Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roosendaal

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoosendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027
CiteertitelSubsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Roosendaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2023Nieuwe regeling

20-06-2023

gmb-2023-275323

723800

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

 

gelet op artikel 2, eerste lid, onder h, en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Roosendaal;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  cultuursensitief werken: een werkwijze waarbij rekening wordt gehouden met de etnische, culturele en sociale achtergrond en/of context van de doelgroep en/of betrokkenen;

 • b.

  doelgroep: een groep mensen die zich definiëren als groep op basis van unieke kenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd en/of culturele achtergrond en/of religie en/of seksuele diversiteit en/of genderidentiteit;

 • c.

  inclusie: inwoners in staat stellen mee te doen op alle onderdelen van het leven, ongeacht hun achtergrond, kenmerken, voorkeuren en vaardigheden. Zie ook het Routeplan inclusieve samenleving, te downloaden op www.roosendaal.nl/belangrijke-documenten-subsidies;

 • d.

  jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren aan een organisatie voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • e.

  mantelzorger: iemand die langdurig, intensief en onbetaald zorg en ondersteuning geeft aan een naaste die chronisch ziek is en/of met een beperking leeft;

 • f.

  penvoerder: de door het samenwerkingsverband aangewezen organisatie of persoon, die optreedt als aanvrager en na verlening als ontvanger en verantwoorder van de subsidie;

 • g.

  psychosociaal welzijn: inwoners zijn in staat, in wisselwerking met hun (sociale-) omgeving, veerkrachtig en naar eigen tevredenheid te functioneren.

 • h.

  RoosendaalVoorElkaar.nl: het landelijke platform van Social Care Network om vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, zowel via persoonlijke bemiddeling als digitaal bij elkaar te brengen. Voor het platform worden jaarlijkse licentiekosten betaald om er gebruik van te maken.

 • i.

  RoosendaalVoorJou.nl: het Roosendaalse platform voor inwoners waar initiatieven en activiteiten bekend gemaakt worden, waar op buurt -en dorpsniveau een overzicht van deze initiatieven en activiteiten staan en waaraan inwoners deel kunnen nemen. Het platform stimuleert ontmoeting en verbinding en draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid.

 • j.

  samenwerkingsverband: een verband zonder rechtspersoonlijkheid dat is opgericht ten behoeve van de uitvoering van activiteiten, blijkend uit een daartoe vastgestelde overeenkomst;

 • k.

  Social Care Network: de organisatie die het platform NLVoorElkaar.nl heeft ontwikkeld en de mogelijkheid biedt om een lokaal platform in te zetten om o.a. vraag en aanbod van vrijwilligerswerk te matchen. In Roosendaal bestaat het platform RoosendaalVoorElkaar.nl.

 • l.

  sociale en maatschappelijke participatie: participatie gaat over meedoen in de samenleving via arbeid of dagbesteding, onderwijs, onderlinge hulp, vrijwilligerswerk, in verenigingen en/of sociale netwerken. Iedereen moet kunnen meedoen: jong of oud, man of vrouw, met of zonder beperking et cetera. Meedoen geeft dag- en weekstructuur en zorgt voor ontmoeting.

 • m.

  VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag;

 • n.

  vrijwilligerswerk: werk dat onbetaald en onverplicht voor anderen of voor de samenleving wordt verricht.

Artikel 2 Doelstelling subsidieregeling

Doelstelling van de regeling is het bevorderen van inclusie en sociale en maatschappelijke participatie, zodat inwoners zich welkom en gelijkwaardig voelen en participeren als onderdeel van een netwerk.

 

Hierbij zijn de hoofddoelen:

 • -

  het versterken van de veerkracht en het psychosociaal welbevinden van inwoners binnen de gemeente Roosendaal;

 • -

  actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp.

