Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling Sportinitiatieven 2024

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Sportinitiatieven 2024
CiteertitelSubsidieregeling Sportinitiatieven 2024
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275334

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Sportinitiatieven 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder g, sport, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Sportinitiatieven 2024

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  eenmalige subsidie: subsidie die eenmalig voor een bepaald kalenderjaar wordt uitgezet en voor een afgebakend project of activiteit wordt versterkt;

 • c.

  gezonde leefstijl: hieronder wordt een manier van leven verstaan, waarbij gezonde voeding, voldoende beweging en zo min mogelijk verleidingen (roken, drank, drugs) en stress aanwezig zijn;

 • d.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • e.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • f.

  positieve gezondheid: een bredere kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren;

 • g.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat inwoners van de gemeente Roosendaal gezond en veerkrachtig zijn.

 

Hiervoor zijn de volgende hoofddoelen opgesteld:

 • 1.

  kinderen en jongeren groeien gezond op;

 • 2.

  inwoners hebben een actieve en gezonde leefstijl.

 

Onderliggende subdoelen zijn:

 • het bevorderen en vergroten van structurele sport- en beweegparticipatie onder inwoners van de gemeente Roosendaal;

 • het bevorderen van een gezonde leefstijl onder inwoners van de gemeente Roosendaal.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in de gemeente Roosendaal die gericht zijn op:

 • 1.

  het bevorderen van structurele sport- en beweegparticipatie voor:

  • a.

   kinderen en jongeren; en/of

  • b.

   volwassenen, die een fysieke, financiële of geestelijke drempel ervaren om aan sport of bewegen deel te nemen. Hiertoe behoren o.a. mensen die zich eenzaam voelen of voor wie sporten niet vanzelfsprekend is;

 • 2.

  het stimuleren van het maken van gezonde beweeg- en voedingskeuzes en daarmee het stimuleren van een gezonde leefstijl voor:

  • a.

   kinderen en jongeren, en bewustwording bij hun omgeving;

  • b.

   volwassenen, met de focus op mensen die inactief zijn of overgewicht hebben.

 

Een activiteit die bestaat uit een reeks van uitvoeringen, op dezelfde dag of verspreid over meerdere aaneengesloten dagen, geldt als één activiteit.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen voldoen aan de volgende vereisten.

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan verenigingen en stichtingen. Natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor reguliere activiteiten of activiteiten exclusief voor eigen leden.

 • 4.

  De aanvrager dient geen aanvraag in voor activiteiten waarvoor al drie keer eerder subsidie is ontvangen sinds 1 januari 2020.

 • 5.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor deelname beweegactiviteiten en/of het stellen van een hulpvraag;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipatiethema's bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van zowel de vraag naar als het aanbod zowel de vraag als het aanbod van beweegactiviteiten door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden.

 • 1.

  Dien de subsidieaanvraag in, samen met een activiteitenplan. In het activiteitenplan staat in ieder geval het volgende vermeld:

  • a.

   de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één (of meer) van de in artikel 2 genoemde doelstellingen;

  • c.

   de wijze waarop de aanvrager de doelgroep wil bereiken;

  • d.

   of de activiteit met vrijwilligers wordt uitgevoerd, zo ja: op welke wijze;

  • e.

   de manier waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal;

  • f.

   de wijze waarop het aanbod aanvullend is ten opzichte van het reeds bestaande aanbod bij de aanvrager;

  • g.

   de wijze waarop de activiteit of investering niet alleen gericht is op bestaande leden van de aanvrager.

 • 2.

  De aanvraag bevat een sluitende begroting conform verplicht format.

 • 3.

  Indien de aanvrager voor dezelfde activiteit in het voorgaande jaar of voorgaande twee jaren eerder subsidie heeft ontvangen van de gemeente Roosendaal, overlegt de aanvrager een bewijs van uitvoering hiervan.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   de kosten voor investeringen in materiaal;

  • b.

   de kosten voor fysieke aanpassingen.

 • 3.

  Niet-subsidiabele kosten worden in mindering gebracht op het aangevraagde subsidiebedrag.

Artikel 7 Maximale bedrag per aanvraag

 • 1.

  Het maximale bedrag per aanvraag is € 4.000,-.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het totale subsidieplafond voor het jaar 2024 bedraagt € 30.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 5 en 6 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria.

   

  • a.

   Aansluiten bij de beoogde doelstellingen:

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van één van de doelstellingen;

   • de activiteit is erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen genoemd in artikel 3 te bereiken. Hoe meer mensen binnen de doelgroep bereikt worden met de activiteiten, hoe hoger de score.

  • b.

   Inzet van vrijwilligers:

   • de mate waarin gebruik wordt gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Hierbij wordt onder vrijwilligers verstaan mensen, die vanuit deze aangevraagde subsidie geen vergoeding ontvangen voor hun inzet. Hoe meer de organisatie gebruik maakt van de inzet van vrijwilligers, hoe hoger de score.

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties:

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen gemeente Roosendaal. Hoe meer er met andere organisaties wordt samengewerkt, hoe hoger de score.

 •  

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde en vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 •  

 • 3.

  De subsidieaanvragen met een totaalscore van minimaal 5,5 punten worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt in een volgorde van hoog naar laag, waarna subsidie wordt verstrekt in die volgorde (beginnend bij hoog) totdat het subsidieplafond is bereikt.

 •  

 • 4.

  De subsidieaanvragen die een totaalscore hebben van minder dan 5,5 punten worden geweigerd.

 •  

 • 5.

  Indien een aanvrager voor twee of meer activiteiten een aanvraag heeft ingediend, beoordeelt de commissie of de activiteiten onderling in voldoende mate verschillen. Als de activiteiten voldoende van elkaar verschillen, komen maximaal 2 aanvragen voor subsidie in aanmerking.

 •  

 • 6.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 2 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van één jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere subsidieregelingen subsidie is of wordt aangevraagd.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   in de promotie rondom de activiteit te vermelden dat de activiteit mede mogelijk is gemaakt door subsidie van gemeente Roosendaal;

  • c.

   de activiteiten voor iedereen toegankelijk te maken;

  • d.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

  • e.

   een verslag aan te leveren van de activiteit, inclusief foto's bij gezond@roosendaal.nl voor plaatsing op website RSD FIT!.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Sportinitiatieven 2024

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.