signalen en ondersteuningsvragen van inwoners(groepen) worden beter vertaald naar alternatief vrij toegankelijk collectief aanbod passend bij de wijk/dorp.

 

 • 3.

  de individuele vragen die bij het gebiedsteam komen, te collectiveren en op een andere manier op te lossen dan via formele zorg en welzijn;

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: signalen en ondersteuningsvragen van inwoners(groepen) worden beter vertaald naar alternatief vrij toegankelijk collectief aanbod passend bij de wijk/dorp.

 

 • 4.

  4. aanwezige kennis van het netwerk van wijkinitiatieven van buurtbewoners, vrijwilligers en verenigingen via het gebiedsteam/gebiedsnetwerk te verbinden met andere inwoners.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: kwesties van sociaal maatschappelijke aard, maatschappelijk onrust en zaken die het psychosociaal welbevinden van inwoners (groepen) verminderen, worden vroegtijdig herkend en gesignaleerd en de inzet van opbouwwerk wordt hierop afgestemd.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties;

  • b.

   samenwerkingsverbanden.

 • Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 2.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 3.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 4.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten, de doelgroep en de sociale context van verschillende wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Hierbij is inclusief en cultuursensitief werken onderdeel. De benadering van de inwoner(s) is conform de uitgangspunten van positieve gezondheid en er wordt aangesloten bij de leefwereld van de inwoner.

 • 5.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de wijken en dorpen.

 • 6.

  Aanvrager zorgt ervoor dat alle professionele personeelsleden, die worden ingezet in de wijken en dorpen, zijn ingeschreven in het beroepsregister Sociaal Werk Nederland.

 • 7.

  Aanvrager werkt conform de uitgangspunten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 8.

  Aanvrager toont aan dat een gedragscode, ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en (professionele-) integriteitskwesties, van toepassing is op alle in te zetten, betaalde en vrijwillige, medewerkers en levert de gedragscode aan als onderdeel van de aanvraag.

 • 9.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor deelname aan initiatieven in de buurten en dorpen, vrijwilligerswerk en het stellen van een hulpvraag;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipathiethema’s bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van zowel de vraag naar als het aanbod van vrijwilligerswerk door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval een omschrijving en/of beschrijving van het volgende is vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   de wijze waarop de aanvrager voor differentiatie zorgt in het activiteitenplan per specifieke buurt/dorp;

  • e.

   de wijze waarop extra aandacht is voor de kwetsbare wijken/focusgebieden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid;

  • f.

   de wijze waarop de aanvrager de effecten van zijn activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • g.

   de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • h.

   de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • i.

   de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • j.

   de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • k.

   de mate waarin het beschikbare personeel in afstemming met de opdrachtgever flexibel wordt ingezet bij maatschappelijke onrust of calamiteiten.

 • 2.

  De aanvraag gaat vergezeld van een sluitende begroting conform verplicht format.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor de inzet van personeel bij het faciliteren en ondersteunen van activiteiten en inwonersinitiatieven zoals benoemd in artikel 3 van deze regeling;

  • b.

   kosten voor de huur van locaties in de buurten en dorpen ten behoeve van uitvoering van de activiteiten zoals benoemd in artikel 3;

  • c.

   kosten voor opleiding en deskundigheidsbevordering van het personeel;

  • d.

   organisatiekosten, waaronder accountantskosten.

    

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor consumpties;

  • b.

   activiteiten die betrekking hebben op jongerenwerk;

  • c.

   kosten die geen direct gevolg zijn van de uitvoering van de activiteiten zoals benoemd in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 3.128.759,20 voor de gehele subsidieperiode.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 782.189,80

  • b.

   voor het jaar 2025 € 782.189,80

  • c.

   voor het jaar 2026 € 782.189,80

  • d.

   voor het jaar 2027 € 782.189,80

 • 2.

  Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 • 3.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begro-ting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvol-doende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt ver-laagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. In-dien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidi-eren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt in-getrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

   

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • aantoonbare kennis van de sociale context van de wijken en dorpen van Roosendaal;

   • de mate waarin de uitgangspunten van positieve gezondheid worden vormgegeven;

   • de mate waarin de aanpak en werkwijze concreet bijdraagt aan de inclusieve samenleving;

   • de wijze waarop concrete resultaten inzichtelijk worden gemaakt.

  • b.

   Aansluiten bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling en de onderliggende subdoelstellingen genoemd in artikel 2.

  • c.

   Inzet van vrijwilligers

   • de mate waarin vrijwilligers worden ingezet bij collectief aanbod en activiteiten en daarmee een passende oplossing zijn voor individuele ondersteuningsvragen.

  • d.

   Samenwerking met andere organisaties

   • de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal en hoe deze samenwerking bijdraagt aan de te behalen resultaten.

  • e.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, activiteiten worden ontplooid die steeds inspelen op de veranderende behoeften van (kwetsbare-) Roosendalers;

   • de mate waarin met focus op de doelstelling van de regeling, signalen van sociaal maatschappelijke trends in de wijken en/of dorpen van Roosendaal kenbaar worden gemaakt aan de gemeente met het doel bij te dragen aan lokaal beleid;

  • f.

   Continuïteit van dienstverlening

   • de mate waarin continuïteit van dienstverlening en relaties binnen het gebiedsnetwerk is geborgd.

 •  

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 •  

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 •  

 • 4.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen bui-ten behandeling worden gesteld.

 

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke ad-viescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaar-den van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvra-gen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere nadere regels subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   het activiteitenaanbod bekend te maken op www.roosendaalvoorjou.nl;

  • d.

   flexibel en actief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, sociale onrust en/of calamiteiten binnen de gemeente Roosendaal;

  • e.

   melding te maken van veranderingen en/of signalen van maatschappelijke ontwikkelingen, sociale onrust en andere relevante zaken die van belang zijn voor de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten;

  • f.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

  • g.

   de activiteiten op alle niveaus toegankelijk te laten zijn voor alle inwoners;

  • h.

   aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de wijken en dorpen.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Opbouwwerk 2024 tot en met 2027

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.