 

Onderliggende subdoelen zijn:

 • -

  bevorderen van het gevoel van sociale verbondenheid en (sociale) veiligheid;

 • -

  bevorderen van de inzet voor de gemeenschap, waaronder omzien naar elkaar en het bevorderen

 • -

  van deelname aan activiteiten in de eigen buurt of dorp;

 • -

  verkleinen van de kans op eenzaamheid en vergroten van maatschappelijke kansen;

 • -

  bevorderen dat inwoners gezond en weerbaar opgroeien en vitaal ouder worden;

 • -

  borgen dat vrijwilligers door hun inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Activiteiten die voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking komen, moeten aantoonbaar bijdragen aan de doelstelling van deze regeling en de subdoelen. Een jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor onderstaande activiteiten.

 

 • 1.

  Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, zowel via persoonlijke bemiddeling als digitaal met behulp van het online platform RoosendaalVoorJou.nl*

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, bevorderen van de inzet voor de gemeenschap en omzien naar elkaar, borgen dat vrijwilligers door hun inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

 

* De intentie is om één online platform RoosendaalVoorJou.nl te ontwikkelen voor het aanbod dat nu over twee platforms verdeeld is. In 2023 brengt gemeente Roosendaal in kaart wat de (financiële-) kaders en randvoorwaarden zijn om de functionaliteiten van het platform RoosendaalVoorElkaar.nl te integreren -en daarnaast lokaal maatwerk mogelijk te maken- in het platform RoosendaalVoorJou.nl. Kaderstellend en maximaal is het subsidieplafond dat, na volledige overgang naar het platform RoosendaalVoorJou.nl, vooralsnog niet hoger mag zijn dan het maximale subsidieplafond van het platform RoosendaalVoorElkaar.nl, bij ongewijzigd voortzetten van dit platform per 2024. Eén en ander zoals beschreven in artikel 7 lid 1a. De randvoorwaarden beschrijven in ieder geval de tijdsinvestering en planning m.b.t. implementatie, de kosten van het platform/de ontwikkelkosten/ het onderhoud en beheer (inclusief marketing), de vereiste inzet van personeel (deskundigheid maar ook de FTE), de vereiste samenwerking, de (on-)mogelijkheden tot flexibele aanpassing van de functionaliteiten van het platform en lokaal maatwerk met betrekking tot functionaliteit en vorm. Deze randvoorwaarden bieden in 2024 de (financiële-) kaders waarbinnen tot uitvoering overgegaan kan worden. Er zal een overbruggingsperiode ontstaan waarbij de twee platforms naast elkaar bestaan. Als de benodigde functionaliteiten in RoosendaalVoorJou.nl zijn opgenomen en de genoemde activiteiten uitgevoerd kunnen worden, stopt het platform RoosendaalVoorElkaar.nl aansluitend. De hieruit voortkomende inhoudelijke gevolgen en (gewijzigde) financiële kosten kunnen leiden tot aanpassing van de bij de subsidietoekenning vastgelegde afspraken. Met een wijzigingsbesluit op de subsidieregeling en een herziene subsidiebeschikking worden aanpassingen naar aanleiding van wijzigingen vastgelegd.

 

 • 2.

  Het bevorderen van ontmoeting en verbinding met het realiseren van een online platform RoosendaalVoorJou.nl waarbij initiatieven en activiteiten, in de wijken en dorpen, via het platform RoosendaalVoorJou.nl duurzaam en succesvol bekend worden gemaakt.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, bevorderen van de inzet voor de gemeenschap en omzien naar elkaar, borgen dat vrijwilligers door hun inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

 

 • 3.

  Het integreren van de functionaliteiten van het platform RoosendaalVoorElkaar.nl van Social Care Network in RoosendaalVoorJou.nl, waarbij indien nodig overgangsafspraken met een voorgaande uitvoerder worden gemaakt.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, het bevorderen van het gevoel van sociale verbondenheid en (sociale) veiligheid en verkleinen van de kans op eenzaamheid en vergroten van maatschappelijke kansen.

 

 • 4.

