Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zandvoort

Aanwijsbesluit sampleverbod tijdens Formule 1

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZandvoort
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit sampleverbod tijdens Formule 1
CiteertitelAanwijsbesluit sampleverbod tijdens Formule 1
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 29 augustus 2023.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Zandvoort 2017

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2023nieuwe regeling

16-05-2023

gmb-2023-265811

2023/584295

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit sampleverbod tijdens Formule 1

Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort,

 

Gelet op artikel 4:9b van de Algemene plaatselijke verordening Zandvoort,

 

Overwegende,

 • -

  dat van 24 tot en met 27 augustus 2023 de Dutch Grand Prix plaatsvindt op het circuit in Zandvoort;

 • -

  dat dit veel bezoekers trekt die Zandvoort zullen aandoen;

 • -

  dat er binnen de gemeente Zandvoort meerdere activiteiten worden georganiseerd.

 • -

  dat de raad het college de bevoegdheid heeft gegeven om wegen aan te wijzen waar het niet is toegestaan om voorwerpen, reclamemonsters of andere materialen voor reclamedoeleinden onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden;

 • -

  dat het college heeft besloten van deze bevoegdheid gebruik te maken om het woon- en leefklimaat, het milieu en het natuurschoon en zorg voor het uiterlijk aanzien van de gemeente te beschermen;

Besluit,

 

 • 1.

  Alle openbare straten en wegen binnen de gemeentegrenzen van Zandvoort aan te wijzen waar het is verboden voorwerpen, reclamemonsters of ander materiaal voor reclamedoeleinden onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden als bedoeld in artikel 4:9b, tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening.

 • 2.

  Dat de werking van dit aanwijsbesluit wordt beperkt tot de periode van 21 augustus 2023 tot en met 28 augustus 2023.

 • 3.

  Dat dit besluit de dag na publicatie in werking treedt.

Secretaris,

Burgemeester,

 

Bent u het niet eens met dit besluit?

 

Tegen dit besluit staat bezwaar open. Vindt u dat het besluit onjuist is, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen ter attentie van het bestuursorgaan van Zandvoort dat het besluit heeft genomen, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

 

Wij maken u erop attent dat ook een derde-belanghebbende een bezwaarschrift kan indienen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich door een derde laat vertegenwoordigen, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam, het volledige adres en het telefoonnummer van deze persoon.

 

Burgers van de gemeente Zandvoort kunnen bij het in het besluit genoemde bestuursorgaan ook digitaal een bezwaarschrift indienen, via het Digitaal loket Zandvoort op de website van de gemeente Zandvoort: Bezwaar tegen gemeentelijk besluit - Zandvoort. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Ingeval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621,2003 BR Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift. Voor het indienen van het verzoek wordt een griffierecht geheven.