Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Nijmegen

Openbare bekendmaking gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ te Nijmegen op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNijmegen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpenbare bekendmaking gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ te Nijmegen op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten
CiteertitelOpenbare bekendmaking gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ te Nijmegen op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2023Gedeeltelijke gewijzigde regeling

12-06-2023

gmb-2023-262700

Collegevergadering d.d. 12 juni 2023, nr. 4.18

Tekst van de regeling

Intitulé

Openbare bekendmaking gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ te Nijmegen op grond van artikel 8 Wet voorkeursrecht gemeenten

 

 

Intrekking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen maken op grond van artikel 8 lid 1, van de Wet voorkeursrecht gemeenten, (hierna: Wvg) bekend dat zij bij besluit van 12 juni 2023, het besluit van de raad van de gemeente Nijmegen van 10 juni 2020, waarbij diverse percelen gelegen in het gebied ‘Winkelsteeg’ zijn aangewezen waarop de artikelen 2 en 5 Wvg van toepassing zijn, en het besluit van de raad van de gemeente Nijmegen van 14 juli 2021, waarbij diverse percelen gelegen in het gebied ‘Nabij Goffert’ zijn aangewezen waarop artikel 5 Wvg van toepassing is, gedeeltelijk heeft ingetrokken.

De betreffende percelen zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale tekening met nummer 580018-1 en de daarbij behorende lijst van eigenaren en/of beperkt gerechtigden, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 6 juni 2023.

 

Argumenten

Op 10 juni 2020 en op 14 juli 2021 heeft de raad het voorkeursrecht gevestigd in ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’. Inmiddels zijn de plannen ten aanzien van ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ geconcretiseerd. Een gedeelte van de percelen gelegen binnen het gebied ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’ behoeft niet (dan wel niet binnen de huidige werkingsduur van het voorkeursrecht) door de gemeente aangekocht te worden.

 

Gevolgen

Het besluit tot intrekking van de aanwijzing van de percelen, heeft tot gevolg dat gedurende twee jaar na het besluit de betreffende percelen niet opnieuw aangewezen kunnen worden voor een voorkeursrecht op grond van de Wvg.

Het besluit tot intrekking van de aanwijzing van de percelen op grond van de Wvg, gelegen in het gebied ‘Winkelsteeg’ en ‘Nabij Goffert’, houdt in dat de eigenaren c.q. beperkt gerechtigden bij vervreemding van de percelen/ gronden deze niet langer eerst aan de gemeente Nijmegen moeten aanbieden, voordat verkoop aan anderen mogelijk is.

 

 

Ter inzage

Het besluit van burgemeester en wethouders ligt samen met de bij het besluit behorende bijlagen met ingang van 13 juni 2023 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur.

 

Bezwaar en beroep

Het besluit van burgemeester en wethouders wordt aangemerkt als een besluit, zodat daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar en beroep openstaat. Ingevolge de Awb (Algemene wet bestuursrecht) kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande 13 juni 2023, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen, Bureau JZ21, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- de gronden van het bezwaar.

 

Nadere inlichtingen

Voor nadere inhoudelijke informatie kunt u zich op werkdagen richten tot de gemeente Nijmegen, Stadsontwikkeling, de heer H. Bouman, telefoonnummer: 06-51513269 of per e-mail: grondzaken@nijmegen.nl

 

Nijmegen, 12 juni 2023

Namens Burgemeester en wethouders,

Gemeentesecretaris

A.P.W. van de Klift

Burgemeester

H.M.F. Bruls