  Het actief informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties en (potentiële) vrijwilligers over zaken rondom vrijwilligerswerk en vrijwilligersbeleid.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, bevorderen van de inzet voor de gemeenschap en omzien naar elkaar.

 

 • 5.

  Het actief werven en enthousiasmeren van (nieuwe) vrijwilligers, met verschillende leeftijden en achtergronden, voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk gedurende zowel korte als langere tijd.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: het versterken van de veerkracht en het psychosociaal welbevinden van inwoners binnen de gemeente Roosendaal, bevorderen van de inzet voor de gemeenschap en omzien naar elkaar, bevorderen dat inwoners gezond en weerbaar opgroeien en vitaal ouder worden.

 

 • 6.

  Het actief promoten van zowel de vraag als het aanbod van vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, bevorderen van het gevoel van sociale verbondenheid en (sociale) veiligheid, bevorderen van de inzet voor de gemeenschap en omzien naar elkaar.

 

 • 7.

  Activiteit(en) ten behoeve van Roosendaalse vrijwilligers om hen namens de gemeente te waarderen en te bedanken voor hun inzet.

 

 • Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: actief kunnen deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten binnen de eigen buurt of dorp, borgen dat vrijwilligers door hun inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

 

 • 8.

  Het aanbieden van cursussen en trainingen die aansluiten bij sociaal-culturele en/of maatschappelijke ontwikkelingen en de behoeften van vrijwilligers en mantelzorgers. De cursussen en trainingen worden via het online platform centraal gecoördineerd.

 

Aantoonbare/meetbare bijdrage aan de doelstelling: het versterken van de veerkracht en het psychosociaal welbevinden van inwoners binnen de gemeente Roosendaal, borgen dat vrijwilligers door hun inzet een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.

Artikel 4 Voorwaarden aan de aanvrager

Organisaties die voor subsidie in aanmerking komen, voldoen aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   non-profit organisaties;

  • b.

   samenwerkingsverbanden.

 • 2.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband, dient de penvoerder de aanvraag in.

 • 3.

  Aanvrager is in staat vanaf de start van het subsidiejaar alle onder artikel 3 genoemde activiteiten uit te voeren.

 • 4.

  Aanvrager is in staat inzicht te geven in de meetbare effecten van de uitgevoerde activiteiten.

 • 5.

  Aanvrager heeft gekwalificeerd personeel met kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten, de doelgroep en de sociale context van verschillende wijken en dorpen van de gemeente Roosendaal. Daarnaast is specifieke kennis wat betreft marketing en social media een vereiste.

 • 6.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de buurten en dorpen.

 • 7.

  Aanvrager werkt conform de uitgangspunten van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

 • 8.

  Aanvrager toont aan dat een gedragscode, ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag en (professionele-) integriteitskwesties, van toepassing is op alle in te zetten, betaalde en vrijwillige, medewerkers en levert de gedragscode aan als onderdeel van de aanvraag.

 • 9.

  Aanvrager draagt aantoonbaar bij aan de inclusieve samenleving:

  • aanvrager stimuleert dat diverse (culturele-) achtergronden, handicap, persoonlijke kenmerken, eigenschappen, (seksuele en/of gender-) identiteiten geen belemmering vormen voor deelname aan vrijwilligerswerk en het stellen van een hulpvraag;

  • aanvrager draagt duurzaam en actief bij aan het vergroten van bewustwording rondom emancipathiethema’s bij betaalde en onbetaalde medewerkers door kennis te delen, bespreekbaarheid te vergroten en streeft daarmee naar meer insluiting en acceptatie van inwoners;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende vindbaarheid van zowel de vraag naar als het aanbod van vrijwilligerswerk door in ieder geval informatie op B1 niveau aan te bieden;

  • aanvrager draagt zorg voor uitstekende (fysieke, telefonische en digitale-) bereikbaarheid.

Artikel 5 Voorwaarden aan de aanvraag

De subsidieaanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan waarin in ieder geval het volgende is vermeld:

  • a.

   een omschrijving van de wijze waarop is voldaan aan de voorwaarden van artikel 3 en 4;

  • b.

   een omschrijving van de wijze waarop de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelstelling;

  • c.

   een omschrijving van kennis en kunde ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan inclusie en cultuursensitief werken;

  • d.

   aantoonbare deskundigheid van de medewerkers met aandacht voor de beschikbare kennis van de lokale situatie;

  • e.

   wijze waarop de aanvrager de effecten van zijn activiteiten/diensten wil meten en rapporteren;

  • f.

   een omschrijving van de wijze waarop de aanvrager vrijwilligers werft en bindt;

  • g.

   een omschrijving van de onderlinge samenhang tussen de activiteiten indien sprake is van een samenwerkingsverband;

  • h.

   een beschrijving van de mate en variëteit van samenwerking met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal, buiten een eventueel bestaand samenwerkingsverband, en de wijze waarop met hen wordt afgestemd;

  • i.

   een beschrijving van de verhouding tussen de professionele ureninzet en het aantal vrijwilligers;

  • j.

   een beschrijving van de concrete resultaten die met de activiteit worden beoogd;

  • k.

   een beschrijving hoe wordt gemeten of de activiteiten bijdragen aan de beoogde doelstelling van de regeling;

  • l.

   een beschrijving van de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet, waarbij aandacht wordt besteed aan kosteneffectiviteit;

  • m.

   een beschrijving van de mate waarin het aanbod aansluit op de vraag en behoefte(n) van inwoners.

 

 • 2.

  De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een opgave van uitgaven en inkomsten per activiteit. Hiertoe dient een sluitende begroting conform verplicht format te worden ingevuld.

 

 • 3.

  Bij subsidieaanvragen van meer dan € 100.000,- dient een jaarverslag over het jaar voorafgaand aan de aanvraag te worden ingediend, bestaande uit een inhoudelijk verslag en een jaarrekening. Indien van toepassing dient bij het jaarverslag een accountantsverklaring te worden gevoegd.

Artikel 6 Subsidiabele kosten

Het subsidiebedrag is gebaseerd op de noodzakelijke en werkelijke kosten.

 • 1.

  Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   kosten voor de inzet van personeel bij het faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten zoals benoemd in artikel 3 van deze regeling;

  • b.

   licentiekosten voor het online platform, waaronder éénmalige kosten voor integratie van functionaliteiten van andere digitale platforms;

  • c.

   kosten voor de huur van locaties in de wijken en dorpen ten behoeve van uitvoering van de activiteiten zoals benoemd in artikel 3;

  • d.

   kosten voor opleiding en deskundigheidsbevordering van het personeel en/of vrijwilligers;

  • e.

   organisatiekosten, waaronder accountantskosten.

 

 • 2.

  Niet-subsidiabele kosten zijn in ieder geval:

  • a.

   kosten voor consumpties;

  • b.

   kosten die geen direct gevolg zijn van de uitvoering van de activiteiten zoals benoemd in artikel 3 van deze regeling.

 

Geen subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 • 1.

  waardering voor mantelzorgers;

 • 2.

  de coördinatie en ondersteuning van:

  • a.

   vrijwilligers bij burgerinitiatieven in de wijken en dorpen;

  • b.

   buurtbemiddeling.

Artikel 7 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • 1.

  De aan te vragen subsidie bedraagt maximaal € 1.324.000,- voor de gehele subsidieperiode.

  • a.

   Het subsidieplafond voor de activiteiten 1, 4, 5, 6, 7 en 8 bedraagt in totaal

  • € 1.004.000,- voor de gehele subsidieperiode.

  • b.

   Het subsidieplafond voor de activiteiten 2 en 3 bedraagt in totaal € 320.000,- voor de gehele subsidieperiode.

 

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond, zoals beschreven onder artikel 7 lid 1a, is inclusief het bedrag dat is bestemd voor de licentiekosten voor de online marktplaats RoosendaalVoorElkaar.nl/Social Care Network.

   

 • Het subsidieplafond voor de activiteiten onder artikel 7 lid 1a bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 251.000,-

  • b.

   voor het jaar 2025 € 251.000,-

  • c.

   voor het jaar 2026 € 251.000,-

  • d.

   voor het jaar 2027 € 251.000,-

    

Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 

 • 2.

  Het subsidieplafond zoals beschreven onder artikel 7 lid 1 b, is inclusief het bedrag dat is bestemd voor licentiekosten van online platform RoosendaalVoorJou.nl, het beheer en onderhoud, de doorontwikkeling en het (professioneel-) bekend maken van het platform RoosendaalVoorJou.nl.

 

 • Het subsidieplafond voor de activiteiten onder artikel 7 lid 1b bedraagt:

  • a.

   voor het jaar 2024 € 80.000,-

  • b.

   voor het jaar 2025 € 80.000,-

  • c.

   voor het jaar 2026 € 80.000,-

  • d.

   voor het jaar 2027 € 80.000,-

 

Het subsidieplafond kan worden verhoogd met een indexering.

 

 • 3.

  De subsidieplafonds worden vastgesteld onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de gemeenteraad. Dit kan de consequentie hebben dat, wanneer geen of onvoldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld, het subsidieplafond wordt verlaagd. Het verlaagde subsidieplafond geldt dan ook voor reeds ingediende aanvragen. Indien er door de verlaging van het subsidieplafond geen of onvoldoende financiële middelen zijn om de volledige uitvoering van de activiteit conform onderhavige regeling te subsidiëren, kan de consequentie zijn dat er geen subsidie voor de activiteit wordt verstrekt. Reeds ingediende aanvragen worden buiten behandeling gesteld en de subsidieregeling wordt ingetrokken.

 

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1.

  Tijdige en volledige subsidieaanvragen die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 worden inhoudelijk beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 •  

  • a.

   Kwaliteit van de dienstverlening

   • de mate van kennis en kunde van de organisatie ten aanzien van de activiteiten en de doelgroep;

   • de wijze waarop het effect van de activiteiten wordt gemeten;

   • de mate waarin de aanvrager voldoet aan alle in artikel 4 lid 2 t/m 8 opgesomde doelstellingen, activiteiten en resultaten.

 •  

  • b.

   Aansluiting bij beoogde doelstellingen

   • de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstelling en de onderliggende subdoelstellingen genoemd in artikel 2;

   • de mate waarin de doelgroep bereikt wordt met inzet van deskundige medewerkers.

 •  

  • c.

   Samenwerking met andere organisaties;

   • de wijze waarop wordt samengewerkt en afgestemd met andere organisaties binnen de gemeente Roosendaal zowel binnen als buiten een eventueel bestaand samenwerkingsverband.

 •  

  • d.

   Effectiviteit en efficiëntie

   • de mate waarin de beschikbare middelen effectief en efficiënt worden ingezet om bij te dragen aan de beoogde doelstellingen;

   • de mate waarin planmatig en duurzaam inclusief wordt gewerkt, waarvan cultuursensitief werken doorlopend integraal onderdeel is.

 •  

  • e.

   Vernieuwing

   • de mate waarin er aandacht is voor vernieuwing van de dienstverlening en innovatieve ideeën en initiatieven door de organisatie worden ondersteund;

   • de mate waarin de activiteit(en) (pro)actief worden herzien of aangepast binnen de doelstellingen van deze regeling, als de maatschappelijke ontwikkelingen of de behoefte van de doelgroep(en) hiertoe noodzaken en/of uitnodigen.

 •  

 • 2.

  Aan de in het eerste lid vermelde criteria wordt een score toegekend met toepassing van een wegingsfactor zoals vermeld op het bijgevoegde vastgestelde beoordelingsformulier. Dit beoordelingsformulier maakt onderdeel uit van deze subsidieregeling.

 •  

 • 3.

  De subsidieaanvragen worden na een onderlinge vergelijking gerangschikt, waarna subsidie wordt verstrekt aan de aanvrager die als eerste in de rangschikking is geplaatst.

 •  

 • 4.

  Indien geen of onvoldoende financiële middelen in de begroting worden vastgesteld, geldt het bepaalde in artikel 8 lid 3 van deze subsidieregeling en kunnen reeds ingediende aanvragen buiten behandeling worden gesteld.

 

Artikel 10 Besluitvorming

De besluitvorming op de aanvragen op grond van deze subsidieregeling geschiedt volgens de volgende procedure.

 • 1.

  Het college stelt instructies vast voor de samenstelling en werkwijze van een onafhankelijke adviescommissie.

 • 2.

  Het college stelt een onafhankelijk adviescommissie in, bestaande uit drie personen.

 • 3.

  De commissie beoordeelt alle aanvragen die tijdig en volledig zijn en voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 4 en 5 op grond van de in artikel 9, eerste lid, vermelde criteria.

 • 4.

  Ieder commissielid vult individueel per aanvraag een beoordelingsformulier in.

 • 5.

  De ingevulde beoordelingsformulieren worden in een commissievergadering besproken.

 • 6.

  De commissie stelt tijdens de vergadering in gezamenlijk overleg de totaalscores per aanvraag vast en rangschikt vervolgens de aanvragen op grond van artikel 9, derde lid.

 • 7.

  De commissie brengt advies uit aan het college over de afhandeling van de ingediende aanvragen.

 • 8.

  Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies.

 • 9.

  De subsidie wordt verleend voor de periode van vier jaar.

 • 10.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband verstuurt het college de beschikking aan de penvoerder.

Artikel 11 Samenloop van subsidies

De aanvraag voor subsidie wordt afgewezen indien voor de activiteiten, als bedoeld in artikel 3, op grond van andere subsidieregelingen subsidie is of wordt verstrekt.

Artikel 12 Verplichtingen

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht:

  • a.

   de activiteiten uit te voeren overeenkomstig de bij de subsidieaanvraag verstrekte gegevens;

  • b.

   zorg te dragen voor de lokale zichtbaarheid, bekendheid en bereikbaarheid van de organisatie of het samenwerkingsverband en het activiteitenaanbod;

  • c.

   het activiteitenaanbod bekend te maken op roosendaalvoorjou.nl;

  • d.

   melding te maken van veranderingen en/of signalen van maatschappelijke ontwikkelingen, sociale onrust en andere relevante zaken die van belang zijn voor de uitvoering van gesubsidieerde activiteiten;

  • e.

   flexibel in te spelen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen binnen de gemeente Roosendaal;

  • f.

   de activiteiten kosteloos aan te bieden aan de doelgroep, met uitzondering van kosten voor consumpties;

  • g.

   de activiteiten plaats te laten vinden binnen de gemeente Roosendaal;

  • h.

   de activiteiten te laten plaatsvinden vanuit accommodaties die bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor alle inwoners.

  • i.

   de activiteiten op alle niveaus toegankelijk te laten zijn voor alle inwoners.

 • 2.

  Aanvrager zorgt ervoor in bezit te zijn van VOG-verklaringen van alle betaalde en vrijwillige medewerkers die direct contact hebben met inwoners in de wijken en dorpen.

 • 3.

  Indien sprake is van een samenwerkingsverband is de penvoerder verantwoordelijk voor het afleggen van rekening en verantwoording.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de derde dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

 

 

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Roosendaal op 20 juni 2023,

de secretaris, de burgemeester,

Bijlage: Individueel beoordelingsformulier tender Subsidieregeling Vrijwilligersondersteuning 2024 tot en met 2027

 

Beoordeling en afweging van subsidieaanvragen door de adviescommissie vindt per commissielid plaats via onderstaand toetsingsformulier.